Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Správce tiskových dat
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat PDF tiskové dokumenty v průběhu výměny tiskových souborů s DTP studiem pro předtiskové zpracování tiskoviny v příslušném počítačovém programu podle zadání: formát A4 210 × 297 mm, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 16 stran Praktické předvedení
b Zkontrolovat, zda tiskové dokumenty odpovídají požadované verzi PDF/X v softwaru určeném pro preflight při příjmu dat podle normy ČSN ISO 15930-3 (Předávání digitálních tiskových dat - Používání PDF - Část 3: Kompletní předávání, vhodné pro pracovní postupy se správou barev (PDF/X-3)) Praktické předvedení
c Zkontrolovat a připravit PDF tiskové dokumenty pro předtiskové zpracování tak, aby byly vytvořeny vhodné standardizované tiskové podmínky. Zkontrolovat správný popis PDF souboru, stav přesahů, popis vložených písem, rozlišení obrazů a další soulad s odpovídající specifikací PDF/X podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a připravit zadavateli zakázky technologický postup předtiskové přípravy tiskoviny podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a provést zadavateli zakázky výměnu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat tiskových podkladů podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout zadavateli zakázky zhotovení tiskových podkladů pro danou tiskovou techniku podle zadání Praktické předvedení
d Navrhnout a připravit zadavateli zakázky průběh a typ kontrolního procesu předtiskové přípravy podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit správnost typografického zpracování, kompozičního uspořádání textových a obrazových prvků v dokumentu zadané tiskoviny a její vyřazení do tiskového archu v souladu s technologickými požadavky tisku a dokončovacího zpracování dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tiskové podklady tiskoviny v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF tiskových stran A4 pro vyřazení a osvit tiskové desky na zařízení CtP v ofsetovém tisku podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
b Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtF nebo osvit na zařízení CtP ve flexotisku – pro tiskové produkty etikety, flexibilní obaly (papírové, plastové, hliníkové kompozitní) nebo lepenkové obaly - podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
c Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF flexibilního obalu formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím zařízení v hlubotisku kopírovacích podkladů CtP ve flexotisku podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
d Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu tiskoviny ve formátu A4, barevnost 4/0 (přímé barvy) pro osvit kopírovacích filmových podkladů pro zhotovení tiskových forem v sítotisku podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
Vždy je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c), d) pro vybranou tiskovou techniku.
3

Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – definice výtažkových barev CMYK podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – obraz v účelném rozlišení podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – maximální a minimální tónové hodnoty podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – nastavení ořezů, trapping (přetisku), originálních písmových fontů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Archivování a vedení kompletní dokumentace tiskové zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a provést vhodný způsob dokumentace a archivování Praktické předvedení a ústní ověření
b Archivovat a zálohovat zpracovaná data na přenosné médium nebo jiným vhodným způsobem pro pozdější využití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/spravce-tiskovych-dat#zdravotni-zpusobilost), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

U kompetence Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů je uchazeči umožněna volitelnost kritérií pro vybranou tiskovou techniku, která nejvíce odpovídá potřebám a zkušenostem uchazeče.

Autorizovaná osoba sdělí a nejpozději s pozvánkou zašle uchazeči informaci, která z kritérií b), c) nebo d) u této kompetence lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat a informaci, zda ověřování jednotlivých kritérií proběhne v provozním nebo v simulovaném prostředí. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč vybere jednu tiskovou techniku. O vybrané tiskové technice (případně o vybraných variantách b), c) nebo d) u kompetence Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů – budou-li všechny tři varianty umožněny autorizovanou osobou) informuje uchazeč autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba na pozvánce.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  • Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na polygrafii + alespoň 5 let odborné praxe v oblasti polygrafické výroby.
  • Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na polygrafii a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 5 let odborné praxe v oblasti polygrafické výroby, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti polygrafie, splňujícího požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na polygrafii + alespoň 5 let odborné praxe v oblasti polygrafické výroby, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti polygrafie, splňujícího požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu polygrafie, případně v graficky nebo multimediálně tvůrčím oboru vzdělání nebo ve studijním programu, jehož součástí je výuka polygrafie, + alespoň 5 let odborné praxe v provozu nebo na úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi v oblasti polygrafie, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti polygrafie, splňujícího požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Polygrafické pracoviště zaměřené na předtiskovou výrobu (reprodukční oddělení) s následujícím vybavením:

- počítač řady PC, nebo počítač řady Mac

- skener pro digitalizaci odrazových a filmových předloh s rozlišením minimálně 2400 dpi

- zařízení kontrolního nátisku (analogové nebo digitální)

- denzitometr, spektrální fotometr (kolorimetr)

- barevná laserová tiskárna

- profesionální digitální zrcadlovka s širokým dynamickým rozsahem

- programy pro grafické zpracování a integraci obrazu a textu a programové vybavení pro přenos dat: Adobe Photoshop (min. verze CS7), Adobe Illustrator (min. verze CS7), Adobe InDesign (min. verze CS7) nebo QuarkXPress (min. verze 7), Adobe Acrobat Professional (min. verze 10)

- sady písmových fontů

- programové vybavení pro kontrolu a korekci vstupních dat

- programové vybavení pro tvorbu webových stránek, např.: Adobe Flash Professional (min. verze CS5)

- předpisy a normy používané v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy

- podklady pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

- ochranné pomůcky k zajištění bezpečnosti práce

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22

Svaz polygrafických podnikatelů
Společnost tisku při ČVTS

Studio Najbrt, s. r. o.

Ondřej Žáček (OSVČ)