Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník ekologické výchovy
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v problematice životního prostředí a ekologie a v systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a popsat obsah čtyř zadaných tematických okruhů oblastí životního prostředí a ekologie Písemné ověření
b Popsat současný systém a hlavní oblasti školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v ČR Ústní ověření
c Vysvětlit oblasti cílů a uvést příklady rámcových cílů podle aktuálního Státního programu EVVO Ústní ověření
d Uvést příklady vhodných způsobů naplňování vybraných rámcových cílů EVVO při realizaci environmentálních programů Ústní ověření
e Přednést argumenty zdůvodňující potřebnost EVVO před veřejností a uvést čtyři příklady organizací a institucí realizujících EVVO na regionální a celostátní úrovni a popsat jejich činnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava a vedení environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vlastní environmentální program s využitím některého z efektivních modelů učení vhodných v EVVO a vzájemně provázat dílčí cíle, metody a aktivity odpovídající cílové skupině Praktické předvedení
b Obhájit v řízeném rozhovoru vlastní postoje, znalosti, dovednosti s ohledem na řešení environmentálních témat popsaných v připraveném environmentálním programu Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit možnost přizpůsobení připravovaného environmentálního programu pro jinou zadanou cílovou skupinu a navrhnout případnou modifikaci programu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést evaluační nástroje a hodnocení dosažení cílů programu k zjištění zpětné vazby účastníků Ústní ověření
e Představit vlastní environmentální program a popsat způsoby realizace jeho jednotlivých aktivit Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést nejméně dvě zadané části připraveného environmentálního programu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Plánování vlastního profesního rozvoje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit na základě vlastního profesního portfolia možnosti svého profesního i osobnostního rozvoje po stránce odborné a metodické Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit vlastní plán dalšího profesního rozvoje po stránce odborné i metodické Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování financování a marketingu environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možné zdroje a způsoby financování připraveného environmentálního programu Ústní ověření
b Sestavit kalkulaci nákladů environmentálního programu včetně osobních nákladů Praktické předvedení
c Popsat způsoby propagace připraveného environmentálního programu a uvést zásadní informace obsažené v účinném propagačním materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při realizaci environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady, metody a prostředky k zajištění bezpečnosti, požární ochrany a prevence úrazů při realizaci environmentálních programů Ústní ověření
b Charakterizovat specifika a rizika terénní výuky a terénních exkurzí a uvést, jak předcházet možným ohrožením bezpečnosti účastníků programu Písemné ověření
c Uvést příklady řešení krizových a neobvyklých situací v terénu i v učebně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz odkaz v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-ekologicke-vych#zdravotni-zpusobilost

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné úspěšné absolvování akreditovaného kurzu první pomoci v délce minimálně 16 hodin v posledních 2 letech (počítáno ke dni zahájení výkonu povolání).

 

Profesní kvalifikace Pracovník environmentální výchovy není určena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřízených na základě školského zákona.

 

Kompetence Orientace v problematice životního prostředí a ekologie a v systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR kritérium a):

 • Autorizovaná osoba vybere z níže uvedených tematických okruhů vždy 4 k písemnému ověření v celkovém trvání maximálně 1 hodiny.

Tematické okruhy:

1. Jedinec a prostředí

2. Populace a jejich dynamika

3. Vztahy mezi organismy

4. Společenstva a ekosystémy

5. Vývoj a dynamika společenstev

6. Koloběh látek a tok energie

7. Vztah společnosti a přírody

8. Znečištění prostředí

9. Udržitelné a neudržitelné využívání přírodních zdrojů

10. Globální problémy

11. Klíčové faktory vlivu člověka na prostředí – populace, spotřeba a technologie

12. Společné řešení problémů životního prostředí

13. Občanské a spotřebitelské chování

14. Nástroje ochrany životního prostředí

15. Ochrana přírody

16. Udržitelný rozvoj

17. Environmentální etika

18. Vývoj environmentálního myšlení

 

Kompetence Orientace v problematice životního prostředí a ekologie a v systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR, kritérium b):

 • Autorizovaná osoba se v rozhovoru zaměří na tyto dokumenty:

  • aktuální vládní strategické dokumenty pro oblast EVVO a pro oblast vzdělávání pro udržitelný rozvoj

  • Doporučené očekávané výstupy - Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách (dostupné z: http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1)

  • Doporučené očekávané výstupy – Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích (dostupné z: http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1)

  • Rámcové vzdělávací programy - průřezová témata související s EVVO ve všech stupních škol

 

Kompetence Příprava a vedení environmentálních programů, kritéria a) – f)

 • Autorizovaná osoba nejpozději 8 týdnů před dnem konání zkoušky zadá uchazeči rámcový cíl environmentálního programu (vycházející z dokumentu MŽP „Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice", viz níže) a tam, kde je to relevantní, i upřesňující téma (viz níže).

 • Uchazeč připraví vlastní environmentální program zaměřený na zadaný rámcový cíl a případné upřesňující téma. Ostatní parametry programu (délka a místo konání, cílová skupina atd.) si volí sám. Přípravu programu zpracuje do osnovy, která bude obsahovat:

  • zadaný rámcový cíl a případné upřesňující téma

  • vhodné dílčí cíle

  • charakteristiku vybrané cílové skupiny

  • uvedení zvoleného modelu učení (v rámci tohoto standardu mezi efektivní modely řadíme např. E-U-R, tj. evokace – uvědomění si významu – reflexe; 4MAT; Kolbův cyklus; ekohry podle Cornella apod.)

  • místo a délku konání

  • popis průběhu programu, metod a aktivit (v rozsahu umožňujícím dalším osobám či lektorům realizovat program podle tohoto popisu)

  • nutné pomůcky a materiály

  • rizika a krizový management

  • popis hodnoticích nástrojů

  • seznam zdrojů informací

Písemně zpracovanou osnovu environmentálního programu v elektronické nebo tištěné podobě odevzdá uchazeč autorizované osobě 7 dní před dnem konání zkoušky.

 

Rámcové cíle EVVO pro konkretizaci environmentálního programu (viz kompetence): Příprava a vedení environmentálních programů:

 • Environmentální senzitivita

  • Potřeba kontaktu s přírodou

  • Schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím

  • Citlivost k přírodě

  • Reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů

 • Vztah k místu

  • Znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech

  • Vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj

 • Porozumění ekologickým dějům a zákonitostem

  • Zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání

  • Schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí

  • Porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem

  • Porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka

  • Propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem

V oblasti porozumění ekologickým dějům a zákonitostem jde zejména o děje a zákonitosti týkající se témat:

1. Jedinec a prostředí

2. Populace a jejich dynamika

3. Vztahy mezi organismy

4. Společenstva a ekosystémy

5. Vývoj a dynamika společenstev

6. Koloběh látek a tok energie

 • Porozumění environmentálním problémům a konfliktům

  • Schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů

  • Schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní

 • Schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů

V oblasti porozumění environmentálním problémům a konfliktům jde zejména o témata:

1. Vztah společnosti a přírody

2. Znečištění prostředí

3. Udržitelné a neudržitelné využívání přírodních zdrojů

4. Globální problémy

5. Klíčové faktory vlivu člověka na prostředí – populace, spotřeba a technologie

6. Společné řešení problémů životního prostředí

 • Připravenost jednat

  • Znalost základních principů ochrany životního prostředí

  • Znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji

  • Znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování

  • Znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí

  • Přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životníhoprostředí

V oblasti připravenosti jednat jde zejména o tematické okruhy:

1. Občanské a spotřebitelské chování

2. Nástroje ochrany životního prostředí

3. Ochrana přírody

4. Udržitelný rozvoj

5. Environmentální etika

6. Vývoj environmentálního myšlení

(Východiskem a dokumentem podrobněji popisujícím upřesňující témata je dokument „Základní koncepty z ekologie a environmentalistiky“ vytvořený v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.3.00/08.0189 „Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“.)

 

 • Ověřování kritérií hodnocení probíhá posouzením popsaného a předvedeného programu a řízeným rozhovorem s uchazečem. Uchazeč prokáže při realizaci environmentálního programu své vlastní adekvátní znalosti, dovednosti a postoje z jednotlivých oblastí kompetencí pro environmentálně odpovědné jednání a schopnost aplikovat je do vytvářeného programu. Nevyžaduje se, aby uchazeč odevzdal prezentaci environmentálního programu před konáním zkoušky. Prezentace bude předvedena v rámci plnění kritéria e) v délce maximálně 15 minut.

 

Kompetence Příprava a vedení environmentálních programů, kritérium f):

 • Autorizovaná osoba zvolí nejméně dvě části připraveného environmentálního programu, které uchazeč předvede v celkové délce trvání maximálně 40 minut. Účastníky programu při praktickém předvedení nahrazují členové komise.

 

Ověřování kritérií hodnocení probíhá posouzením popsaného a předvedeného programu a řízeným rozhovorem s uchazečem. Uchazeč prokáže při realizaci environmentálního programu své vlastní adekvátní znalosti, dovednosti a postoje z jednotlivých oblastí kompetencí pro environmentálně odpovědné jednání a schopnost aplikovat je do vytvářeného programu. Není vyžadováno, aby uchazeč odevzdal prezentaci environmentálního programu před konáním zkoušky. Prezentace bude předvedena v rámci plnění kritéria e) v délce maximálně 15 minut.

 

Kompetence Plánování vlastního profesního rozvoje:

 • Ke zkoušce uchazeč přinese své profesní portfolio a plán profesního rozvoje, na jejichž základě bude probíhat ústní ověření.

 • Možný obsah portfolia: seznamy přečtené literatury, absolvovaných školení, seminářů, přípravy na programy a jejich vyhodnocení apod.

 

Kompetence Zajišťování financování a marketingu environmentálních programů, kritérium b)

 • V elektronické nebo tištěné podobě zpracovaný základní rozpočet odevzdá uchazeč autorizované osobě spolu s přípravou programu

  7 dní před dnem konání zkoušky.

 

Při písemném ověřování kritérií hodnocení uchazeč na PC nebo označených listech papíru zpracuje zadané téma.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Správa Krkonošského národního parku

Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace