Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik produktmanažer
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kalkulace cen chemických výrobků a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem kalkulace a její použití, definovat její jednotlivé druhy Písemné a ústní ověření
b Vytvořit kalkulaci ceny pro zadaný výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovení podmínek pro realizaci zakázek v oblasti chemických výrob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné postupy od přijetí objednávky až po odeslání zakázky Ústní ověření
b Popsat obecné postupy při nákupu chemických surovin Ústní ověření
c Předvést a vysvětlit způsob zadání zakázky do chemické výroby na zadaném příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a K označení chemické látky přiřadit její správný název a stručnou charakteristiku Praktické předvedení
b Vyhledat v technické dokumentaci zadaná kritéria Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v legislativě související s daným chemickým výrobkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základ evropské a české chemické legislativy včetně právních předpisů Ústní ověření
b Předvést způsoby hledání v legislativě související s chemickou výrobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat legislativu na zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava dat a dalších podkladů pro prezentace chemického produktu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout hrubou strukturu prezentace chemického produktu Praktické předvedení
b Uvést a popsat potřebné vstupní informace pro tvorbu prezentace Ústní ověření
c Vytvořit jednoduchou prezentaci zvoleného chemického produktu zejména z hlediska chemického složení, nebezpečných vlastností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Technická podpora pracovníků prodeje chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit prezentaci technických vlastností a použitelnosti produktu Praktické předvedení
b Navrhnout způsob technického servisu pro zadaný výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování technické dokumentace k zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé kroky potřebné pro zadání chemicko-technologické specifikace produktu Ústní ověření
b Uvést obecné náležitosti zadání chemicko-technologické specifikace produktu Ústní ověření
c Zpracovat návrh formuláře pro zadání výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Projednávání záležitostí s obchodními partnery ohledně chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup při změně technických a obchodních podmínek v průběhu realizace zakázky Praktické předvedení
b Definovat postup reklamačního řízení Písemné a ústní ověření
c Vytvořit reklamační protokol dle zadaných podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Při ověřování odborných kompetencí bude třeba zadávat úkoly a příklady prověřující oblast požadovaných znalostí a dovedností, zejména se jedná o zpracování či praktické předvedení zadaných úkolů.

Při ověřování je třeba se zaměřit na teoretické znalosti v oblasti obchodu s chemickými produkty, teoretické znalosti v oblasti legislativy chemických látek a směsí (zejména chemický zákon), teoretické znalosti v oblasti přepravy chemických produktů, přípravu podkladů pro obchodní jednání, specifikaci a prezentaci technických vlastností produktu, práci s technickou dokumentací, legislativou, telekomunikační a zobrazovací technikou.

 

U odborných kompetencí Kalkulace cen chemických výrobků a služeb, kritérium hodnocení b); Orientace v legislativě související s daným chemickým výrobkem, kritérium hodnocení c); Technická podpora pracovníků prodeje chemických produktů, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá výrobek, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria hodnocení.

 

U odborné kompetence Stanovení podmínek pro realizaci zakázek v oblasti chemických výrob, kritétium hodnocení c), autorizovaná osoba zadá příklad (modelovou situaci), na základě kterého (které) uchazeč splní dané kritérium hodnocení; autorizovaná osoba připraví minimálně 1 modelovou situaci, maximálně 3 modelové situace. U odborné kompetence Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek, kritérium hodnocení a), autorizovaná osoba vybere jednu anorganickou a dvě organické látky pro splnění daného kritéria. Dále u odborné kompetence Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá kritéria, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

U odborné kompetence Příprava dat a dalších podkladů pro prezentace chemického produktu, kritérium hodnocení c), si uchazeč po konzultaci s autorizovanou osobou zvolí chemický produkt. U odborné kompetence Projednávání záležitostí s obchodními partnery ohledně chemických produktů, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba zadá podmínky, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

Zadaný výrobek/produkt/příklad vybere autorizovaná osoba z produktového portfolia firmy, kde je zkouška realizována.

 

V případě ověřování kritérií hodnocení způsobem "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje písemnou část zkoušky a ústně doplní či dovysvětlí daná kritéria.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby a obchodu, např. ve funkci obchodníka či vedoucího úseku zahrnující pracoviště s činnostmi příslušné profesní kvalifikace.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oboru chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby a obchodu, např. ve funkci obchodníka či vedoucího úseku zahrnující pracoviště s činnostmi příslušné profesní kvalifikace nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti chemie.
 3. Vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby a obchodu, např. ve funkci obchodníka či vedoucího úseku zahrnující pracoviště s činnostmi příslušné profesní kvalifikace nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti chemie.
 4. Profesní kvalifikace 28-049-M Chemický technik produktmanažer / chemická technička produktmanažerka + středoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby a obchodu, např. ve funkci obchodníka či vedoucího úseku zahrnující pracoviště s činnostmi příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí:

 • potřebné technicko-administrativní prostředky (kancelářské potřeby, kalkulačka, psací potřeby)
 • přístup do on-line databází legislativních norem
 • zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • technická dokumentace produktů (specifikační a bezpečnostní list)
 • PC s příslušným softwarovým vybavením, připojením k internetu a potřebnou zobrazovací technikou
 • vhodné prostory (např. učebna, kancelář) a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním předpisům

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 30 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s., Pardubice

SPŠCH Pardubice