Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní, kovárenský a slévárenský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii hutní výroby a tváření kovů Ústní ověření
b Uvést základní normy, které se týkají hutní výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnostních předpisů platných v jednotlivých úsecích hutní výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování technologických postupů v jednotlivých technologických procesech konkrétního úseku hutní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady ekologických a hygienických norem platných v hutní výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řízení technologického úseku hutní výroby a vazeb výrobních činností v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení pro technologické procesy v jednotlivých úsecích hutní výroby Ústní ověření
b Popsat kapacitní a výrobní parametry výrobního zařízení (pro hutní výrobu, pro tváření kovů a pro úpravny tvářeného materiálu) Ústní ověření
c Simulovat způsob přímého řízení zadaného výrobního agregátu (zařízení) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci v hutní výrobě a zásady jejího vedení Ústní ověření
b Provést na modelovém případě konkrétní záznam do provozní dokumentace, nebo do řídicího systému agregátu (v případě, že se již neprovádí písemné vedení dokumentace) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Používání automatizovaných systémů řízení (ASŘ) hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy automatizovaných systémů řízení hutní výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat údaje na řídicích panelech ve velínech a provést základní korekci chodu zadaného technologického zařízení v souladu se stanovenými technologickými postupy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Praktická orientace v materiálech a surovinách pro hutní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat na vzorcích a vysvětlit na příkladech vhodné materiály pro výrobu konkrétního hutního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na konkrétním příkladu požadované vlastnosti materiálů a popsat vhodné metody jejich zkoušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést přehled hutních výrobků a jejich parametry Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Interpretace systémů a standardů kvality v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit systémy řízení kvality v hutní výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě (ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, ISO/TS 16949) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní orientace v nákladových položkách hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní nákladové položky (přímé - nepřímé náklady, konstantní - variabilní náklady) Ústní ověření
b Vysvětlit systém kontroly dodržování kvality výrobků a polotovarů v jednotlivých výrobních úsecích hutní výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-operator#zdravotni-zpusobilost).

 

U kompetencí Operativní řízení technologického úseku hutní výroby a vazeb výrobních činností v hutní výrobě (e71.D.9022) a Používání automatizovaných systémů řízení (ASŘ) hutní výroby (e71.D.9023) zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí. Dále sdělí, na jakou oblast hutní výroby bude zkouška orientována (tavení a operace sekundární metalurgie, odlévání kontinuální, odlévání ingotů, odlitků, tyčí, válcování, kování, tepelné zpracování) a které části procesu hutní výroby budou ověřovány výhradně v simulovaném prostředí.

 

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru (PC vybavené aktuálním simulačním programem hutních technologií) nikoliv v reálném prostředí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.