Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní technik mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických postupech kovárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní operace volného kování Ústní ověření
b Vyjmenovat způsoby předkování (volné, v přípravných dutinách, na zvláštních strojích…) Ústní ověření
c Vysvětlit proces dokování a ostřihování Ústní ověření
d Vysvětlit, na čem závisí volba režimu a parametrů ohřevu Ústní ověření
e Číst výkresovou dokumentaci výkovků Praktické předvedení
f Vyjmenovat základní technologické vlastnosti ocelí, slitin hliníku a slitin mědi, slitin titanu a slitin niklu zpracovávaných v kovárnách Ústní ověření
g Vyjmenovat základní způsoby manipulace s materiálem v kovárnách a jejich omezení Ústní ověření
h Vyjmenovat základní nářadí používané při volném a zápustkovém kování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit výkaz o výrobě Praktické předvedení
b Vyplnit výkaz o prostojích Praktické předvedení
c Vyplnit knihu docházky Praktické předvedení
d Vyplnit záznam o školení bezpečnosti práce Praktické předvedení
e Vyplnit záznam hlášení o úrazu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v kovárenských strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip práce kompresorového bucharu Ústní ověření
b Popsat princip práce protiběžného bucharu Ústní ověření
c Popsat princip práce hydraulického lisu Ústní ověření
d Popsat princip práce vřetenového lisu třecího a s přímým pohonem Ústní ověření
e Popsat princip práce klikového lisu Ústní ověření
f Popsat princip práce radiální a radiálně-axiální válcovačky kroužků Ústní ověření
g Popsat princip práce lisu pro dopředné a lisu pro zpětné protlačování Ústní ověření
h Popsat princip práce rotačních strojů pro tvarování trubek Ústní ověření
i Popsat princip práce ohýbačky plechů a ohraňovacího lisu Ústní ověření
j Popsat princip práce ohýbačky profilů a ohýbačky trubek Ústní ověření
k Popsat princip práce vodorovného kovacího stroje a pěchovačky Ústní ověření
l Popsat princip práce válcovačky závitů Ústní ověření
m Popsat princip práce kovářského manipulátoru Ústní ověření
n Popsat princip práce robotu Ústní ověření
o Popsat funkci komorové, vozové a karuselové ohřívací pece a komorové, vozové a průběžné pece pro tepelné zpracování Ústní ověření
Je třeba splnit pět zadaných kritérií.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce v řízeném úseku kovárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a ukázat na konkrétním pracovišti zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
b Popsat postup činnosti mistra při výskytu úrazu na pracovišti Ústní ověření
c Popsat způsob nakládání s odpady a posoudit řešení konkrétního provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku kovárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob rozdělení práce a úkolů pracovníkům řízeného úseku Ústní ověření
b Popsat opatření prováděná při poruše některého z výrobních zařízení Ústní ověření
c Zpracovat harmonogram opatření prováděných při poruše v zásobování energiemi Praktické předvedení
d Popsat a ukázat na příkladu způsob řešení a postup v případě logistických problémů Praktické předvedení
e Předvést předávání strojů a zařízení k opravám a systém přejímky opravených strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením kovárenského provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy motivování zaměstnanců Ústní ověření
b Popsat hodnocení výsledků práce zaměstnanců Ústní ověření
c Popsat systém vedení pracovních porad se zaměstnanci Ústní ověření
d Vypracovat program a časový harmonogram porady s předáky cechu Praktické předvedení
e Vysvětlit zásady při řešení konfliktů na pracovišti s ohledem na povahové rysy pracovníků Ústní ověření
f Předat pracovní pokyny podřízeným vedoucí ke změně ve způsobu obsluhy strojů a zařízení, ke změně v dělbě práce na pracovišti či změně pracovních podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení podkladů pro odměňování pracovníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zpracování podkladů pro odměňování pracovníků řízeného úseku Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést systém vedení personální agendy (kontrola a evidence směn) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit ustanovení zákoníku práce v oblasti pracovní doby, přesčasů, dovolené, přestávek na oddech, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v systémech a standardech jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení kvality v kovárenské výrobě (ISO, VDA) Ústní ověření
b Popsat opatření prováděná při výskytu nestandardních výrobků Ústní ověření
c Popsat systém označování a identifikace výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzení (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mistr-kovarny#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška se bude skládat z části ústní a praktické. Praktická část zkoušky zaměřená na BOZP, krizové řízení (při poruchách v zásobování s energiemi, při logistických problémech) a zajištění provozní spolehlivosti strojů a zařízení se uskuteční v konkrétním kovárenském provozu. Prakticky budou ověřována kritéria spojená s čtením výkresové dokumentace, vyplňováním výkazů o výrobě, docházky zaměstnanců, BOZP a hlášení pracovního úrazu a posouzením postupů v nakládání s odpady a kontrolou dodržování zásad BOZP. .

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SVAZ KOVÁREN ČR o. s.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.

Ostroj, a. s.