Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projektování staveb elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat právní předpisy z oblasti územního řízení nutné pro získání územního rozhodnutí (ÚR) nebo územního souhlasu (ÚS), tj. stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, správní řád, zákon o elektronických komunikacích, občanský zákoník a katastrální zákon, v platném znění Písemný test
b Uvést a popsat okruhy inženýrské činnosti spojené s projektovou činností, přípravou a realizací staveb/oprav/údržby sítí a zařízení elektronických komunikací Ústní ověření s písemnou přípravou
c Navrhnout řešení zadaného úkolu včetně podání žádosti o získání ÚR/ÚS Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zpracovat materiály prokazující splnění podmínek pro realizaci stavby na základě konkrétního ÚR/ÚS Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uvádění staveb elektronických komunikací do užívání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup činností souvisejících s uváděním staveb do užívání Ústní ověření s písemnou přípravou
b Zpracovat žádost o uvedení konkrétní stavby do užívání Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v zásadách výstavby a provozu sítí elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy dokumentací a projektových dokumentací Ústní ověření s písemnou přípravou
b Objasnit a popsat inženýrské činnosti vyplývající z konkrétní projektové dokumentace Ústní ověření s písemnou přípravou
c Orientovat se v technických normách ČSN třídy 33, 34 a 73 a ČSN EN třídy 50 a 60 vztahující se k výstavbě a provozu sítí elektronických komunikací Ústní ověření s písemnou přípravou
d Orientovat se v zásadách provozu sítí elektronických komunikací Ústní ověření s písemnou přípravou
e Orientovat se v předpisech souvisejících s BOZP a PO Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna nejpozději v den vyhlášení termínu zkoušky zveřejnit informace o dostupných technologiích, na kterých bude zkouška probíhat.

 

Zkouška se skládá z:

 • písemného testu,
 • ústního ověření (formou losovaných otázek) s písemnou přípravou
 • a praktického předvedení s ústním ověřením.

 

Písemný test

Uchazeč v této části prokáže znalosti písemným testem (rozsah cca 45 min. – 30 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 • Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých oblastí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.
 • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny oblasti.
 • Pro každou oblast existuje několik otázek.
 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každou oblast alespoň jednu otázku.

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových úloh zaměřených na ověření znalostní složky odborné kompetence "Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projektování staveb elektronických komunikací" kritéria a) následovně:

 • Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky50 otázek
 • Správní řád15 otázek
 • Zákon o elektronických komunikacích15 otázek
 • Občanský zákoník10 otázek
 • Katastrální zákon10 otázek

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče sestaveného z 30 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

 • Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky60 % otázek
 • Správní řád10 % otázek
 • Zákon o elektronických komunikacích10 % otázek
 • Občanský zákoník10 % otázek
 • Katastrální zákon10 % otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Ústní ověření formou losování otázek

Uchazeč v této části prokáže znalosti ústně zodpovězením vylosovaných otázek (rozsah cca 2 hod. - 8 otázek).

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formlou losovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Pro celkový soubor otázek:

 • Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

 • Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium s ústním způsobem ověření).

Autorizovaná osoba vypracuje soubor otázek k ústnímu ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 • Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projektování staveb elektronických komunikací
  • kritérium b) 20 otázek
 • Uvádění staveb elektronických komunikací do užívání
  • kritérium a)10 otázek
 • Orientace v zásadách výstavby a provozu sítí elektronických komunikací
  • kritérium a)10 otázek
  • kritérium b)10 otázek
  • kritérium c)10 otázek
  • kritérium d)10 otázek
  • kritérium e)10 otázek

Uchazeč si losuje ze souboru otázek k ústnímu ověření 8 otázek v následujícím zastoupení kritérií hodnocení:

 • Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projektování staveb elektronických komunikací
  • kritérium b)2 otázky
 • Uvádění staveb elektronických komunikací do užívání
  • kritérium a)1 otázka
 • Orientace v zásadách výstavby a provozu sítí elektronických komunikací
  • kritérium a)1 otázka
  • kritérium b)1 otázka
  • kritérium c)1 otázka
  • kritérium d)1 otázka
  • kritérium e)1 otázka

Pro úspěšné hodnocení ústního věřování musí uchazeč zodpovědět všechny vylosované otázky.

 

Praktické předvedení

Uchazeč prokáže dovednostní složku způsobilostí v praktické části zkoušky.

Pro ověření dovednostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení se způsobem ověření: praktické předvedení s ústní obhajobou připraví autorizovaná osoba 20 zadání stavebních záměrů z celého oboru elektronických komunikací. Z těchto 20 zadání stavebních záměrů si uchazeč vylosuje jedno zadání a s ním bude pracovat po celou dobu praktické zkoušky a při něm se ověří všechna kritéria s praktickým způsobem ověření.

Při přípravě jednotlivých zadání stavebních záměrů je třeba volit stavební záměry jednodušších staveb elektronických komunikací, případně obvyklých staveb elektronických komunikací s aktuálními charakteristickými pokyny dané současnou legislativou a aktuálně platnými vyhláškami a aktuálními požadavky dotčených orgánů a dotčených subjektů řízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VYDIS, s. r. o.

S-com, s. r. o.

SITEL, spol. s r. o.

Česká asociace telekomunikací (ČAT)