Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik v elektronických komunikacích
Platnost standardu: Od 1.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup montáže a demontáže vedení podle pokynů výrobce a prováděcí dokumentace Ústní ověření
b Nastavit parametry vedení, vysílače a přijímače Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavování a montáž koaxiálních napáječů, děličů a směrových vazeb vysílacích a přijímacích anténních systémů elektronických přenosových zařízení elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu na montáž a zásady montáže anténního systému Ústní ověření
b Provést instalaci konektorů na koaxiální kabel antény a připojení antény a vysílače / přijímače Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavování a montáž technologického zařízení vysílačů, převaděčů a přijímačů elektronických přenosových zařízení elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup montáže vysílací jednotky podle pokynů výrobce a prováděcí dokumentace Ústní ověření
b Připojit vysílací jednotky – datové části Praktické předvedení
c Vyhodnotit parametry bezdrátového přenosového zařízení testem provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování, montáž, oživování a kontrola přenosových zařízení elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit a smontovat vysílač / přijímač bezdrátového přenosového zařízení Praktické předvedení
b Nastavit parametry antén vysílače a přijímače Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést a vyhodnotit test spojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Manipulační a přípravné práce při výstavbě, údržbě a opravách komunikačních sítí a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady instalace bezdrátového přenosového zařízení dle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
b Popsat zásady bezpečné práce ve výškách Písemné ověření
c Uvést způsoby první pomoci při úrazech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na typovou pozici v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102163&kod_sm1=7).

 

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Uchazeč prokáže splnění kritérií Popsat zásady bezpečné práce ve výškách a Uvést způsoby první pomoci při úrazech písemným testem (rozsah cca 1h – 40 otázek).

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových úloh, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných kompetencí, popsaných kritérii hodnocení, následovně:

  • Popsat zásady bezpečné práce ve výškách – 50 otázek

  • Uvést způsoby první pomoci při úrazech – 50 otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí dle způsobilostí:

  • Popsat zásady bezpečné práce ve výškách – 50 % otázek

  • Uvést způsoby první pomoci při úrazech – 50 % otázek

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast reprezentovanou hodnoticím kritériem příslušné způsobilosti a zároveň alespoň 75% úspěšnosti v testu jako celku.

Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč praktickým předvedením a ústním ověřením (rozsah cca 4–5h).

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování pracovních postupů dle platných norem EN a ČSN, kvalitě odvedené práce.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VYDIS, a. s.

S com, s. r. o.

Sitel, s. r. o.