Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Brusič drahých kamenů
Platnost standardu: Od 15.8.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce a způsobu zpracování výbrusů drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předložený drahý kámen a jeho vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat určený druh výbrusu a jeho uplatnění v různých historických obdobích Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit pracovní postup broušení předloženého drahého kamene určeným druhem výbrusu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit správný sklon facet dle indexu lomu kamene Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné zpracování výtvarného návrhu na vybroušení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy a tvary výbrusů Ústní a písemné ověření
b Popsat fantazijní výbrusy Ústní a písemné ověření
c Vypracovat výtvarný návrh na vybroušení předloženého druhu drahého kamene určeným výbrusem Praktické předvedení
d Popsat vývoj určeného výbrusu v jednotlivých historických obdobích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava, ošetřování a údržba nástrojů a pomůcek pro broušení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebné druhy brusných a lešticích kotoučů a prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat brusiva a leštiva správné zrnitosti Praktické předvedení
c Předvést použití kamenářské posuvky Praktické předvedení
d Předvést rovnání kotoučů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Broušení a leštění drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit sklon na strojku a vybrousit facety vršku Praktické předvedení
b Vytvarovat kámen na brousicím stroji do požadovaného rozměru Praktické předvedení
c Natmelit kámen Praktické předvedení
d Vybrousit a vyleštit všechny facety vršku včetně rundysty Praktické předvedení
e Přetmelit a vybrousit facety spodku Praktické předvedení
f Vyleštit facety spodku Praktické předvedení
g Sejmout a vyčistit výbrus Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Pro komplexní ověření znalostí a dovedností tohoto hodnoticího standardu autorizovaná osoba předloží jeden kus drahého kamene a zároveň určí druh výbrusu.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění výbrusů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marta Dostrašilová ‒ OSVČ

Ondřej Zajíc – SUPŠ a VOŠ Turnov

Pavel Ježek – OSVČ

Danuše Machátová – OSVČ, Rudolfinea, o. s.