Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Plánování prodeje a poradenství, zpracovávání rozborů efektivnosti prodeje potravinářských surovin, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat osnovy modelového operativního plánu prodeje a poradenství podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit metody hodnocení efektivnosti prodeje a zpracovat zadaný případ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Posuzování nabídek potravinářských surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit kritéria hodnocení nabídek (cena, kvalita, případné schválení potravinářských aditiv) Ústní ověření
b Vyhodnotit předložené nabídky potravinářských surovin od dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Vyhledávání a příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv prodeje potravinářských surovin, popř. pro obchodní jednání s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat údaje a připravit podklady pro vypracování smlouvy na prodej potravinářských surovin a aditiv podle nabídek od dodavatelů – podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést příklady možného postupu poradenství u zákazníka Ústní ověření
c Uvést příklady nových trendů ve složení potravinářských výrobků a potravinářských surovin v daném oboru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup reklamačního řízení a navrhnout postup při řešení reklamace v daném příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup řešení problémů v distribuci potravinářských výrobků a potravinářských surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést způsob komunikace s reklamujícím zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v potravinářských oborech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní požadavky z rozhodujících právních předpisů ČR a EU v potravinářství Ústní ověření
b Vyjmenovat platné normy a standardy v předmětném potravinářském oboru Ústní ověření
c Vysvětlit funkci potravinářských aditiv v předmětném potravinářském oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat minimálně 4 funkční třídy přídatných látek Ústní ověření
e Vysvětlit požadavky na případné schvalování potravinářských aditiv, požadavky na obsah dokumentace specifikující potravinářské výrobky, vysvětlit závažnost přítomnosti alergenů v potravinách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Poradenství při zpracovávání technologické a výrobní dokumentace k inovovaným výrobkům, včetně analýzy nebezpečí a stanovení ovládacích opatření v systému bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strukturu a stručně vysvětlit obsah technologické dokumentace potravinářského výrobku včetně analýzy nebezpečí a stanovení ovládacích opatření v systému bezpečnosti potravin Praktické předvedení a ústní ověření
b Prezentovat prodávané suroviny a možnosti jejich uplatnění v daném potravinářském oboru Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit požadavky na značení potravinářských výrobků obecně a výrobků obsahujících potravinářská aditiva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/specialista-poradenstvi-a-4bea#zdravotni-zpusobilost).

Při zkoušce se používá PC s přístupem na internet, zejména pro předvedení orientace v právních předpisech, technických normách a standardech používaných v příslušném potravinářském oboru.

Kompetence budou ověřovány na připravených modelových situacích. Budou zadány např.: nabídky konkrétních surovin, výrobní program zákazníka, počet zákazníků, konkrétní reklamace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

UNIMILLS a. s.

Profimix Svijany, s. r. o.

Europasta SE