Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Pracovník dohledového centra
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluhování technických bezpečnostních systémů s orientací na přijímací zařízení a vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady konstrukce, použití a obsluhy technických bezpečnostních systémů s orientací na přijímací zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit signály z bezpečnostních systémů v dohledovém centru Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady ochrany osobních údajů při jejich zpracování a vyhodnocování technickými bezpečnostními systémy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady ochrany přijímaných informací v dohledovém centru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady součinnosti s Policií ČR a obecní policií při provozování dohledového centra podle platných ustanovení příslušných zákonů Písemné ověření
b Charakterizovat zásady součinnosti s hasičskými jednotkami, záchrannou službou a havarijními službami při odvracení škod na majetku a zdraví osob podle ustanovení příslušných zákonů při provozování dohledového centra, uvést telefonní čísla tísňového volání Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních ustanoveních, která vymezují práva a svobody člověka, nedotknutelnost soukromí, ochranu osobnosti, důstojnosti a cti a právo na majetek Písemné ověření
b Orientovat se v občanském právu, zejména v právních ustanoveních, která vymezují právo na přiměřenou ochranu proti zásahu do vlastnických práv a právo na přiměřenou obranu Písemné ověření
c Orientovat se ve vybraných ustanoveních občanského zákoníku, trestního zákoníku, trestního řádu, přestupkového zákona, správního řádu a zákonů o Policii České republiky a městské a obecní policii, které bezprostředně souvisejí s činností dohledového centra, spoluprací s příslušníky policií a při aplikaci a kontrole zásad nutné obrany, krajní nouze, zadržení při řešení událostí občanskoprávních nebo souvisejících se spácháním přestupku či trestného činu Písemné ověření
d Popsat obecné zásady ochrany osobních údajů při jejich zpracování při provozování dohledového centra Písemné ověření
e Popsat obecné zásady ochrany obchodního tajemství a ochrany utajovaných informací v souvislosti s provozem dohledového centra Písemné ověření
f Vysvětlit tvorbu a realizaci režimových opatření určených k ostraze objektů a ochraně osob a majetku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný postup činnosti pro zadanou situaci (např. obecné narušení objektu cizí osobou, panické tlačítko na objektu, tlačítko lékař na objektu, tlačítko požár, havárie elektrického proudu, havárie vody, nadměrný únik škodlivých látek, technických plynů) a zdůvodnit její výběr, přivolat příslušnou odbornou pomoc a aplikovat znalost zákonných norem do spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pravidla a zvolit vhodný postup řízení činnosti bezpečnostního zásahu, který vede k dočasnému omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pravidla a zvolit vhodný postup řízení činnosti bezpečnostního zásahu v místech, kde byl spáchán trestný čin Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat pravidla a zvolit vhodný postup řízení činnosti při výhrůžkách bombovým útokem na střežených objektech Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat pravidla a zvolit vhodný postup řízení činnosti při evakuaci osob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace o provozu dohledového centra, o činnosti spojené s ostrahou, s kontrolami a s poskytovanými službami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady, podle kterých je veden služební záznam o provozu dohledového centra, zaznamenat zadaný průběh událostí v provozu dohledového centra Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit význam vedení dokumentace o provozu dohledového centra Ústní ověření
c Zdůvodnit význam vedení dokumentace o mimořádných událostech a o činnosti spojené s ostrahou, kontrolami a s poskytovanými službami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizování činností a výjezdů zásahových jednotek se zaměřením na komunikaci a předávání informací při organizování zásahů na narušených objektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předat informace při organizování zásahů na narušených objektech Praktické předvedení a ústní ověření
b Komunikovat z dohledového centra se zásahovými jednotkami Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat s klienty dohledového centra při narušeném objektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba musí být technicky schopna zajistit zveřejnění termínu a místa konání zkoušky a dalších nezbytných informací na internetových stránkách, a to v termínu odeslání pozvánky ke zkoušce.

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními. Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není požadována.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemně, se prověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení anebo ústní ověření, se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek. Soubor testových otázek obsahuje kompetence:, Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami a Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech. Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení každého jednotlivého kritéria, u kterého je způsob hodnocení praktické předvedení a ústní ověření. Uchazeč musí splnit všechna tato kritéria. Kritéria pro praktické předvedení a ústní ověření ověřují kompetence: Organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob, Vedení dokumentace o provozu dohledového centra, o činnosti spojené s ostrahou, s kontrolami a s poskytovanými službami, Organizování činností a výjezdů zásahových jednotek se zaměřením na komunikaci a předáváním informací při organizování zásahů na narušených objektech.

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešena všechna kritéria. V každém kritériu musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Při ověřování kritéria se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení (odpovědi).

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Aktuální soubor testových otázek je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem vnitra). Autorizovaným osobám budou tyto otázky předány prostřednictvím elektronické komunikace po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souboru otázek.

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. v platném znění, o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání..

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOBES, s. r. o.

SECURITAS ČR, s. r. o.

Mark 2 Corporation, a. s.