Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, elektrotechnických normách, normách z oblasti technických zdravotních prostředků a zákonech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách z oblasti elektrotechniky, používat normy při práci s konkrétní zdravotnickou technikou či zařízením Praktické předvedení
b Orientovat se v normách z oblasti technických zdravotních prostředků, používat normy při práci s konkrétní zdravotnickou technikou či zařízením Praktické předvedení
c Orientovat se v technické dokumentaci či manuálu k zdravotnickému přístroji či zařízení, která umožňuje zařízení měřit, kontrolovat a opravovat Praktické předvedení
d Orientovat se v ekodesignových postupech při údržbě zdravotnické techniky, způsobech optimalizace životnosti a likvidace zdravotnického zařízení; z manuálu zjistit, jak provozovat příslušné zdravotnické zařízení s ohledem na spotřebu energie, hluk, záření, elektromagnetické pole a jak zařízení po skončení životnosti zařízení zlikvidovat Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
f Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a znát hodnoty bezpečného napětí a proudu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zajišťování provozuschopnosti zdravotnické techniky, kontrola a zabezpečení činnosti související s jejím provozem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demonstrovat znalost obsluhy a princip funkčnosti na vybraném zdravotnickém přístroji či zařízení. Lze využít manuál k zařízení Praktické předvedení
b Ověřit správnou funkčnost zařízení a provést požadovanou údržbu; lze využít manuál k zařízení Praktické předvedení
c Ověřit znalost principů a fungování různých druhů zdravotnických přístrojů a zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Školení obsluhy zdravotnických přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Proškolit obsluhu zdravotnického přístroje či zařízení, uvést ho do chodu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést obsluhu zdravotnického zařízení, vysvětlit indikace stavů, chyb Praktické předvedení a ústní ověření
c Ukončit práci se zdravotnickým přístrojem či zařízením a provést jeho údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Diagnostika závad zdravotnické techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat uměle vytvořené problémy či závady na vybraném zdravotnickém přístroji či zařízení Praktické předvedení
b Navrhnout řešení diagnostikovaných závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit diagnostikované závady Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat bezpečnost práce na elektrických zařízeních Praktické předvedení
e Provést zápis o závadě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit elektrické veličiny v definovaných bodech zdravotnického přístroje či zařízení Praktické předvedení
b Vyhodnotit naměřené hodnoty v definovaných bodech, konfrontovat hodnoty s manuálem zdravotnického přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-77bf#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Uchazeč demonstruje svoje znalosti či schopnosti na konkrétním zdravotnickém přístroji či zařízení (monitor základních životních funkcí, EKG, ultrazvuk, echokardiografický přístroj, radiodiagnostický přístroj, laboratorní přístroj), který určí autorizovaná osoba.

Autorizovaná osoba nasimuluje na konkrétním přístroji či zdravotnickém zařízení nejméně dvě závady. Uchazeč se v průběhu přípravy na zkoušku seznámí s konkrétním typem přístroje či zdravotnického zařízení a po celou dobu zkoušky, včetně přípravy na zkoušku, má k dispozici manuál zařízení.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.“

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.