Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér tepelných izolací
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fyzikálních a technických požadavcích na chladové a tepelné izolace TZB

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní fyzikální zákony týkající se tepelných výměn (zákon o zachování energie, přestup tepla, prostup tepla, koeficient prostupu tepla, atd.) Písemné ověření
b Orientovat se v druzích materiálů chladových a tepelných izolací, jejich vlastnostech a možnostech použití Písemné ověření
c Orientovat se v aktuálně platných normách v oblasti tepelné a chladové izolace CHKT a TČ Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava instalace chladových a tepelných izolací pro chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat správné zásady přepravy a skladování chladových a tepelných izolací Písemné a ústní ověření
b Na základě projektové dokumentace vypočítat v odborném programu obsah izolovaných ploch, určit druh a množství materiálu pro provedení izolace Praktické předvedení
c Popsat postup a způsob přípravy povrchů před instalací chladových nebo tepelných izolací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upravování povrchů chladových a tepelných izolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody a způsoby provádění povrchových úprav chladových a tepelných izolací Písemné a ústní ověření
b Popsat vliv povrchových úprav chladových a tepelných izolací na tepelně izolační vlastnosti chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci instalace chladové a tepelné izolace na chladicích, klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební a strojní výkresy a projekty určené pro instalaci chladicích zařízení (klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel) Písemné a ústní ověření
b Číst prováděcí výkresy tepelně izolačních systémů Praktické předevední s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Izolování potrubních konstrukcí chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a izolace vzduchotechnických rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dle zadání pro instalaci izolace potrubních konstrukcí vybrat vhodný typ a tloušťku izolace, zvolit vhodný pracovní postup a pomůcky pro provedení zkoušky kritérií 5 b, c, a d. Praktické předvedení s ústním ověřením
b Připravit podklad a materiál před zpracováním, upravit tvary a rozměry izolačních materiálů, připravit lepidlo a spojovací či pomocné prvky Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést instalaci izolace na potrubních rozvodech chladicícho nebo klimatizačního zařízení, nebo tepelného čerpadla Praktické předvedení s ústním ověřením
d Provést instalaci izolace na vzduchotechnických rozvodech s kruhovým a hranatým průřezem Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace chladové nebo tepelné izolace na rovných a zakřivených plochách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dle zadání vybrat vhodný typ a tloušťku izolace akumulační nádoby a zvolit vhodný pracovní postup a pomůcky Praktické předvedení s ústním ověřením
b Připravit podklad a připravit materiál před zpracováním - upravit tvary a rozměry izolačních materiálů, připravit lepidlo a spojovací či pomocné prvky Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést instalaci izolace dle zadání Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100875).

Uchazeč předloží přihlášku ke zkoušce a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci dle vyhlášky č. 385/2006 Sb.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.

Svaz chladicí a klimatizační techniky