Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář zemědělských strojů
Platnost standardu: Od 7.11.2007 do 31.10.2012
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 10.4.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení, slovní vysvětlení
b Vyhledat stanovené údaje z katalogů strojů, dílenských příruček apod. Praktické předvedení, slovní vysvětlení
c Získat stanovené technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení, slovní vysvětlení
d Demonstrovat zadaný úkol na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu Praktické předvedení, slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat k zadanému pracovnímu (výrobnímu) úkolu technologický postup s jednotlivými kroky Písemné zpracování, slovní zdůvodnění
b Navrhnout ke zvolenému technologickému postupu potřebné prostředky Písemné zpracování, slovní zdůvodnění
c Doporučit ke zvolenému technologickému postupu nejvhodnější metodu provedení Písemné zpracování, slovní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezání, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání aj.) nejméně u 3 technologií (pokud možno na konkrétním výrobku) s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení se slovním zdůvodněním postupu a zhodnocením výsledků
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení se slovním zdůvodněním postupu a zhodnocením výsledků
c Dodržet zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů, popř. plastů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním postupu a zhodnocením výsledků
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (např. při soustružení, frézování, obrážení, broušení apod.) nejméně u 3 technologií (pokud možno na konkrétním výrobku) s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení se slovním zdůvodněním postupu a zhodnocením výsledků
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení se slovním zdůvodněním postupu a zhodnocením výsledků
c Dodržet zásady BOZP pro strojní obrábění technických materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tepelné zpracování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat pomůcky a zařízení pro tepelné zpracování oceli a pro kontrolu a registraci teploty Praktické předvedení
b Odhadnout teplotu materiálu podle barvy Praktické předvedení
c Provést základní operace související s tepelným zpracováním oceli Praktické předvedení se slovním zdůvodněním postupu
d Tepelně zpracovat určené nářadí nebo strojní součást a provést kontrolu tvrdosti Praktické předvedení se slovním vysvětlením postupu a dosažených výsledků
e Dodržet zásady BOZP pro tepelné zpracování oceli Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní operace ručního tváření kovů za tepla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla Praktické předvedení
b Předvést správný postup při ohřívání a ochlazování materiálu Praktické předvedení
c Provést určené základní kovářské práce, včetně výroby nářadí ručním kováním Praktické předvedení se slovním zdůvodněním postupu
d Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání základních renovačních metod při obnově součástí strojů a zařízení v chovu zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti Teoretické zdůvodnění volby
b Předvést určenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti (navařování, tváření apod.) Praktické předvedení se slovním zdůvodněním postupu
c Posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu provedené renovace Ústní zdůvodnění
d Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž, montáž a seřizování strojů a zařízení v chovu zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže Ústní vysvětlení
b Provést určené běžné demontážní a montážní práce při opravách zemědělské techniky a energetických prostředků používaných v chovu zvířat Praktické předvedení
c Předvést obsluhu ručního zvedáku a určených zařízení pro manipulaci s materiálem Praktické předvedení
d Předvést použití určených přípravků pro demontáže a montáže mechanismů bez poškození Praktické předvedení
e Dodržet zásady BOZP pro provádění montážních a demontážních prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na strojích a strojních zařízeních v chovu zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení Ústní vysvětlení
b Vysvětlit příčiny poruch strojů a rozeznat druhy opotřebení strojních součástí Ústní vysvětlení a praktické předvedení
c Provést údržbu určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení Praktické předvedení
d Určit příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Ústní vysvětlení
e Opravit a seřídit určený mechanizační prostředek nebo zařízení podle zootechnických požadavků na jejich činnost Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Dodržet zásady BOZP pro opravárenské práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou i závěrečnou kontrolu provedené opravy Praktické předvedení a vyhodnocení výsledků
b Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určeného motorového vozidla nebo zemědělského stroje pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení a vyhodnocení výsledků měření
b Identifikovat závady jednotlivých agregátů, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyhodnotit výsledky diagnostických měření porovnáním s právními a technickými předpisy pro technický stav vozidla nebo stroje a stanovit předpokládanou životnost Písemný záznam výsledků měření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stupeň opotřebení a funkční způsobilost určené součásti s ohledem na optimální provoz a možnost zatížení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti a dobu nezbytnou k preventivní opravě Ústní zdůvodnění návrhu opatření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy a údržba motorového vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž, montáž, údržbu, seřízení a určené opravy jednotlivých částí spalovacích motorů, včetně příslušenství a usazení motoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zkontrolovat nebo vyměnit provozní náplně Praktické předvedení
c Opravit určené jednoduché závady elektrických zařízení a elektroinstalace vozidla a ošetřit tato zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zkontrolovat akumulátor, případně jej dobít Praktické předvedení
e Provést údržbu a seřízení spojky a převodového ústrojí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést údržbu, opravu a seřízení podvozkových částí, včetně řízení a brzd Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Provést výměnu kola a opravu pneumatiky, včetně kontroly Praktické předvedení
h Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravy motorových vozidel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Slovní nebo písemné zhodnocení
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativních následků Slovní vyjádření nebo písemný návrh
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha soupravy traktoru a zemědělského stroje pro chov zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést orientační kontrolu technického stavu traktoru a pracovního stroje z hlediska jejich způsobilosti pro splnění zadaného úkolu, případně odstranit zjištěné závady Praktické předvedení
b Připojit pracovní stroj k traktoru Praktické předvedení
c Seřídit pracovní stroj podle zadaného úkolu, podmínek pracoviště a zootechnických požadavků na danou činnost Praktické předvedení s teoretickým zdůvodněním
d Provést přezkoušení funkčnosti kompletní soupravy Praktické předvedení
e Předvést obsluhu traktoru a pracovního stroje při plnění zadaného technologického úkolu (v provozních nebo cvičných podmínkách) Praktické předvedení
f Dodržení zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro hlavní činnosti související s povoláním opravář zemědělských strojů Praktické předvedení na určených formulářích se slovním vysvětlením
Je třeba splnit uvedené kritérium.
3

Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T, B a C

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkoušený se prokáže řidičským oprávněním příslušné skupiny Teoretická a praktická zkouška žadatelů o řidičská oprávnění podle zákona č. 247/2000 Sb. (příp. pozdějších předpisů)
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Svařování elektrickým obloukem (v rozsahu osnov ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01), svařování plamenem a řezání kyslíkem (v rozsahu osnovy ZK 311 W 01)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkoušený se prokáže předepsaným oprávněním pro svařování Zkouška podle zásad platných pro ukončování svářečských kurzů v uvedeném rozsahu
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému opravárenskému úkonu.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli