Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník v dřevozpracující výrobě
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování výrobků na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst jednoduchý výkres výrobku podle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Vypracovat a zdůvodnit výpis materiálu pro zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva na základě konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výběr surovin a manipulace s materiály, polotovary a pilařským odpadem při výrobě dřevěných obalů, palet a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zdůvodnit druh použitých materiálů s ohledem na jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit množství a kvalitu surovin, polotovarů podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby manipulace s materiály a polotovary Ústní ověření
d Naložit s pilařským odpadem v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení
e Provést údržbu manipulační techniky použité dle konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování dřevěných obalů a palet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit použití strojní zařízení pro opracování materiálů dle konkrétního zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit stroje a zařízení na výrobu polotovarů a dílců dle zadání zkoušky a jejich bezpečnostních prvků podle výrobní technické dokumentace Praktické předvedení
c Provést a zdůvodnit obsluhu základních dřevoobráběcích strojů a zařízení na výrobu polotovarů a dílců dle zadání zkoušky v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
d Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování dílů a součástí dřevěných obalů a palet kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat druhy kovových spojovacích prostředků Praktické předvedení
b Zvolit vhodný druh spojovacího prostředku na daný druh výrobku podle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Provést spojení dílů, dřevěných součástí obalů a palet při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční sbíjení beden a palet dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postupe sbíjení dle technické dokumentace podle konrétního zadání Ústní ověření
b Zvolit vhodné nářadí pro ruční sbíjení Praktické předvedení
c Provést montáž výrobků podle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Provést údržbu použitého nářadí, strojů a zařízení Praktické předvedení
e Dodržet zásady BOZP a PO při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, podle konrétního zadání a zdůvodnit způsob skladování a uskladnit dřevařské výrobky a polotovary dle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Udržovat použitou manipulační techniku v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení provést běžnou údržbu Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP a PO při skladování a manipulaci s dřevařskými výrobky a polotovary Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů (dřevěných obalů, palet a dílců) Ústní ověření
b Předvést způsoby balení dřevařských výrobků a polotovarů (dřevěných obalů, palet a dílců) podle konkrétního zadání v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
c Udržovat balící stroje a zařízení, manipulační techniku v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení provést běžnou údržbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Nakládání s odpadem při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a roztřídit odpady vzniklé při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby skladování a zpracování odpadu vzniklého při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracujici-#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování kritérií hodnocení povede ke zhotovení dílců (včetně provedení konstrukčních spojů) pro dva výrobky s využitím běžně používaných technologických postupů. Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na vlastní provádění operace, tak na výsledek pracovní činnosti.

 

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při kterých je kladen důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů a na kvalitu provedené práce:

 1. vypracuje výpis materiálu na výrobu zadaných výrobků podle konkrétního zadání,
 2. vyrobí minimálně dva výrobky - z toho jeden jednodušší (paleta, plotové dílce, trámy, kůly, palisády, stavební podlážky apod.) a jeden složitější (bedna nebo jiný obal z několika různých druhů materiálů - dřevo, plast, kov, textilie apod.),
 3. provede kompletaci výrobků dle technologického postupu nebo ruční sbíjení beden z přířezů a velkoplošných materiálů,
 4. provede obsluhu, údržbu a kontrolu strojů a nástrojů (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna),
 5. provede zabalení minimálně jednoho složitějšího výrobku a jedné sady jednoduchého výrobku podle konkrétního zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti truhlářské nebo dřevařské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti dřevařské nebo nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast dřevovýroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti dřevovýroby.
 5. Profesní kvalifikace 33-033-E Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici pracoviště vybavené potřebnými dřevařskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění dřevařských prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 • měřidla - metr skládací, metr svinovací, pásmo, tyčové měřidlo, úhelník s příložníkem, úhelník stavitelný (120 mm)
 • rýsovací pomůcky - tesařská tužka, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, bodce
 • nářadí a pomůcky - nastřelovací pistole nebo hřebíkovačka, sada plochých a křížových šroubováků, sada plochých a nástrčných klíčů, truhlářská ztužidla, tesařské ruční pily, tesařské sekery, ruční hoblíky, rašple, rašple plochá, kladivo, přípravky pro nastavení a seřízení strojů, štípací a kombinované kleště, svěrák, dřevěné nebo kovové kozy, elektrický prodlužovací kabel délky 24 m/230 V, mazací přípravky (přístroje, lisy), smetáček
 • stroje a zařízení - dřevařské stroje, minimálně dva, podle zadání (katr, kmenová pásová pila, zkracovací pila, rámová pila, omítací pila, kapovací pila, rozmítací pila)
 • materiál dle zadání - dřevařské výrobky, polotovary (prizma, fošny, prkna, trámy, latě apod.) pro zhotovení dřevěných obalů, palet a dílců dle konkrétního zadání

Plán preventivní údržby a periodických oprav konkrétních strojů a zařízení

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (technické listy)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s.r.o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA a.s.

Radek Nový - RN střechy