Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace expedice dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat motorová vozidla v modifikacích určených pro lesní hospodářství, přípojná vozidla, vybavení vozidel, nakládací zařízení Ústní ověření
b Popsat rozdělení a význam skladů dříví a stroje pro vnitroskladovou dopravu Ústní ověření
c Popsat zásady vagonování a dopravy dříví po železnici s důrazem na dodržování zásad BOZP Ústní ověření
d Vysvětlit používání jednotek prostorového rozdělení lesa, prakticky se orientovat v lesnických mapách Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit zajištění odbytu dřevní hmoty na základě těžebního plánu a prodejních smluv Praktické předvedení a ústní ověření
f Rozvrhnout na stanoveném úseku nasazení dopravních prostředků podle technologických možností a ekonomických kalkulací, při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat způsoby dopravy dříví k odběratelům dřevní hmoty a vysvětlit obchodní parity Ústní ověření
h Vyjmenovat možné způsoby krátkodobého a dlouhodobého skladování dřevní hmoty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Optimální volba sortimentace a kvality surového dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit lesnicky důležité dřeviny podle habitu, letorostů a asimilačních orgánů, popsat a rozlišit dřevo těchto dřevin podle makroskopických znaků, pracovat s určovacími klíči Praktické předvedení
b Popsat použití dříví s ohledem na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti, popsat zásady ochrany vyráběného dříví proti znehodnocení Ústní ověření
c Rozpoznat vady dříví, zhodnotit a změřit jejich rozsah a jejich vliv na upotřebitelnost dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat jednotlivé sortimenty dříví a navrhnout nejvhodnější sortimentaci pro daný porost před započetím těžby dříví Praktické předvedení a ústní ověření
e Vydruhovat strom na jednotlivé sortimenty s ohledem na co nejvyšší zpeněžení Praktické předvedení a ústní ověření
f Vypracovat písemné zadání sortimentace pro podřízené pracovníky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování výroby sortimentů dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu sortimentace a převzít pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Přejímka vytěženého dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonné měrné jednotky používané v lesnictví a dendrometrickou symboliku, zásady měření v lesnické praxi a způsoby měření Ústní ověření
b Charakterizovat dendrometrické pomůcky pro měření délek a tlouštěk kulatiny a popsat jejich využití Ústní ověření
c Vypočítat objem kulatiny pomocí vzorců, pracovat s objemovými tabulkami používanými v lesnické praxi Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat objem ostatních sortimentů, popsat označování sortimentů Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést příjem dříví včetně kontroly měření, třídění a označování dříví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence v oblasti těžby dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit a zpracovat číselníky dříví, sumarizovat číselníky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat měsíční evidenci pohybu a zásob dříví Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit dodací list Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v těžební činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence v lesním hospodářství, vysvětlit důležitost dodržení pracovních a technologických postupů pro správný a bezpečný průběh těžební činnosti a uvést zákonem zakázané činnosti v lese Ústní ověření
b Popsat problematiku provozu strojů, vlastnosti a použití běžných provozních materiálů, jako jsou paliva, maziva a ostatní provozní materiály s ohledem na zásady hygieny, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí při jejich používání, uvést příklady bezpečnostních rizik a nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci Ústní ověření
c Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění závad a možných rizik, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s obchodní činností, expedicí a dopravou dříví z oblasti BOZP a PO, docházku pracovníků, čerpání pracovních prostředků a pohonných hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

U kompetence "Organizace expedice dříví" v kritériu a) se přípojnými vozidly rozumí přívěsy, polopřívěsy a návěsy. Vybavením vozidel se rozumí opleny, klanice a poutací zařízení. Nakládacím zařízením se rozumí hydraulické ruky.

 

U kompetence "Optimální volba sortimentace a kvality surového dříví" v kritériu a) uchazeč určí lesnicky důležité dřeviny. Jedná se o následující:

Jehličnaté: smrk, jedle douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, lípa, olše, topol, vrba, jírovec

Uchazeč určuje všechny výše uvedené lesnicky důležité dřeviny a musí správně určit minimálně 80 % taxonů.

V kritériu f) se zadáním pracovních činností rozumí sortimentace s důrazem na ochranu lesa, BOZP a PO

 

U kompetence "Kontrola dodržování výroby sortimentů dříví" se v kritérium a) kontrolou sortimentace a převzetím pracoviště rozumí prověření dodržení zadané sortimentace, kontrola dodržování ochrany lesa, BOZP a PO.

Jedná se o kontrolu dle Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

 

U kompetence "Vedení evidence v oblasti těžby dříví" v kritériu a) uchazeč vypracuje jeden číselník na dlouhé dříví – surové kmeny, vypracuje jeden číselník na výřezy a vypracuje jeden číselník na rovnané dříví

 

Pro účely posouzení vad dříví, kvality surového dříví a při sortimentaci se použijí Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR v aktuálním znění.

 

Zkoušku je nutné absolvovat v lesním porostu a na lesním skladě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Středočeský kraj – Odbor životního prostředí

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.

Hanušovická lesní, a. s.