Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zákonného zacházení s lidskými pozůstatky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem pohřbení a zákonné podmínky nutné k manipulaci, úpravě, přechodnému uložení a vystavování lidských pozůstatků v otevřené rakvi Ústní ověření
b Doložit úmrtí před převzetím lidských pozůstatků Ústní nebo písemné ověření
c Vyjmenovat pomůcky, nástroje a dokumentaci, potřebnou k převzetí lidských pozůstatků a lidských ostatků k úpravě a řídit se pokyny daných prohlížejícím lékařem nebo pokyny pověřeného orgánu hygienické služby, příp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ústní ověření
d Vyjmenovat zákonem stanovené podmínky pro provoz prostorů určených pro úpravu a přechodné ukládání lidských pozůstatků Ústní ověření
e Popsat nutná vybavení prostor pro úpravu lidských pozůstatků Ústní ověření
f Vysvětlit na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu. Doporučit preventivní očkování proti žloutence a dalším nemocem Ústní nebo písemné ověření
g Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při převozu podezření, že šlo o lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny). Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy Ústní nebo písemné ověření
h Zdůvodnit, proč lidské pozůstatky a ostatky, včetně nesnímatelných náhrad a ozdob, nejsou odpadem nebo věcí v občanskoprávním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ohledání lidských pozůstatků a jejich označení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit intimitu zesnulého, zavřít mu oči a ústa, svléknout z těla osobní prádlo, odstranit kanily a katétry, zkrátit drény, čistě převázat rány, tělo zakrýt prostěradlem Praktické předvedení
b Vysvětlit jednotlivé kolonky a údaje v Listu o prohlídce zemřelého; určit všechny osoby, které s listem pracují Ústní ověření
c Použít fix na kůži k popsání identifikace zesnulého na jeho těle, vyplnit identifikační kartičku a uvázat na tělo zemřelého Praktické předvedení
d Použít nerozpojitelný plastový náramek s identifikací zesnulého a upevnit jej na zápěstí ruky, event. na kotník nohy a po uplynutí zákonné lhůty uložit do chladicího boxu Praktické předvedení
e Zapsat osobní věci do knihy cenností a předat je příbuzným zemřelého proti podpisu, včetně vyjádření soustrasti a empatie Praktické předvedení
f Při nesouhlasu příbuzných s pitvou sepsat formulář a zajistit jeho schválení Praktické předvedení
g Při projevení přání příbuzných zemřelého zajistit rozloučení na lůžku v pietní místnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Omývání, oblékání a další úpravy lidských pozůstatků do rakví při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby úpravy lidských pozůstatků před jejich uložením do konečné rakve a doporučit výběr oděvu pro zesnulého k uložení do rakve Ústní ověření
b Vyjmenovat možnosti ošetření lidských pozůstatků zpomalujících posmrtné změny a rozlišit pojmy konzervace a balzamace lidských pozůstatků Ústní ověření
c Omýt, uzavřít tělní otvory, oholit lidské pozůstatky určené pro výstav v otevřené rakvi Praktické předvedení
d Předvést postup oblékání upravených lidských pozůstatků do rubáše nebo do šatů podle zadání Praktické předvedení
e Předvést manipulaci s lidskými pozůstatky při ukládání na nosítka, do transportního vaku a do rakve Praktické předvedení
f Určit podmínky, za kterých je možné, vyžádá-li si zákazník službu, uložení zesnulého do konečné rakve již v místě úmrtí (zpravidla v bytě, účast pozůstalých při oblékání a ukládání lidských pozůstatků do rakve) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění estetických úprav lidských pozůstatků pro jejich veřejné vystavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zakrýt oblečení a vnitřek rakve v horní oblasti těla, aby nedošlo k ušpinění oblečení a vnitřní výplně rakve Praktické předvedení
b Provést hygienu dutiny ústní, nasadit zubní náhradu nebo vytvořit chybějící chrup, provést ligaturu dutiny ústní pomocí chirurgických jehel a nití, vyčistit pleť, oční jamky, koutky úst, osušit tvář, ostříhat chloupky v nose a v uších Praktické předvedení
c Podle portrétní fotografie esteticky upravit obličej, vlasy a ruce zesnulého, nanést make-up a zakrýt posmrtné změny tak, aby byla obnovena přirozená barva a vzhled viditelných částí zesnulého Praktické předvedení
d Provést manikúru nehtů, upravit tvar a délku nehtu, popřípadě ošetřit kůžičku kolem nehtu Praktické předvedení
e Očistit oblečení a vnitřní výplň rakve od případných nečistot, položit do rakve předměty na přání rodiny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení předepsané evidence lidských pozůstatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat údaje vedené v evidenci o lidských pozůstatcích přijatých k přechodnému uložení Ústní nebo písemné ověření
b Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracováváni osobních údajů pro evidenci lidských pozůstatků Ústní nebo písemné ověření
c Vyjmenovat povinné údaje uvedené v evidenci k jednotlivým osobním cennostem po zemřelém, které si pozůstalí nepřevezmou Ústní nebo písemné ověření
d Demonstrovat možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním vyššího hygienického zaopatření těl zemřelých (kniha příjmů, kniha cenností, výdej zlatých kovů) včetně ukázky na předem zvoleném softwaru Praktické předvedení
e Uvést účelné doby a způsoby archivace písemností souvisejících s vyšším hygienickým zaopatřením těl zemřelých Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pohřebního rituálu a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým Ústní ověření
b Vysvětlit, co je možné udělat v případě očekávaného úmrtí doma (jak splnit oznamovací povinnost o úmrtí, jak pomoci pozůstalému v posledním kontaktu s tělem zemřelého, kdy je nutné kontaktovat pohřební službu, jak tělo zemřelého umýt, upravit a obléci) Ústní ověření
c Objasnit postup při objednávání pohřbu a hrobového místa (především po vyzvednutí urny), popsat průběh pohřebních obřadů nad rakví (občanských i náboženských, způsob kondolence) Ústní ověření
d Předložit argumenty podporující skutečnost, že „pohřeb bez obřadu“ může způsobit závažné právní i psychické problémy blízkým i vzdáleným pozůstalým Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba musí během zkoušky zaručit dodržování nejen zásad ochrany hygieny a životního prostředí, ale i ochrany postmortální osobnosti zemřelého a osobně zajistit, aby s mrtvým lidským tělem bylo nakládáno uctivě a důstojně. Pořizování audiovizuálních záznamů z průběhu zkoušky je zakázáno.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pohřební ústav hl. města Prahy

KSA FF Univerzity Palackého Olomouc

Václav Graf ̶ lektor a soudní znalec pohřebnictví

Sdružení pohřebnictví v ČR