Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník v kovovýrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví v protlačovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka nutné pro práci u protlačovacích strojů Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat činnost při výskytu úrazu na pracovišti Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při obsluze protlačovacích lisů a ohřívacích plynových a indukčních pecí a zařízení Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při obsluze tlakových nádob a při pohybu pracovníků na pracovišti Ústní ověření s písemnou přípravou
e Vyjmenovat pravidla požární bezpečnosti při obsluze zařízení Ústní ověření s písemnou přípravou
f Popsat ochranu prostředí při obsluze olejového hospodářství u lisu Ústní ověření s písemnou přípravou
g Vysvětlit pojem integrovaný záchranný systém Ústní ověření s písemnou přípravou
h Popsat základní třídění odpadů v protlačovně a hospodaření s odpady Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v přípravě výroby na protlačovacích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technické výkresy protlačků v papírové i elektronické podobě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu protlačků v papírové i elektronické podobě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat dokumenty určující průběh výroby (výrobní příkaz, dispečerský příkaz, kontrolní listy) v papírové i elektronické podobě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve strojích pro protlačování a jejich hlavních částech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní části a funkci svislého protlačovacího lisu (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat hlavní části a funkci vodorovného protlačovacího lisu (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat hlavní části a funkci mechanického protlačovacího lisu (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve vlastnostech materiálů pro protlačování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které oceli jsou vhodné pro protlačování za studena Ústní ověření
b Vysvětlit, které oceli jsou vhodné pro protlačování za tepla Ústní ověření
c Vysvětlit, které slitiny hliníku jsou vhodné pro protlačování Ústní ověření
d Vysvětlit, které slitiny mědi jsou vhodné pro protlačování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozdělení maziv a jejich používání při protlačování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat úpravu polotovarů a význam mazání při protlačování Ústní ověření
b Uvést vhodná maziva pro protlačování Ústní ověření
c Vyjmenovat způsoby nanášení maziva Ústní ověření
d Popsat skladování maziva a jejich přípravu pro použití Ústní ověření
e Popsat hospodaření s použitými mazivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologii protlačování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii dopředného a zpětného protlačování Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat technologii protlačování trubek (na trn, komorový nástroj), tyčí a profilů (dopředný, zpětný, komorový nástroj) a nádob se dnem Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat technologii sdruženého protlačování Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat technologii protlačování složitých profilů Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat způsoby chlazení protlačků (vodní mlha, sprcha, kalení) v závislosti na druhu výrobku a chlazení částí lisu Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování protlačků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vložit protlačovací nástroj (protlačovadlo) do lisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést seřízení a nastavení stroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vložit materiál vhodný k protlačování, zkontrolovat mazání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhotovit protlaček Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola protlačků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu protlačku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést rozměrovou kontrolu protlačku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat zjištěné hlavní vady protlačků a jejich příčiny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat ultrazvukové (UZ) zkoušení protlačku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha ohřívací pece pro materiál lisovaný za tepla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit ohřívací pece podle způsobu ohřevu a podle konstrukce Ústní ověření s písemnou přípravou
b Zkontrolovat stav pece Praktické předvedení
c Uvést pec do provozu Praktické předvedení
d Uložit materiál do pece Praktické předvedení
e Zkontrolovat teplotu a dobu ohřevu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a běžná údržba zařízení protlačovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkce protlačovacího stroje Praktické předvedení
b Popsat kontrolu chodu protlačovacích strojů podle hluku a vibrací Ústní ověření
c Provést denní ošetření a údržbu protlačovacích strojů po ukončení procesu protlačování Praktické předvedení
d Provést kontrolu stavu nástrojů po ukončení procesu protlačování Praktické předvedení
e Provést kontrolu ohřívací pece a její vyzdívky po ukončení procesu ohřevu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/lisar-na-protlacovacich-l-8e37#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška probíhá v reálném prostředí.

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Tawesco

Massag Stamping

VŠB-TU Ostrav