Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník pro přípravu nábytkových povrchů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Opravy drobných vad nábytkového dílce tmelením před prováděním základového nátěru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tmely nebo vosky dle barvy dřeviny s přihlédnutím k výsledné barvě po namoření a následném nalakování Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit poškozená místa při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Broušení nábytkových dílců pomocí ručních elektrických nebo pneumatických brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat potřebný druh brusiva Praktické předvedení a ústní ověření
b Přebrousit nábytkové dílce při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu přebroušeného povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční broušení tvarových nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat potřebný druh brusiva Praktické předvedení a ústní ověření
b Ručně přebrousit tvarové dílce při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu přebroušeného povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Opravy drobných vad povrchové úpravy na dokončeném nábytkovém dílci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat povrchově dokončený dílec, popsat vady a defekty v povrchové úpravě a v závislosti na druhu povrchové úpravy a na rozsahu a charakteru vad rozhodnout o způsobu jejich opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu vad a defektů v povrchové úpravě při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Balení nábytkového dílce po dokončení povrchové úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný obalový materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit hotový dílec s ohledem na velikost a způsob přesunu k další výrobní operaci při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Nakládání s odpadem vzniklým při přípravě povrchů nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-pro-pripravu-nabyt#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k přípravě finálního povrchu na lakování u dvou typů nábytkových dílců za použití různých druhů podkladových a dokončovacích materiálů (masivní dřevo nebo odýhovaná DTD a MDF lakovaná na vysoký lesk) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

 

Při zadávání úkolů je vhodné zaměřit se na přípravu a kontrolu polotovarů, dílců a komponentů, výběr příslušného brusiva a opravných prostředků, kontrolu a seřízení ručního nářadí, práci s ručním nářadím, opravy drobných vad a defektů tmelením, opravy drobných vad a defektů povrchové úpravy.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

TON, a. s.

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Embre, s. r. o.