Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér suchých stěn a stropních podhledů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 4.7.2023
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáže suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech montáže suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyhledat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Pracovat s technickou firemní dokumentací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých stěn a podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s vysvětlením
b Vyměřit polohu konstrukce vůči navazujícím konstrukcím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat spotřebu materiálu na konstrukci podle zadání Praktické předvedení
b Vyhotovit objednávku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit materiály na místo zpracování Praktické předvedení
b Skladovat materiály Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení
d Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Bandážovat spoje Praktické předvedení
c Ručně tmelit spoje a šrouby Praktické předvedení
d Upravit plochu desek celoplošným tmelením Praktické předvedení
e Brousit tmelené plochy Praktické předvedení
f Upravit povrch penetrováním Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), c) a e), ostatní dle zadání.
2

Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Vyměřit polohu konstrukce vůči navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Upravit prvky nosné konstrukce na požadované rozměry a tvary Praktické předvedení
d Kompletovat nosnou konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Napojit nosnou konstrukci na okolní konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení
c Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny v jedné vrstvě Praktické předvedení
d Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny ve dvou vrstvách Praktické předvedení
e Upravit stavební konstrukci jako podklad pro opláštění deskami Praktické předvedení
f Připravit lepidlo na desky Praktické předvedení
g Lepit desky na masivní stavební konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a b) a variantně c) a d) nebo e) až g).
2

Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály Praktické předvedení
b Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů Praktické předvedení
c Instalovat izolační materiály do konstrukcí stěn nebo podhledů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit odpad izolačních materiálů k ekologické likvidaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy elektroinstalací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Rozměřit a zhotovit otvory pro osazení elektroinstalačních zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn Praktické předvedení s vysvětlením
b Zhotovit instalační stěnu podle konkrétního zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit upevňovací prostředky podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodnit volbu Praktické předvedení s odůvodněním
b Upevnit zadané předměty na konstrukci stěny nebo stropního podhledu Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Napojování stěn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy detailů napojování stěn vzájemně nebo na stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
b Napojit vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže Praktické předvedení
c Napojit stěnu na stavební konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c).
3

Osazování zárubní a rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměřit polohu zárubně podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Upravit nosné konstrukce stěny pro osazení zárubně nebo rámu Praktické předvedení
c Osadit a kontrolovat polohu zárubně nebo rámu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést výměnu nad zárubní nebo rámem Praktické předvedení
e Opláštit jednu stranu stěny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění nosníků a sloupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy opláštění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Obložit dřevěnou konstrukci jednovrstvým nebo vícevrstvým obkladem Praktické předvedení
c Obložit ocelovou konstrukci přímým připevněním Praktické předvedení
d Obložit ocelovou konstrukci připevněním na profily Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a d) a jedno z kritérií b) a c).
3

Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy konstrukcí stropů a nosných konstrukcí stropních podhledů Praktické předvedení s vysvětlením
b Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení
d Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení
e Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení
f Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce Praktické předvedení
g Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení
h Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení
i Upevnit druhou osnovu nosných profilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění stropních podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení
c Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy konstrukcí stěn a podhledů Praktické předvedení s vysvětlením
b Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení
c Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení
d Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení
e Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce stěny nebo podhledu Praktické předvedení
f Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení
g Upevnit táhla systémového závěsu podhledu Praktické předvedení
h Upevnit druhou osnovu nosných profilů podhledu Praktické předvedení
i Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení
j Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech suché výstavby ČR

Sdružení stavebnictví