Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek
Platnost standardu: Od 5.8.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování koster pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Příprava materiálů, polotovarů a dílců pro výrobu kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat polotovary a dílce podle zadání výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava standardních dílců pro výrobu atypické kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat vhodné polotovary a dílce pro úpravu rozměrů a tvarů dle zadání výroby s ohledem na ekonomičnost úpravy a úsporu materiálu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést úpravu standardních polotovarů a dílců řezáním, frézováním, vrtáním, dlabáním, začištěním, broušením při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předmontáž podsestav při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést montáž kostry při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž funkčních mechanismů do kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat funkční mechanismy podle výrobní dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést montáž funkčních mechanismů do kostry při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Ověřit správnou funkčnost namontovaných mechanismů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kostry pro čalouněný nábytek a její předání na další pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat finální kvalitu provedení a správnou funkčnost výrobku Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vyplnit průvodní dokumentaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Dopravit výrobek na další pracoviště nebo do meziskladu při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kritérií by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení dvou typů výrobků za použití různých druhů materiálů (dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, masivní dřevo) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– práce s výrobní dokumentací

– příprava a kontrola polotovarů, dílců a komponentů

– kontrola a seřízení ručního nářadí

– práce s ručním nářadím

– předmontáž podsestav

– montáž výrobku z připravených dílců

– montáž kování, komponentů a mechanismů

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín