Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Producent v audiovizi
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v animovaném audiovizuálním trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit v základních bodech historii českého animovaného filmu Ústní ověření
b Vyjmenovat základní animované festivaly, trhy a „eventy“ podporující rozvoj a vzdělávání evropských profesionálů Ústní ověření
c Uvést alespoň dva příklady evropských animovaných audiovizuálních děl, které byly za poslední 2 roky vyprodukované a uvedené do široké distribuce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Výběr látky a námětu pro tvorbu animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vhodnost látky a námětu pro tvorbu animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
b Vysvětlit ideový a tematický obsah látky, jeho možné výtvarné zobrazení s ohledem na dostupné animační technologie použité při zpracování animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
c Popsat a objasnit formu šíření díla ve vztahu ke zvolené látce a výrobní technologii Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v dostupných animačních technologiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní výrobní technologie animovaného AVD Ústní ověření
b Vysvětlit principy technologie loutkového filmu a dalších animačních digitálních technologií (2D, 3D, CGI), uvést příklady a možnosti použití jednotlivé technologie v podmínkách výroby v České republice případně v rámci mezinárodní koprodukce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Zajištění autorských práv a práv souvisejících animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) v oblasti práv duševního vlastnictví, počínaje § 2358 pod názvem Licence s ohledem na využití u animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
b Orientovat se v autorském zákoně č. 121/2000 Sb., v platném znění, s ohledem na využití u animovaného audiovizuálního díla (vysvětlit práva autora k jeho autorskému dílu a práva související s právem autorským zejména právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu). Ústní ověření
c Vysvětlit, co je „původní (preexistentní) dílo“ a co „adaptace“ a jakým způsobem zajistit práva u preexistentního díla Ústní ověření
d Popsat základní náležitosti licenční smlouvy - cena, doba, rozsah užití, možnost postupovat dál, šíření, podmínky odměny pro držitele původních práv Písemné a ústní ověření
e Popsat základní náležitosti opční smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit rozdíl mezi opční a licenční smlouvou Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit specifika licenčních smluv pro autora, scénáristu a výtvarníka projektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení procesu tvorby scénáře a výtvarného konceptu animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit formy zadávání úkolů pro tvůrčí pracovníky (scenárista, výtvarník) Ústní ověření
b Vysvětlit formy kontroly výstupů tvůrčích pracovníků (scenárista, výtvarník) Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby rozdělení práce v týmu tvůrčích pracovníků (scenáristé, výtvarníci) Ústní ověření
d Vysvětlit způsob odměňování tvůrčích pracovníků při vývoji animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Tvorba rozpočtu, finančního, obchodního a marketingového plánu výroby animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat modelový rámcový rozpočet animovaného audiovizuálního díla Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob stanovení rozpočtu záběrů dle různých technologií (2D/3D,CGI), posuzování náročnosti záběrů s ohledem na nutnost počtu pracovníků pro výrobu daných záběrů atd. Ústní ověření
c Vypracovat modelový finanční plán na výrobu animovaného audiovizuálního díla Praktické předvedení
d Vypracovat modelový harmonogram výroby animovaného audiovizuálního díla Praktické předvedení
e Vypracovat modelový obchodní plán zohledňující veškeré předpokládané náklady a výnosy projektu Praktické předvedení
f Vypracovat modelový marketingový plán projektu Praktické předvedení
g Vysvětlit důležitost tzv. cross-médii při výrobě a šíření animovaného animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zajištění finančních zdrojů na výrobu animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní finanční zdroje využitelné při výrobě animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi hrubými a čistými příjmy producenta Ústní ověření
c Vypracovat seznam podkladů pro zajištění finančních zdrojů na výrobu animovaného audiovizuálního díla Praktické předvedení
d Prezentovat projektový záměr a jeho specifika pro získání finančních zdrojů na výrobu díla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Ujednání produkčních, koprodukčních a distribučních parametrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní náležitosti koprodukční smlouvy Písemné ověření
b Vyjmenovat základní náležitosti licenční smlouvy na poskytnutí licence pro televizní vysílání Písemné ověření
c Vyjmenovat základní náležitosti licenční smlouvy pro kinodistribuci a nová média Ústní ověření
d Vyjmenovat základní náležitosti při uzavírání deal-memo (smlouva o smlouvě budoucí) s mezinárodním prodejním agentem díla Ústní ověření
e Popsat možnosti a rozdíly distribučních kanálů využitelných pro šíření audiovizuálního díla. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Producentské řízení výroby animovaného díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit jednotlivé fáze výroby animovaného audiovizuálního díla a jejich výstupy s ohledem na způsob řízení a kontroly Ústní ověření
b Vysvětlit základní výstupy a důležitost výtvarných návrhů – concept artů (vývoj charakterů a prostředí) Ústní ověření
c Vysvětlit funkci a nutnost výroby storyboardu a animatiku Ústní ověření
d Vyjmenovat základní náležitosti smlouvy o výrobě s animačním studiem Písemné ověření
e Popsat řízení a kontrolu práce animačního studia Ústní ověření
f Vyjmenovat základní náležitosti smlouvy s vedoucím výroby projektu Písemné ověření
g Popsat řízení a kontrolu práce vedoucího výroby Ústní ověření
h Vyjmenovat základní náležitosti smlouvy s režisérem projektu Písemné ověření
i Popsat řízení a kontrolu práce režiséra Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před vlastní zkouškou:

  • doklad o znalosti anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
  • profesní životopis, který slouží autorizované osobě pouze pro přehled profesní praxe a není určen k hodnocení uchazeče,
  • prezentace 3 projektů, na kterých se podílel na pozici producenta. Prezentace bude zpracována v prezentačním software (např. PowerPoint nebo v jiné obdobě prezentačního nástroje).

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči modelový projekt, z něhož bude uchazeč vycházet při plnění kritérií dle tohoto standardu, a to v termínu nejméně 15 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Uchazeč odevzdá zpracovaný projekt nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky.

Zpracovaný projekt bude doručen na adresu autorizované osoby 1x v tištěné podobě a zároveň elektronicky.

Předmětem části zkoušky je obhajoba práce formou prezentace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia spol. s r.o.

Rolling Pictures spol. s r.o.

Alkay Animation Prague s.r.o.

Maurfilm

R.U.R.