Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Nákupčí pro internet, multimédia a nová média
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výběr vhodných míst a časů pro umístění reklamních sdělení na internetu, v multimédiích a nových médiích s ohledem na zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat brief (zadání) od klienta a dotázat se klienta na doplňující informace potřebné pro umístění reklamních sdělení, které nebyly v zadání uvedeny Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních internetových médií včetně analýzy předností vybraných internetových médií pro umístění reklamních sdělení podle zadání klienta Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních multimédií včetně analýzy předností vybraných multimédií pro umístění reklamních sdělení podle zadání klienta Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních nových médií včetně analýzy předností vybraných nových médií pro umístění reklamních sdělení podle zadání klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování plánu nákupu internetových médií, multimédií a nových médií na základě zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat mediální plán pro dané zadání Praktické předvedení
b Zdůvodnit výběr médií a načasování kampaně Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování rozpočtů nákupu internetových médií, multimédií a nových médií včetně vyjednání cen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé položky rozpočtu Písemné a ústní ověření
b Popsat práci s jednotlivými položkami rozpočtu Ústní ověření
c Předvést způsob vyjednání ceny se zástupci médií včetně slev Praktické předvedení
d Zpracovat rozpočet nákupu kampaně na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat rozpočet nákupu kampaně v multimédiích Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat rozpočet nákupu kampaně v nových médiích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti internetu, multimédií a nových médií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu internetových médií Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu multimédií Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu nových médií Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Získávání aktuálních dat a informací z internetu, multimédií a nových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z internetových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení Písemné a ústní ověření
b Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z multimédií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení Písemné a ústní ověření
c Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z nových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení pro internetový trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
e Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení pro multimediální trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
f Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení pro trh nových médií a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
g Předvést způsob získávání dat a informací z internetových médií, multimédií nebo nových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení dle modelového zadání kampaně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelová zadání kampaně pro ověření kompetencí:

- Výběr vhodných míst a časů pro umístění reklamních sdělení na internetu, v multimédiích a nových médiích s ohledem na zadání klienta

- Zpracování plánu nákupu internetových médií, multimédií a nových médií na základě zadání klienta

- Zpracování rozpočtů nákupu internetových médií, multimédií a nových médií včetně vyjednání cen

- Získávání aktuálních dat a informací z internetu, multimédií a nových médií potřebných pro rozhodování o umístění reklamních sdělení

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 3 předložených modelových zadání kampaně.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče se ověřují při modelovém nákupu internetových médií, multimédií a nových médií.

 

Při ověřování kompetence Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti internetových médií, multimédií a nových médií uchazeč vysvětlí význam 5 odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou u každého z kritérií hodnocení.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nákupu médií, marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur.
  2. Vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nákupu médií, marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur.
  3. Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nákupu médií, marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti marketingu a médií.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Počítač s připojením k internetu, LCD obrazovka, dataprojektor, zkušební místnost

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro provedení zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

OUR MEDIA, a. s.

Supraphon, a. s.