Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava podkladů pro uzavírání smluv s obchodními partnery (tuzemskými i zahraničními)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsob vedení evidence korporátní klientely Písemné ověření
b Popsat přípravu podkladů pro uzavření smlouvy s jednotlivými společnostmi (korporáty) Písemné ověření
c Uvést právní podmínky živnostenského podnikání, jejímž obsahem je činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury Písemné ověření
d Uvést základní legislativní podmínky pro uzavření smlouvy mezi právnickými osobami (cestovní kancelář - korporát) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Poskytování informací zákazníkům o nabízených službách a jejich cenách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat nabídku a distribuovat ji smluvním a potenciálním korporátním partnerům Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kritérium.
5

Příprava tuzemských a zahraničních zájezdů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat specifika produktu - zájezdu - výletu pro korporátní klientelu Písemné ověření
b S využitím internetu a dalších dostupných podkladů zjistit a zpracovat informace související s přípravou produktu pro korporátní klienty, jedná se zejména o informace o ubytovacích, stravovacích, dopravních a programových službách Praktické předvedení
c Při přípravě nabídky a zpracování požadavků korporátní klientely využívat znalosti a informace z oblasti geografie, historie a kultury o daných destinacích v ČR, EU i ve světě Praktické předvedení
d Zpracovat a připravit nabídku na základě kontrétních požadavků klientů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracovávání cenových kalkulací poskytovaných služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat cenovou kalkulaci pro jednotlivé služby pro korporátní klienty na základě dostupných informací Praktické předvedení
b Zpracovat cenovou kalkulaci polodenního nebo jednodenního programu pro korporátní klienty Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování profesního jednání a komunikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat profesi pracovníka cestovní kanceláře - specialisty na korporátní klientelu a jeho pozici v cestovním ruchu Písemné ověření
b Dbát na vzhled, kultivovaný projev, společenské chování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvládat verbální i neverbální komunikaci Praktické předvedení
d Uplatňovat profesní chování a etiku v práci pracovníka cestovní kanceláře Praktické předvedení
e Porozumět problému, vyřešit ho, dokázat se přizpůsobit konkrétní situaci Praktické předvedení
f Chovat se zodpovědně, rozvážně, vyrovnaně Praktické předvedení
g Projevovat vstřícnost, ochotu a úctu k lidem Praktické předvedení
h Uplatňovat přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení požadovaných evidencí (evidence prodaných služeb, přijatých plateb, přijatých dokladů, evidence vydané dokumentace, poukázek, apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob evidence nabízených, rezervovaných a prodaných služeb Písemné ověření
b Popsat vedení evidence přijatých plateb a příjmových dokladů Písemné ověření
c Popsat způsob evidování vydaných plateb a výdajových dokladů Písemné ověření
d Popsat způsob při vyúčtování pokladní hotovosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat nabídku služeb písemnou formou v rozsahu cca 50 slov Písemné ověření
4

Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Konverzovat na témata cestovního ruchu v délce cca 5 minut Praktické předvedení a ústní ověření
b Porozumět textu v délce cca 250 slov z oblasti cestovního ruchu a dokázat tento text interpretovat vlastními slovy Praktické předvedení a ústní ověření
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce uchazeči zpracování písemné práce - příprava akce pro korporátní klientelu se speciálním zaměřením (např. seminář, kongres) v České republice nebo zahraničí včetně kalkulace a fiktivního zajištění zájezdu, dle zadání autorizovanou osobou v rozsahu cca 10 až 20 stránek.

 

Zpracovanou písemnou práci uchazeč předloží před zkouškou v termínu určeném autorizovanou osobou. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny. Autorizovaná osoba dále stanoví místo konání zkoušky (včetně praktické zkoušky) a určí, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

 

Uchazeč ve stanoveném termínu sdělí cizí jazyk (cizí jazyky), ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost, tj. 2 poslední uvedené kompetence (písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu; ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu). Cizím jazykem se rozumí jiný jazyk než český a slovenský ( s ohledem na jejich blízkou příbuznost). V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí konat dvě poslední uvedené kompetence (viz výše).

 

Zkouška probíhá ve zkušební místnosti, kdy jsou prověřována předepsaná kritéria podle jednotlivých bodů kvalifikace.Ústní komunikace v cizím jazyce probíhá formou simulace rozhovoru mezi pracovníkem cestovní kanceláře a klientem v délce cca 5 minut.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování formu testu, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu losovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace cestovních kanceláří ČR

DC SERVICE, s. r. o., Travel Agency

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s. r. o.

Best Tour, s. r. o.

SIAM TRAVEL INTERNATIONAL, s. r. o.