Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik měřících přístrojů
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách a jejich využití při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci norem z oblasti projektování a provozu elektrických zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit účel norem v oblasti elektromagnetické kompatibility (normy základní, kmenové a předmětové) Ústní ověření
c Popsat kritéria předpisů k posuzování bezpečnosti výrobku Ústní ověření
d Rozlišit schematické značky prvků na předložených elektrotechnických výkresech elektrických obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) a vysvětlit funkce těchto obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat z katalogu součástky pro realizaci zadaného obvodu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstrukce elektronických měřicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti nesymetrického a symetrického vedení, varianty propojování zařízení, přístup k volbě kabelů a k zapojování konektorů Ústní ověření
b Popsat zásady návrhu/výběru vhodného napájecího zdroje vyvíjeného měřicího přístroje pro užití v exteriéru Ústní ověření
c Popsat rozdíly mezi analogovým a digitálním signálem, jak a pomocí kterých zařízení se provádí převod analogového signálu na digitální Ústní ověření
d Navrhnout rozmístění řídicích a sdělovacích prvků na předním panelu měřicího přístroje pro určené veličiny vzhledem k optimalizaci obsluhy přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést výpočet teplotních poměrů v elektronickém zařízení, vysvětlit způsoby teplotní stabilizace a odvodu tepla ze zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování elektronických obvodů měřicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel a principy činnosti základních typů obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) Ústní ověření
b Nakreslit blokové schéma digitálního zpracování signálu. Druhy A/D převodníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a předvést způsoby měření autorizovanou osobou určených základních elektrických veličin z hlediska konstrukčního řešení měřicích obvodů – napětí, proud, odpor, příkon, fázový posun, frekvence apod. Praktické předvedení a ústní ověření
d Nakreslit zapojení RC oscilátoru, definovat vlastnosti, aktivní prvky, zpětnovazební obvody, určit kmitočet, podmínky kmitů, určit amplitudu Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit autorizovanou osobou vybrané základní elektronické prvky (skutečné) a popsat princip jejich funkce (NPN tranzistor, PNP tranzistor, dioda, triak, tyristor) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný analogový a číslicový měřicí přístroj pro změření základních elektrických veličin a parametrů autorizovanou osobou zadaného elektrotechnického/elektronického přístroje a určené veličiny a parametry změřit Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit analogovým a číslicovým přístrojem u autorizovanou osobou zadaného vysílacího zařízení nosnou a modulační frekvenci, fázový posuv a harmonické kmitočty, jejich úroveň a stabilitu Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit charakteristiky předložených polovodičových součástek Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit provedené měření, zvážit možnosti poškození obvodu/součástky měřením Praktické předvedení a ústní ověření
e Používat PC při měření elektrických veličin a parametrů a vyhodnocení naměřených hodnot Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit základní pojmy z metrologie, orientovat se v systému jednotek SI, vysvětlit význam jednotlivých elektrotechnických veličin a jejich měření Ústní ověření
g Vysvětlit význam kalibrace měřicích přístrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Testování elektrických nebo elektronických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otestovat desky plošných spojů na testovacím zařízení a posoudit na základě testu dodržení technologie povrchové montáže součástek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup automatizovaného měření a vybrat vhodné měřicí přístroje pro sestavení měřicího/testovacího pracoviště pro měření voltampérových charakteristik polovodičů, aktivních či pasivních součástek a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Otestovat přístrojové kabely a spotřebu testovaného přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analyzování vnějších vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat změny fyzikálních vlastností kovů a plastů běžně užívaných v elektronických zařízeních v závislosti na teplotě, tlaku, vlhkosti Ústní ověření
b Vyjmenovat chyby při vytváření nerozebíratelných spojů (lepení, pájení) Ústní ověření
c Vyhodnotit vliv autorizovanou osobou zadané technologie výroby a tepelného/mechanického zpracování na elektrické a magnetické vlastnosti kovů, určit předpokládané užití Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit výrobcem deklarované mechanické vlastnosti autorizovanou osobou vybraných materiálů (tvrdost, pevnost, houževnatost, únava, tečení materiálu) a určit možnosti jejich užití pro konstrukci měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska použitých materiálů v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
c Posoudit na základě autorizovanou osobou předložené dokumentace měřicího přístroje možnost náhrady nebezpečných látek látkami bezpečnými či méně nebezpečnými Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí přístroje a zařízení včetně zdůvodnění volby Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat data z měření (základní elektrické veličiny) Praktické předvedení
c Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení
d Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení
e Vyhodnotit měření včetně nejistoty měření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování dokumentace k realizaci laboratorního vzoru, funkčního vzoru a prototypu měřicího přístroje podle předložených kritérií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci laboratorního vzorku měřicího přístroje a podrobně vybranou část dokumentace podle autorizovanou osobou zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci funkčního vzorku měřicího přístroje a podrobně vybranou část dokumentace podle autorizovanou osobou zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci prototypu měřicího přístroje a podrobně vybranou část dokumentace podle autorizovanou osobou zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit jedno kritérium zadané autorizovanou osobou.
4

Dodržování bezpečnosti práce na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na živý organizmus a charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Ústní ověření
b Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a uvést hodnoty bezpečného napětí a proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-mericich-p#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP v celém průběhu zkoušky.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace

FCC průmyslové systémy, s. r. o.