Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 5.11.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Hnojení v okrasné a ovocné školce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Hnojit a přihnojit průmyslovým pevným a kapalným hnojivem ve volné půdě i v kontejnerovně Praktické předvedení
b Vyhnojit pozemek organickým hnojivem Praktické předvedení
c Vysvětlit použití substrátů pro různé skupiny rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Generativní a vegetativní rozmnožování školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby přímého vegetativního rozmnožování okrasných a ovocných dřevin a trvalek Praktické předvedení
b Popsat způsoby štěpování okrasných a ovocných dřevin a předvést minimálně dva z nich Ústní ověření a praktické předvedení
c Vyset osivo okrasných nebo ovocných dřevin Praktické předvedení
d Stratifikovat osivo a zdůvodnit význam této činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést přesazení školkařského výpěstku a zdůvodnit péči o něj v závislosti na technologickém postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pěstování dřevin v kontejnerech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přesadit dřeviny včetně přípravy rostlin a jejich ošetření Praktické předvedení
b Obsluhovat kontejnerovací stroj Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování školkařského materiálu včetně řezů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření okrasných a ovocných dřevin pěstovaných ve školce (např. okopávka, odplevelení, kypření, zálivka, přihnojení, vyvazování) a zdůvodnit potřebu jednotlivých pěstitelských opatření Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit způsob řezu, provést řez a zdůvodnit potřebu řezu u konkrétního školkařského materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit alejové stromy, včetně přesazení strojem, zajištění opěry a řezu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dobývání, třídění a expedice školkařských výpěstků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést dobývání u okrasných nebo ovocných výpěstků Praktické předvedení
b Roztřídit školkařské výpěstky podle zadaných kritérií Praktické předvedení
c Připravit výpěstky pro expedici, zvolit vhodný způsob označení druhu a balení, včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět základní kultivační práce (okopávka, pletí odplevelování, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
c Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Množení, ošetřování podnoží pro ovocné dřeviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní sortiment podnoží pro ovocné i okrasné dřeviny Ústní ověření
b Popsat jednotlivé způsoby množení podnoží a předvést minimálně jeden z nich Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit podnože a zdůvodnit technologický postup ošetřování v závislosti na způsobu množení a využití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, třídění a expedice podnoží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sklidit ovocné podnože v závislosti na způsobu množení Praktické předvedení
b Roztřídit podnože podle školkařských norem a vysvětlit zásady jejich třídění Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podnože pro expedici, zvolit vhodný způsob balení včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této profesní kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradních společenstev

Střední zahradnická škola Ostrava

Svaz školkařů České republiky

Ovocnářská unie České republiky