Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Skladník velkoobchodu
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence skladovaného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést a kontrolovat evidenci o pohybu zásob ve skladu Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vést evidenci o příjmu (dodací listy) a vychystání (výdejky) zboží s přímou návazností na zodpovědnou osobu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vést a kontrolovat evidenci měsíčních stavů skladových položek podle skladu, skladovacího místa a trvanlivosti (šarže) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Kontrolovat evidenci výpisů skladových a objednávkových karet Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vést evidenci o stavu a množství certifikovaného obalového materiálu a odpadu Praktické předvedení s ústním ověřením
f Kontrolovat evidenci sériových čísel výrobků, čárových kódů výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
g Kontrolovat a vést evidenci storno objednávek Praktické předvedení s ústním ověřením
h Kontrolovat a vést evidenci reklamací vzhledem k daným objednávkám Praktické předvedení s ústním ověřením
i Vést evidenci o technickém stavu skladových prostředků sloužících k manipulaci s výrobky Praktické předvedení s ústním ověřením
j Vést evidenci čisticích a dezinfekčních prostředků a dalších prostředků sloužících k sanaci ploch velkoskladu Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní zajištění realizace inventury a inventarizace v rámci velkoobchodního skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat zásoby zboží a materiálu Praktické předvedení
b Zjistit fyzický (skutečný) stav zásob podle typologie zboží a materiálu ve skladu (převážením, přepočítáním, přeměřením) Praktické předvedení
c Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly (přebytek či manko) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Zjistit skutečný stav manipulačních prostředků a nástrojů určených k manipulaci se zbožím Praktické předvedení
e Zjistit příčiny vzniku inventarizačních rozdílů a stanovit návrhy na vypořádání s nimi Ústní ověření
f Zapsat zjištěné údaje do inventurních soupisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost vystavených dokladů k zajištění přípravy zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat fyzický stav zboží na skladě za využití evidenčních skladových karet či elektronického skladového systému Praktické předvedení
c Senzoricky zkontrolovat stav zboží podle průvodního vychystávacího listu (zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt) Praktické předvedení
d Zkontrolovat uložení zboží na paletě vzhledem k dané kategorii a typologii zboží Praktické předvedení
e Sestavit požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
f Popsat základní postupy práce se skladovací technikou a její obsluhou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
g Provést nakládku zboží za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení Praktické předvedení
h Zafixovat ručně či strojně vychystané zboží na paletě patřičným ochranným certifikovaným obalovým materiálem podle charakteru zboží či na základě požadavků přepravních společností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zadané části v sanitačním řádu firmy v rámci systému HACCP Ústní ověření
b Stanovit hygienická minima pro manipulaci se zbožím a vzhledem k uskladnění zboží ve skladu Ústní ověření
c Stanovit obsah a šíři sanitace při denním úklidu, týdenním úklidu a měsíčním úklidu (tzv. sanitační den) Ústní ověření
d Určit prostory či jednotlivé části skladu spadající do infekčních oblastí Praktické předvedení s ústním ověřením
e Popsat možné dezinfekční prostředky při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostoru ve skladu Ústní ověření
f Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků na použití v daných prostorách skladu Ústní ověření
g Vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky při aplikaci dezinfekčních prostředků v souladu s provozním řádem firmy Ústní ověření
h Aplikovat vhodný dezinfekční prostředek správným technologickým postupem na předem určené místo ve skladu a stanovit dobu působení tohoto prostředku Praktické předvedení
i Popsat pomůcky a stanovit postup při sterilizaci pracovních pomůcek sloužících k manipulaci se zbožím Ústní ověření
j Vyjmenovat hygienická pravidla pracovníka při manipulaci se zbožím Ústní ověření
k Vysvětlit a okomentovat rizika dezinfekčních prostředků spojených s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímání, kontrolování zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost údajů uvedených v dodacím listu zásilky a popsat uvedené údaje Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vyplnit reklamační list podle firemního formuláře při příjmu zboží Praktické předvedení
c Zkontrolovat průvodní dokumentaci k danému zboží (např. popisky, přepravní dokumentace, doporučení, návody, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh, kvalitu zboží, množství, váhu, objem, nepoškozenost obalů, značku výrobce a datum minimální trvanlivosti při příjmu na základě dodacího listu Praktické předvedení s ústním ověřením
e Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
f Uskladnit přijaté zboží za využití manipulační techniky (ruční vozík či motorový vozík) na místo určení podle specifikace výrobku a podle metody FIFO Praktické předvedení s ústním ověřením
g Při skladování a manipulaci se zbožím dodržovat principy systému kritických bodů (HACCP) podle daného sortimentu a zásad logistiky Praktické předvedení s ústním ověřením
h Umístit zboží na odpovídající místo podle skladovací karty na regále a popsat všechny údaje na této kartě Praktické předvedení s ústním ověřením
i Vytvořit novou firemní skladovací kartu pro nově zalistovaný výrobek, který byl přijat na sklad Praktické předvedení s ústním ověřením
j Manipulovat se zásobami podle charakteru sortimentu, v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústním ověřením
k Zavést změnu stavu zásob do skladového informačního systému firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována v souladu s požadavky uvedenými v Národní soustavě povolání.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102031&kod_sm1=17)

Při zkoušce je nutno předložit zdravotní potravinářský průkaz, pokud to vyžaduje charakteristika skladu.

 

Podmínkou připuštění uchazeče ke zkoušce je vlastnění mezinárodního řidičského průkazu obsluhy motorových vozíků.

Na základě domluveného časového termínu ke stanovení zkoušky na pozici skladník velkoobchodu se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky. Je nutné zajistit patřičné vybavení skladovací technikou a možných dopravních prostředků, které jsou vzhledem k charakteristice velkoobchodního skladu využívány a které zajistí efektivnější manipulaci při práci se zbožím. Skladovací technika, která bude využita k praktické zkoušce na daném pracovišti, bude vybrána autorizovanou osobou nebo zástupcem autorizované osoby, která tuto skutečnost sdělí uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Základním aspektem a požadavkem zkoušky je technické vybavení daného velkoskladu.

 

V průběhu zkoušky budou kontrolovány hlavně provozní aspekty při zajištění příjmu zboží do skladu spolu s potřebnou manipulací a uložení zboží do optimálního skladovacího prostoru. S touto činností je také úzce spojené správné uložení zboží do regálu, označení skladovací kartou s interním identifikačním číslem podle charakteristiky zboží a nosnosti samotné konstrukce. Skladovací karta a příklad zboží, které bude nutno zanést do skladovací karty, budou uchazeči zpřístupněny autorizovanou osobou nebo zástupcem autorizované osoby min. 2 týdny před vykonáním zkoušky. Půjde-li o uskladnění zboží, které vyžaduje vyšší stupeň zajištění sterilizace prostředí (skladovací plochy), je nutná povinná sanitace, která přesně definuje typ využitých dezinfekčních prostředků. Součástí je i přesně stanovený postup aplikace dezinfekčních prostředků a popis základních typů sanitace. Všechny činnosti musí být v souladu se systémem HACCP.

 

Další kontrolovanou činností skladníka velkoobchodu je i kompletace jednotlivých zásilek za předem připravených vstupních dokladů ve formě objednávek či vychystávacích listů. S touto činností souvisí dodržování principu paletizace podle charakteru zboží.

 

Kromě základních teoretických znalostí v rámci využívání ochranných pomůcek a základních hygienických norem je nutná praktická část zkoušky, která vychází z reálného provozu a má tak zajistit zájemci podstoupit tzv. zkušební provoz.

 

Z pohledu autorizované osoby je nutné se zaměřit u uchazeče na kontrolu příjmu a vychystávání zboží podle metody FIFO a dodržování skladovacího principu: ,,all out, all in“, způsob ukládání zboží na palety či jiné přepravní prostředky. S činnostmi ve skladu souvisí i nutná evidence dokumentů, která bude prověřována praktickým předvedením s ústním ověřením s náhledem do evidenčních knih. Jedním ze stěžejních požadavků na uchazeče je znalost postupů při realizaci provádění inventury a inventarizace, na základě které se vyhodnocuje skutečný (fyzický) stav zásob a materiálu na skladu vůči účetnímu stavu. Proto je nutné ze strany uchazeče popsat průběh této činnosti s následným praktickým ověřením a popsáním zjištěných rozdílů (přebytek, manko) s možnými návrhy příčin vzniku.

 

Veškeré výše zmiňované aspekty budou stěžejní pro úspěšné vykonání zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.