Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik bezdrátových sítí
Platnost standardu: Od 1.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace a odstranění závad vedení a zařízení elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při vyhledání konkrétní závady vedení a zařízení elektronických komunikací podle průvodního znaku závady a stanovit potřebné vybavení Ústní ověření
b Identifikovat závady podle prováděcí dokumentace a pokynů výrobce k užívání a provozu zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup při odstranění identifikované závady vedení a zařízení elektronických komunikací a stanovit potřebné vybavení Ústní ověření
d Odstranit závady v souladu s prováděcí dokumentací a pokyny výrobce k užívání a provozu zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování a montáž koaxiálních napáječů, děličů a směrových vazeb vysílacích a přijímacích anténních systémů elektronických přenosových zařízení elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a uvést zásady montáže konkrétního anténního systému a vysvětlit zásady bezpečnosti práce při zvoleném postupu s ohledem na ochranu zdraví a majetku Ústní ověření
b Nainstalovat konektory na koaxiální/optický kabel antény a připojit anténu a vysílač/přijímač Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavování, montáž, oživování a kontrola přenosových zařízení elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit a provést montáž vysílače/přijímače bezdrátového přenosového zařízení elektronických komunikací Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup nastavení parametrů zadaného přenosového zařízení elektronických komunikací Ústní ověření
c Popsat provedení testu spojení Ústní ověření
d Vyhodnotit výsledky konkrétního testu spojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletování, opravy a údržba elektronických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zásadách preventivní údržby zařízení elektronických komunikací Písemné ověření
b Orientovat se v metodice oprav přenosových zařízení elektronických komunikací Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kompletování, opravy a údržba elektrotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v metodice oprav elektrotechnických zařízení sloužících k napájení přenosových zařízení elektronických komunikací Písemné ověření
Je třeba splnit uvedené kritérium.
4

Manipulační a přípravné práce při údržbě, opravách a servisu elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat postupy a uvést zásady instalace bezdrátového přenosového zařízení dle platných právních předpisů Písemné ověření
b Uvést zásady bezpečné práce ve výškách Písemné ověření
c Ovládat první pomoc při úrazech elektrickým proudem a při práci ve výškách Písemné ověření
d Předvést ukázku manipulačních a přípravných prací při údržbě, opravách a servisu elektronických komunikací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření, montáž a opravy metalických a optických kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit zadané parametry metalických kabelů Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit zadané parametry optických kabelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Ovládat postupy a uvést zásady montáže kabelového vedení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-bezdrato#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Písemný test

Uchazeč prokáže znalosti písemným testem (rozsah 30 otázek, 60 minut).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 • Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

 • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence.

 • Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u kterého je uveden písemný způsob ověření, příslušný, níže uvedený, počet otázek pro dané kritérium.

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 140 testových úloh, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 • Kompletování, opravy a údržba elektronických zařízení

  • kritérium a) 20 otázek

  • kritérium b) 20 otázek

 • Kompletování, opravy a údržba elektrotechnických zařízení

  • kritérium a) 20 otázek

 • Manipulační a přípravné práce při údržbě, opravách a servisu elektronických komunikací

  • kritérium a) 20 otázek

  • kritérium b) 20 otázek

  • kritérium c) 20 otázek

 • Měření, montáž a opravy metalických a optických kabelů

  • kritérium c) 20 otázek

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 30 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí dle způsobilostí:

 • Kompletování, opravy a údržba elektronických zařízení

  • kritérium a) 5 otázek

  • kritérium b) 5 otázek

 • Kompletování, opravy a údržba elektrotechnických zařízení

  • kritérium a) 4 otázky

 • Manipulační a přípravné práce při údržbě, opravách a servisu elektronických komunikací

  • kritérium a) 4 otázky

  • kritérium b) 4 otázky

  • kritérium c) 4 otázky

 • Měření, montáž a opravy metalických a optických kabelů

  • kritérium c) 4 otázky

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Praktické předvedení s ústním ověřením

Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč předvedením s ústním ověřením (rozsah cca 4–5 h). Úroveň získaných znalostí a dovedností servisního technika bezdrátových sítí bude ověřována sledem vzájemně na sebe navazujících úkolů zahrnujících montáž a instalaci bezdrátových sítí tak, jak je stanoveno v jednotlivých kompetencích a kritériích hodnocení vyžadujících praktické předvedení.

Při ověřování kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k dodržování pracovních postupů dle platných norem EN a ČSN, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání zadaných úkolů uchazečem.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VYDIS, s. r. o.

S-com, s. r. o.

SITEL, spol. s r. o.

Česká asociace telekomunikací (ČAT)