Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Operátor gumárenské a plastikářské výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v plastikářské technologii vstřikování, materiálech a strojních zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit jednotlivé technologické kroky vstřikování plastů Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy surovin a materiálů, vysvětlit jejich použití v plastikářské technologii vstřikování Písemné a ústní ověření
c Rozpoznat jednotlivé části vstřikovacího stroje a periferní zařízení v rámci plastikářské technologie vstřikování a objasnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit základní návaznosti nastavení jednotlivých technologických parametrů Písemné a ústní ověření
e Popsat vstřikovací formu a objasnit její funkci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy plastikářské vstřikované výroby, sestavit z nich pořadí technologických operací a procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a interpretovat informace ze schválených dokumentů pro technologický proces vstřikování plastů (materiálové a bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, kontrolní plány) Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst technickou dokumentaci, pracovat se servisními příručkami v technologickém procesu vstřikování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní návaznosti jednotlivých technologických parametrů Ústní ověření
b Provést základní úkony na určeném strojním zařízení používané pro technologii vstřikování plastů (uvést do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést běžnou údržbu, ukončit výrobu, demontovat formu) Praktické předvedení
c Popsat a provést úkony na strojním zařízení spojené se změnou sortimentu výrobků z plastů (změna receptur, materiálů, polotovarů, nastavení parametrů stroje, obsluha robotů, výměna forem) Praktické předvedení a ústní ověření
d Volit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro nastavení a seřízení strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Reagovat operativně adekvátním zásahem při běžném provozu na odchylky v procesu plastikářské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit, zaznamenat a vyhodnotit parametry technologického procesu vstřikování plastů Praktické předvedení
b Popsat důsledky změn parametrů – změna teploty, tlaku, vlhkosti Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit na příkladu ukázky vadného vstřikovaného produktu, co bylo příčinou vzniku vady Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu finálního vstřikovaného výrobku podle dokumentace Praktické předvedení
e Navrhnout nápravná opatření na základě získaných výsledků podle stanovených postupů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Používat pracovní oděv a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/serizovac-vstrikovacich-l#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška probíhá v reálném provozu pro technologii vstřikování plastů. Při obsluze technologických procesů provádí uchazeč sledování a posuzování provozních hodnot a parametrů fungování stroje. Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí průběh technologického procesu, používané plastikářské suroviny a materiály.

 

Písemné ověřování probíhá formou vypracování odpovědí na zadané otázky.

 

V rámci zkoušky budou použity interní testy (zpracované ve firmě, kde zkouška probíhá) k bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí v souladu s legislativou a platnými normami.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se zkouška provádí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fatra, a. s., Napajedla

SPUR, a. s., Zlín

Střední průmyslová škola Otrokovice