Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik produktmanažer
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kalkulace cen chemických výrobků a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem kalkulace a její použití, definovat její jednotlivé druhy Písemné a ústní ověření
b Vytvořit kalkulaci ceny pro zadaný výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovení podmínek pro realizaci zakázek v oblasti chemických výrob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné postupy od přijetí objednávky až po odeslání zakázky Ústní ověření
b Popsat obecné postupy při nákupu chemických surovin Ústní ověření
c Předvést a vysvětlit způsob zadání zakázky do chemické výroby na zadaném příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a K označení chemické látky přiřadit její správný název a stručnou charakteristiku Praktické předvedení
b Vyhledat v technické dokumentaci zadaná kritéria Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v legislativě související s daným chemickým výrobkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základ evropské a české chemické legislativy včetně právních předpisů Ústní ověření
b Předvést způsoby hledání v legislativě související s chemickou výrobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat legislativu na zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava dat a dalších podkladů pro prezentace chemického produktu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout hrubou strukturu prezentace chemického produktu Praktické předvedení
b Uvést a popsat potřebné vstupní informace pro tvorbu prezentace Ústní ověření
c Vytvořit jednoduchou prezentaci zvoleného chemického produktu zejména z hlediska chemického složení, nebezpečných vlastností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Technická podpora pracovníků prodeje chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit prezentaci technických vlastností a použitelnosti produktu Praktické předvedení
b Navrhnout způsob technického servisu pro zadaný výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování technické dokumentace k zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé kroky potřebné pro zadání chemicko-technologické specifikace produktu Ústní ověření
b Uvést obecné náležitosti zadání chemicko-technologické specifikace produktu Ústní ověření
c Zpracovat návrh formuláře pro zadání výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Projednávání záležitostí s obchodními partnery ohledně chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup při změně technických a obchodních podmínek v průběhu realizace zakázky Praktické předvedení
b Definovat postup reklamačního řízení Písemné a ústní ověření
c Vytvořit reklamační protokol dle zadaných podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Při ověřování odborných kompetencí bude třeba zadávat úkoly a příklady prověřující oblast požadovaných znalostí a dovedností, zejména se jedná o zpracování či praktické předvedení zadaných úkolů.

Při ověřování je třeba se zaměřit na teoretické znalosti v oblasti obchodu s chemickými produkty, teoretické znalosti v oblasti legislativy chemických látek a směsí (zejména chemický zákon), teoretické znalosti v oblasti přepravy chemických produktů, přípravu podkladů pro obchodní jednání, specifikaci a prezentaci technických vlastností produktu, práci s technickou dokumentací, legislativou, telekomunikační a zobrazovací technikou.

 

U odborných kompetencí Kalkulace cen chemických výrobků a služeb, kritérium hodnocení b); Orientace v legislativě související s daným chemickým výrobkem, kritérium hodnocení c); Technická podpora pracovníků prodeje chemických produktů, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá výrobek, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria hodnocení.

 

U odborné kompetence Stanovení podmínek pro realizaci zakázek v oblasti chemických výrob, kritétium hodnocení c), autorizovaná osoba zadá příklad (modelovou situaci), na základě kterého (které) uchazeč splní dané kritérium hodnocení; autorizovaná osoba připraví minimálně 1 modelovou situaci, maximálně 3 modelové situace. U odborné kompetence Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek, kritérium hodnocení a), autorizovaná osoba vybere jednu anorganickou a dvě organické látky pro splnění daného kritéria. Dále u odborné kompetence Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá kritéria, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

U odborné kompetence Příprava dat a dalších podkladů pro prezentace chemického produktu, kritérium hodnocení c), si uchazeč po konzultaci s autorizovanou osobou zvolí chemický produkt. U odborné kompetence Projednávání záležitostí s obchodními partnery ohledně chemických produktů, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba zadá podmínky, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

Zadaný výrobek/produkt/příklad vybere autorizovaná osoba z produktového portfolia firmy, kde je zkouška realizována.

 

V případě ověřování kritérií hodnocení způsobem "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje písemnou část zkoušky a ústně doplní či dovysvětlí daná kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s., Pardubice

SPŠCH Pardubice