Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Rytec drahých kamenů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce a způsobu zpracování rytin na drahých kamenech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je glyptika Ústní ověření
b Určit a definovat jednotlivé druhy rytin: intaglie, kamej a plastické výbrusy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat předložený drahý kámen určený k rytí, určit jeho vlastnosti Ústní ověření
d Určit způsob zpracování a postup práce provedení rytiny jednou z technik, tj. intaglie, kamej nebo plastický výbrus, dle vlastního výtvarného návrhu na daném druhu kamene Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné zpracování výtvarného návrhu na vybroušení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat výtvarný návrh rytiny pro předložený druh drahého kamene Praktické předvedení
b Zdůvodnit volbu techniky rytiny vzhledem k výtvarnému návrhu Ústní ověření
c Popsat určené období historického vývoje glyptiky a využití rytých drahých kamenů v určeném období Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava, ošetřování a údržba nástrojů a pomůcek pro rytí drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit kolečka a strojek pro rytí Praktické předvedení
b Narovnat nasazené kolečko pomocí rovnače Praktické předvedení
c Naostřit rydlo pro soustružení ryteckých koleček Praktické předvedení
d Připravit brusné a lešticí prostředky Praktické předvedení
e Předvést údržbu ryteckého strojku a chlazení diamantových nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rytí drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup provedení zvoleného druhu rytiny - intaglie, kameje nebo plastického vybrušování dle vlastního výtvarného návrhu Ústní ověření
b Přenést kresbu na kámen dle vlastního výtvarného návrhu Praktické předvedení
c Provést rytinu dle vlastního výtvarného návrhu Praktické předvedení
d Vyleštit nebo odleštit rytinu v souladu s vlastním výtvarným návrhem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rytec-drahych-kamenu#zdravotni-zpusobilost).

Pro ověření odborné kompetence Volba postupu práce a způsobu zpracování rytin na drahých kamenech, kritérium b) autorizovaná osoba předloží uchazeči fotografie nebo vzorky druhů rytin: intaglie, kamej, plastické výbrusy a ostatní druhy, nejméně 10 ks.

Ke kritériu c) a ověření následujících odborných kompetencí autorizovaná osoba dodá drahý kámen odrůd křemene - např. křišťál, achát, karneol, chalcedon ve velikosti 4 - 6 cm, na kterém uchazeč realizuje rytinu dle vlastního výtvarného návrhu.

Výtvarný návrh zhotoví technikou kresba tužkou na výkrese velikosti A4.

U kompetence Samostatné zpracování výtvarného návrhu na vybroušení drahých kamenů, kritérium c) uchazeč bude zpracovávat odpovědi na otevřené otázky.

 

Ověřování dle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marta Dostrašilová ‒ OSVČ

Eva Víšková – OSVČ, SUPŠ a VOŠ Turnov

Vojtěch Záveský – OSVČ

Danuše Machátová – OSVČ, Rudolfinea, o. s.