Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vztah geografie a cestovního ruchu Ústní ověření
b Pracovat s mapou a geografickými údaji a dalšími informacemi Praktické předvedení
c Charakterizovat přírodní podmínky v ČR Ústní nebo písemné ověření
d Charakterizovat významné průmyslové a zemědělské oblasti Ústní nebo písemné ověření
e Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro realizaci cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
f Vysvětlit faktory, které tvoří turistický potenciál regionu a způsoby podpory cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
g Charakterizovat významné oblasti cestovního ruchu v ČR a ve světě Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky v Evropě Ústní nebo písemné ověření
b Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých světadílech Ústní nebo písemné ověření
c Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro realizaci cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava tuzemských a zahraničních zájezdů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjišťovat a zpracovávat informace související s přípravou zájezdu, zejména o dopravě a ubytování s využitím internetu, písemných a katalogových podkladů Praktické předvedení
b Využívat znalosti a informace z oblasti geografie, historie a kultury o daných destinacích v ČR, EU i ve světě Písemné ověření
c Naplánovat pobytový zájezd a jeho náplň včetně služeb a pravidel jejich poskytování Praktické předvedení
d Naplánovat poznávací zájezd a jeho náplň včetně služeb a pravidel jejich poskytování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Nabídka a prodej zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nabídku na prodej zájezdu - podklad pro katalog Praktické předvedení
b Prodávat produkty cestovního ruchu vlastní i jiných CK Praktické předvedení
c Vyplnit cestovní smlouvy se zákazníkem Praktické předvedení
d Přijmout platby hotovostně i bezhotovostně Praktické předvedení
e Komunikovat s klienty před i v průběhu zájezdu, poskytovat informace o organizaci, službách, geografických zvláštnostech, o zdravotních požadavcích a očkování, o pojištění a dalších souvisejících informacích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování tuzemských i zahraničních zájezdů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Evidovat rezervované a prodané produkty cestovního ruchu Praktické předvedení
b Zabezpečit ubytovací, stravovací, dopravní a další služby Praktické předvedení
c Komunikovat s klienty, poskytovat informace o organizaci, službách, geografických zvláštnostech, o zdravotních požadavcích a očkování, o pojištění a dalších souvisejících informacích Písemné nebo ústní ověření
d Vyřídit reklamaci v souladu s platnými předpisy a postupy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Evidence a vyúčtování prodaných zájezdů a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat cenovou kalkulaci produktu cestovního ruchu a stanovit cenu na základě získaných informací Praktické předvedení
b Evidovat prodané služby, přijaté platby a vydané a přijaté doklady Praktické předvedení
c Vyúčtovat pokladní hotovost Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění marketingových aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět průzkum trhu v oblasti cestovního ruchu a vyhodnotit jeho výsledky Písemné ověření
b Porovnat nabídky konkurence a reagovat na ně Praktické předvedení
c Navrhnout způsob zlepšení propagace a zvýšení prodeje v cestovní kanceláři Písemné ověření
d Propagovat region a nabídku služeb cestovního ruchu v regionu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba (autorizovaný zástupce) uchazeči zpracování písemné práce ‒ tvorba 2 až 3 denního zájezdu s tematickým zaměřením (např. poznávací) v tuzemsku nebo zahraniční včetně kalkulace a fiktivního zajištění zájezdu, dle zadání autorizovanou osobou v rozsahu cca 15 až 20 stránek. Zpracovanou písemnou práci uchazeč předloží před zkouškou v termínu určeném autorizovanou osobou. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny. Dále stanoví místo konání zkoušky (včetně praktické zkoušky) a pomůcky, které smí uchazeč při zkoušce používat.

Zkouška probíhá ve zkušební místnosti, popřípadě přímo v cestovní kanceláři, kdy jsou prověřována předepsaná kritéria podle jednotlivých bodů kvalifikace.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování formu testu, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu.

otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu losovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace cestovních kanceláří ČR

Pražská informační služba

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s. r. o.