Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Diagnostik vodovodní sítě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst v technických podkladech (situace, podélný profil, příčný řez, kladečské schéma potrubí) vodovodní sítě v papírové podobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst v technických podkladech vodovodní sítě v elektronické podobě (Geografický informační systém (GIS)), situace, podélný profil, příčný řez, pasport Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha a údržba zařízení pro diagnostiku vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat práci se zařízením pro diagnostiku vodovodní sítě včetně lokalizace úniku vody Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Předvést obsluhu softwaru sloužícího k diagnostice vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat údržbu přístrojů pro vyhledávání poruch na vodovodní síti Ústní ověření
d Předvést obsluhu přístrojů pro vyhledávání poruch na vodovodní síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přípravy terénních prací a zajištění pracoviště (např. na pozemních komunikacích) při diagnostice vodovodní sítě Ústní ověření
b Popsat pracovní postupy při diagnostice vodovodní sítě Ústní ověření
c Popsat a charakterizovat druhy materiálů vodovodních potrubí, přípojek a jejich spojů Ústní ověření
d Popsat příčiny poruch na vodovodním potrubí a přípojkách Ústní ověření
e Popsat spolupráci s ostatními složkami provozní společnosti (GIS, dispečink) Ústní ověření
f Popsat vyhledávání skrytých úniků křížovou korelací Ústní ověření
g Popsat vyhledávání poruch vodíkovou metodou Ústní ověření
h Popsat vyhledávání poruch půdním mikrofonem Ústní ověření
i Předvést měření průtoku vody příložným mobilním průtokoměrem Praktické předvedení a ústní ověření
j Interpretovat výstupy minimálních, průměrných a maximálních průtoků a tlaků na vodovodní síti Praktické předvedení a ústní ověření
k Interpretovat výstupy záznamů z korelátoru a určit místa poruch na vodovodní síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a způsoby evidence záznamů z diagnostiky vodovodní sítě Ústní ověření
b Vyplnit protokol záznamu z diagnostiky vodovodní sítě podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice vodovodních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na vodovodní síti Ústní ověření
b Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka při diagnostice vodovodní sítě, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení apod.) Ústní ověření
d Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na vodovodní síti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchraně z podzemí Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-vodovodni-site#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky vodovodní sítě:

kritérium a)

- Určení příčiny porušení vodovodního potrubí podle použitého materiálu

- Způsob opravy porušeného vodovodního potrubí

- Identifikace použitého obsypu vodovodního potrubí

- Pravděpodobnost opakování poruchy vodovodního potrubí.

 

Kompetence Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice vodovodní sítě

Modelové situace pro předvedení správných postupů první pomoci:

Modelové situace musí být zaměřeny na úrazy vztahující se k dané pracovní činnosti a ošetření běžných drobných poranění. Například se jedná o nadýchání nedýchatelným nebo jedovatým plynem, postup při dopravní nehodě, pád do prohlubně, postup při ošetření pracovníka v bezvědomí. Mezi drobné úrazy patří zejména postup při ošetření drobných řezných ran, odřenin při práci v rizikovém prostředí.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně dle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ