Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog výroby a zpracování kovů a jejich slitin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v metodice zpracování slévárenského technologického postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat slévárenský technologický postup zadaného odlitku Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat základní materiály používané pro výrobu odlitků (chemické složení, mechanické vlastnosti, typické slévárenské vlastnosti) Ústní ověření s písemnou přípravou
c Určit základní technické parametry nutné pro výrobu modelového zařízení zadaného odlitku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost bezpečnostních předpisů platných ve slévárenské výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit postupy kontrol dodržování technologických postupů v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vyjmenovat ekologické a hygienické normy platné ve slévárenské výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku slévárenské výroby a vazeb výrobní činnosti ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení požívané pro výrobu odlitků (zařízení formovny, jaderny, tavírny, čistírny) Ústní ověření
b Vytvořit výrobní postupy a stanovit technologické výrobní parametry zadaných výrobních procesů včetně způsobů kontroly kvality Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení slévárenské technologické dokumentace, archivace, změnové řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přidělování čísel modelů a vedení dokumentace o modelech Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zpracovat technologickou kartu konkrétního odlitku Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řízení kvality odlitků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vady odlitků a vysvětlit příčiny jejich vzniku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat metodiku odstranění konkrétní vady u konkrétního odlitku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v kovových materiálech a slitinách pro výrobu odlitků a v jejich zkoušení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat vstupní suroviny a materiály používané pro výrobu zadaného odlitků a jejich základní slévárenské vlastnosti a technické parametry Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat destruktivní a nedestruktivní metody ověřování kvality odlitků Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Využití systémů a standardů jakosti ve slévárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení jakosti ve slévárenské výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit principy systému řízení jakosti ve slévárenské výrobě podle norem jakosti ČSN EN ISO 9001:2015 Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v ekonomice slévárenské výroby a v technických dodacích podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat na příkladech znalost normy ČSN EN 10204 Kovové výrobky – druhy dokumentů Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost normy ČSN EN 1559 Slévárenství-Technické dodací podmínky – Část 1 až 6 Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologii výroby a provést kalkulaci nákladů na výrobu zadaného odlitku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-techn-6045#zdravotni-zpusobilost).

 

Autorizovaná osoba zajistí, aby při ověřování jednotlivých kompetencí byla každému uchazeči zadána alespoň jedna modelová situace z každého úseku slévárenského provozu - tedy z tavírny, formovny, čistírny.

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

METOS, v. o. s.

SPŠ a VOŠ technická, Brno