Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve výkresové dokumentaci pro stavbu smyčcových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit na předložené dokumentaci smyčcového hudebního nástroje podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Využít při práci s dokumentací odbornou literaturu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba materiálů, konstrukčních spojů, nástrojů, strojů a zařízení pro výrobu smyčcových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný materiál pro výrobu smyčcového hudebního nástroje z akustického a estetického hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodná měřidla s ohledem na jejich použití a způsoby měření Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat konstrukční spoje ve výrobě hudebních nástrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stavba smyčcového hudebního nástroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předložit vlastnoručně zhotovený nástroj a popsat zvolenou technologii jeho výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit a orýsovat plošně a prostorově předlohu části hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Ořezat model desky houslí Praktické předvedení
d Vypracovat ozvučné otvory Praktické předvedení
e Nalícovat basový trámec Praktické předvedení
f Dodržovat bezpečnost práce při práci s ručním nářadím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Restaurování smyčcových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní metodu restaurování povrchových vrstev laku Písemné a ústní ověření
b Popsat a provést opravu otvorů pro kolíčky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit, popsat a předvést vhodný technologický postup při sejmutí vrchní smrkové desky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Povrchová úprava smyčcových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a připravit materiál pro povrchovou úpravu smyčcového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a použít vhodné druhy laků pro povrchovou úpravu strunných hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit technologii nanášení lakových vrstev štětcem a nanést lakovou vrstvu na housle Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést závěrečnou úpravu lakových vrstev na houslích Praktické předvedení a ústní ověření
e Používat vhodné pracovní pomůcky a dodržovat bezpečnost práce při používání laků a chemických látek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Strojní obrábění dřevěných materiálů při výrobě hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat geometrii řezného nástroje Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro obrábění a spojování dílců dřevěných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů a předvést řezání, hoblování, vrtání, broušení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prověřování akustických požadavků na hudební nástroj z hlediska výkonu a barvy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést faktory, které ovlivňují akustický výkon a barvu tónu nástroje při jeho konečném seřízení Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést metody ladění rezonančních desek strunných hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč u zkoušky předloží vlastnoručně zhotovený nástroj. Při ověřování kritérií hodnocení je kladen důraz na volbu vhodné technologie a materiálu s přihlédnutím na detailní zpracování jednotlivých částí hudebního nástroje, které uchazeč dostane k dispozici.

Při zadávání úkolů je nutné zaměřit se zejména na precizní ověření všech odborných kompetencí v rámci následujících činnosti:

– čtení technických nákresů, výkresů a schémat, práce s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací

– ruční opracování materiálů (obecné postupy)

– zpracování zadaného tématu

– obsluha strojů, pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů

 

Metodické pokyny pro ústní ověření:

Uchazeč vlastními slovy vysvětlí, popíše, definuje prvky zadané v kritériích hodnoceni a svůj ústní projev může doplnit o náčrt, kresbu apod.

 

Metodické pokyny pro písemné a ústní ověření.

Uchazeč písemně, náčrtem (náčrt toku) nebo popsanou kresbou vysvětlí, popíše, definuje prvky zadané v kritériích hodnocení a detaily doplní ústně.

 

Metodické pokyny pro praktické předvedení:

Uchazeč předvede simulaci procesu za pomoci vhodných pomůcek, výkresů, modelů nebo zařízení. Postup bude podle potřeby k dispozici ve standardním operačním postupu. Ověření proběhne v houslařské dílně nebo vhodných laboratorních nebo jiných prostorách vybavených základním houslařským nářadím a zařízením k vykonání zkoušky. Ústně popíše, co provádí a proč to provádí. Provedené kroky simulovaného procesu případně zapíše do předloženého vzoru záznamové dokumentace.

 

Metodické pokyny pro praktické předvedení a ústní ověření:

Uchazeč předvede simulaci procesu za pomoci vhodných pomůcek, výkresů, modelů nebo zařízení. Postup bude podle potřeby k dispozici ve standardním operačním postupu. Ověření proběhne v houslařské dílně nebo vhodných laboratorních nebo jiných prostorách vybavených základním houslařským nářadím a zařízením k vykonání zkoušky. Provedené kroky simulovaného procesu případně zapíše do předloženého vzoru záznamové dokumentace. Ústně popíše, co provádí a proč to provádí a vlastními slovy vysvětlí, popíše, definuje prvky zadané v kritériích hodnocení a svůj ústní projev může doplnit o náčrt, kresbu apod.

 

Výstupem bude hodnocení hotového předloženého nástroje a související dílčí operace vyplývající ze zadání. Při jejich hodnocení bude provedena kontrola kvality zpracování materiálů; předmětem hodnocení je i estetická stránka a manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ISŠ Cheb – Houslařská škola

Ateliér Saldo, Luby

Houslařství Nalezenec

Výroba a opravy kytar Gubran