Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní technik mistr
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii hutní výroby, válcování a tažení kovů Ústní ověření
b Uvést základní normy, které se týkají hutní výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásadní bezpečnostní předpisy platné v jednotlivých úsecích hutní výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování technologických postupů v jednotlivých technologických procesech hutní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat ekologické a hygienické normy platné v hutní výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku hutní výroby a vazeb výrobních činností v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení pro technologické procesy v jednotlivých úsecích hutní výroby Ústní ověření
b Popsat kapacitní a výrobní parametry výrobního zařízení podle zadání (pro výrobu surového železa, pro výrobu oceli, barevných kovů a jejich slitin, pro válcování, pro tažení, pro úpravárenské činnosti na válcovně) Ústní ověření
c Vysvětlit a ukázat na příkladech způsoby sestavení a kontroly plnění plánu v zadaném technologickém úseku hutní výroby, včetně možností stanovení potřebných organizačních a technologických opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci v hutní výrobě a zásady jejího vedení Ústní ověření
b Provést na modelovém případu konkrétní záznam do provozní dokumentace nebo do řídicího systému agregátu (v případě, že se již neprovádí písemné vedení dokumentace) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Praktická orientace v materiálech a surovinách pro hutní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat na vzorcích a vysvětlit na příkladech vhodné materiály pro výrobu konkrétního hutního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na konkrétním příkladu požadované vlastnosti materiálů a popsat vhodné metody jejich zkoušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní parametry vstupních surovin a materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Interpretace systémů a standardů kvality v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možné systémy řízení kvality v hutní výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě ISO 14001 a ISO/TS 16949 Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní orientace v ekonomice hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní parametry plánu výroby pro jednotlivé výrobní úseky a způsob jejich průběžného hodnocení Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé nákladové položky (materiálové náklady, mzdové náklady, energie a režijní náklady) Ústní ověření
c Vysvětlit systém odměňování pracovníků (mzdové tarify, prémie, příplatky) Ústní ověření
d Popsat a ukázat způsob zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku Praktickému předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-mistr#zdravotni-zpusobilost).

U kompetence Řízení technologického úseku hutní výroby a vazeb výrobních činností v hutní výrobě (e71.Z.5005) zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí. Dále sdělí, na jakou oblast hutní výroby bude zkouška orientována (tavení a operace sekundární metalurgie, odlévání kontinuální, odlévání ingotů, odlitků, tyčí, válcování, kování, tepelné zpracování) a které části procesu hutní výroby budou ověřovány výhradně v simulovaném prostředí.

 

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru (PC vybavené aktuálním simulačním programem hutních technologií) nikoliv v reálném prostředí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích operativního řízení hutní výroby nebo provozu nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti hutní výroby.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenské metalurgie, strojírenství nebo hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích operativního řízení hutní výroby nebo provozu.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

Zázemí hutního provozu, které podle oblasti hutní výroby může obsahovat kombinaci následujících pracovišť:

Tavírna a pracoviště sekundární metalurgie

Slévárna

Válcovna

Kovárna

Sklad surovin a materiálů

Metalografická laboratoř

 

• Učebna vybavená pracovními stoly, židlemi, kancelářskými potřebami, kalkulačkou, počítačem s tiskárnou

 

• technické normy pro hutní výrobu v platném znění

• výrobní dokumentaci pro hutní výrobu (alternativně podle oblasti hutní výroby - surového železa, oceli, barevných kovů a jejich slitin, válcování a tažení kovů)

• organizační řád, zákoník práce

• schválené interní dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostřední hutního provozu

• PC vybavený aktuálním simulačním programem hutních technologií

• tabulky k vedení denních a měsíčních výkonů zaměstnanců pro mzdové účely (možno použít počítač)

• mzdové předpisy, mzdové tarify, prémiové řády, kolektivní smlouvu

• výrobní a obslužná zařízení hutní výroby - podle oblasti hutní výroby AOs (alternativně podle oblasti hutní výroby - zařízení pro výrobu surového železa, pro výrobu oceli, pro výrobu barevných kovů a jejich slitin, pro válcování, pro tažení, pro úpravárenské činnosti)

• vzorky surovin, materiálů a polotovarů používaných v hutní výrobě (alternativně podle oblasti hutní výroby - při výrobě surového železa, výrobě oceli, při výrobě barevných kovů a jejich slitin, pro válcování, pro tažení, pro úpravárenské činnosti)

• osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP).

 

Zákony, předpisy, dokumentace, technické normy budou k dispozici buď v listinné podobě v dostatečném počtu potřebném pro zkoušku, nebo v elektronické podobě v off-line formě (tedy již stažené) pro okamžité použití uchazečem.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marcela Mlýková - ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Radomír Prašivka - Těžební unie

Kamila Janovská - VŠB-TU Ostrava

Martin Dryják - ArcelorMittal Ostrava, a. s.