Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Průmyslový modelář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce v modelárně a při nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost bezpečnostních předpisů pro práci na obráběcích strojích Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka v modelárně (OOPP) Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní předpisy pro manipulaci a zpracování používaných materiálů a aplikovat je při výrobě a opravách modelových zařízení Ústní ověření
d Vyjmenovat základní protipožární předpisy, prokázat dovednost používat hasicí přístroje Ústní a praktické předvedení
e Popsat třídění odpadů, aplikovat systém odpadového hospodářství modelárny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava výroby v modelárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojnické a slévárenské výkresy pro identifikaci modelových zařízení, používat odborné názvosloví Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Rozeznávat základní druhy dřev, posuzovat jejich kvalitu a provádět při stavbě a opravách modelových zařízení jejich skladbu s ohledem na zamezení pnutí a zborcení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Aplikovat vhodný materiál pro výrobu modelu a jaderníku na základě známých technicko-ekonomických dat (podle třídy provedení modelového zařízení) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Používat normy pro výrobu odlitků a modelových zařízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu výroby modelu pro slévárenskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup výroby modelového zařízení Praktické předvedení
b Zvolit zařízení, stroje, nástroje, nářadí, měřidla a pomůcky pro výrobu konkrétního modelového zařízení Praktické předvedení
c Zvolit materiály pro výrobu jednotlivých částí modelového zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a opravy modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit podle výkresové dokumentace modelové zařízení Praktické předvedení
b Složit části modelového zařízení v celek, uložit a upevnit model na modelovou desku Praktické předvedení
c Vyrobit modelové zařízení či jeho část odléváním, laminováním a kombinací s klasickou technologií Praktické předvedení
d Slepovat a konstrukčně spojovat jednotlivé části modelového zařízení, kovat hrany Praktické předvedení
e Opravit poškozená modelová zařízení Praktické předvedení
f Provést povrchovou úpravu modelového zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Technologie výroby kovových odlitků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy výroby forem strojním a ručním formováním Ústní ověření
b Objasnit vlastnosti kovových a nekovových materiálů používaných při výrobě slévárenských modelových zařízení Ústní ověření
c Vysvětlit smršťování jednotlivých materiálů změnou teploty Ústní ověření
d Popsat slévárenský postupový výkres (dělící rovina, úkosy, přídavky, vtoková soustava, nálitky, jádra) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení modelárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje pro obrábění dřeva nebo plastů Praktické ověření
b Obsluhovat stroje pro obrábění kovů Praktické ověření
c Pracovat s mechanizovaným ručním nářadím – elektrickým i pneumatickým Praktické ověření
d Provádět základní údržbu strojů, zařízení a nářadí Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kovových a dřevěných modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat seřízení a funkčnost modelového zařízení Praktické ověření
b Změřit rozměry modelových zařízení různými druhy měřidel v tolerancích podle třídy přesnosti Praktické ověření
c Prorýsovat model na rýsovací desce Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/modelar-ve-slevarenstvi#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška se skládá z části ústní a praktické.

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.

Vítkovická slévárna, spol. s r. o.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM

Feramo model, s. r. o.