Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik mechatronik
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Diagnostikování poruch automatizační a regulační techniky a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porozumět chybovým hlášením řídicího systému a vyhledat postup opravy dle manuálu Praktické předvedení
b Ověřit elektrické veličiny v definovaných bodech a lokalizovat poruchy v systému (sestavě) Praktické předvedení
c Diagnostikovat uměle vytvořené závady, chyby a problémy v konkrétním systému (sestavě) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování, montáž, zapojování a oživování řídicích obvodů, ovládacích prvků a dalších komponent automatizační a regulační techniky a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit úlohu ze skutečných prvků na montážní desce Praktické předvedení
b Sestavit úlohu v simulačním programu na PC podle zadání Praktické předvedení
c Instalovat programové vybavení řídicího systému Praktické předvedení
d Navrhnout a realizovat PLC program pro řízení systému (sestavy), odladit úlohu. Využít znalost algoritmizace a práce s logickými výrazy při tvorbě úlohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v ovládacích, řídících a regulačních prvcích a principech regulace v automatizační technice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ovládací, řídicí a regulační prvky automatizační techniky. Vysvětlit princip a funkčnost čidel a snímačů fyzikálních veličin např. teploty, tlaku, průtoku, polohy a dále akčních členů – elektrických, pneumatických a hydraulických, servopohonů, elektroventilů, prostředků pro přenos signálu, AD/DA převodníků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Popsat využití základních principů regulace v automatizační technice např. PID regulátor, regulované soustavy, spojité i nespojité automatické regulace, základy kombinační a sekvenční logiky a logických obvodů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Popsat vybraný regulační či ovládací prvek automatizační techniky (o jaký se jedná, na jakém principu pracuje, jak se zapojí do soustavy) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba a opravy řídicích obvodů, ovládacích prvků a dalších komponent automatizační a regulační techniky a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat profylaxi a údržbu mechanických, hydraulických, pneumatických komponent a dále čidel a snímačů fyzikálních veličin Praktické předvedení
b Provést údržbu popř. opravu konkrétní mechanické, hydraulické, pneumatické komponenty nebo čidla, zvolit nástroje, pomůcky a pracovní postup Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci a normách, vedení provozně- technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dokumentaci systému řízení výrobních procesů (vývojový diagram, popis analytické části, technický a prováděcí projekt zejména uživatelské příručky) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Číst elektrotechnické značky v dokumentaci Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Popsat části strojů, pneumatických, hydraulických či dalších ovládacích prvků v dokumentaci Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Provést zápis do provozního deníku určeného technologického zařízení Praktické předvedení
e Aplikovat normy pro elektrotechniku, strojírenství, automatizaci a regulaci, normy systému řízení jakosti a uvést praktické uplatnění těchto norem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickém zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit bezpečnost práce na technologickém zařízení v klidovém stavu, bez napětí Praktické předvedení
b Zajistit bezpečnost práce na technologickém zařízení pod napětím Praktické předvedení
c Demonstrovat poskytnutí první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v problematice ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demonstrovat znalost ekodesignových postupů technologických procesů na zadané úloze Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Demonstrovat znalost životního cyklu výrobní soustavy a jejího řídicího systému se zdůrazněním bezpečné likvidace komponent po ukončení jejich fyzické a morální životnosti na zadané úloze Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Uchazeč vytvoří úlohu zadanou zkoušejícím ze skutečných prvků na montážní desce nebo pokud je to možné na reálné výrobní lince, pracovišti. Provede instalaci, oživení, vytvoření PCL programu. Zároveň demonstruje znalost funkčnosti a údržby jednotlivých prvků regulované soustavy (akčních prvků, snímačů) a její celkový princip a zákonitosti.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA)