Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Výstavář
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve speciálních právních normách ve vztahu k přípravě výstav a expozic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákoně č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisech (vyjmenovat typy veřejných zakázek dle limitu a charakterizovat je) Písemné ověření
b Orientovat se v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (uvést základní náležitosti smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o nájmu, výpůjční smlouvy a příkazní smlouvy) Písemné ověření
c Orientovat se v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisech a metodikách (objasnit základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy, vyjmenovat základní pravidla bezpečnosti práce) Písemné ověření
d Orientovat se v zákoně 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, včetně metodického pokynu Ministerstva kultury Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovení finančního rozpočtu a kontrola čerpání finančních prostředků pro výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit modelový rozpočet na výstavu za stanovenou konkrétní finanční částku Praktické předvedení
b Zpracovat modelovou objednávku zboží nebo služeb Praktické předvedení
c Popsat základní náležitosti dodavatelských faktur Písemné ověření
d Přijmout a zkontrolovat dodavatelskou fakturu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v činnostech při přípravě výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a objasnit základní metody a pravidla aranžování sbírkových předmětů dle jejich vlastností (např. archiválie, historické knihy, archeologický materiál, přírodniny, hudební nástroje, numizmatický materiál) Ústní ověření
b Předvést základní způsoby aranžování sbírkových předmětů (např. historické knihy, vázy, sochy, textilie, šaty, boty, vějíře) Praktické předvedení
c Popsat způsoby a prostředky monitorování a měření prostředí ve výstavních sálech a výstavních vitrínách; předvést měření vlhkosti prostoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a objasnit základní faktory ohrožující sbírky, včetně preventivních opatření pro jejich minimalizaci Ústní ověření
e Popsat základní typy výstavního mobiliáře Písemné ověření
f Předvést manipulaci s větším a menším sbírkovým předmětem a popsat základní pravidla pro manipulaci se sbírkovými předměty při přípravě výstavy a jejich transportu Praktické předvedení a ústní ověření
g Zpracovat časový harmonogram výstavy (posloupnost v čase přípravy a realizace výstavy) a realizační plán výstavy Praktické předvedení
h Vyplnit standardizovaný evropský protokol o bezpečnosti objektů (facilities report) Praktické předvedení
i Popsat práci s obsahem výpůjční smlouvy a dle smluvních požadavků vysvětlit konkrétní způsob zacházení s předměty, aby byly splněny smluvní výpůjční podmínky Ústní ověření
j Popsat druhy a nápň práce řemeslných oborů aplikovaných při výstavní činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění realizačních činností výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit přípravu podkladů pro zadání veřejné zakázky na dodávku zboží nebo služby a objasnit postup zadání Písemné a ústní ověření
b Vytvořit modelovou obsahovou strukturu lokačního seznamu exponátů v expozici nebo na výstavě v prostředí tabulkového procesoru (např. MS Excell), zdůvodnit tuto strukturu a popsat, jakým způsobem budou do ní zadávána data Praktické předvedení
c Předvést práci se stavebním deníkem, objasnit jeho náležitosti a význam Praktické předvedení
d Objasnit postup kolaudace výstavy nebo expozice Písemné a ústní ověření
e Stanovit technické parametry výstavy na základě předloženého technického výkresu výstavy Praktické předvedení
f Vyplnit standardizovaný evropský protokol o stavu předmětu (condition report) jak za přebírajícího, tak předávajícího Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajištění bezpečnosti výstavy nebo expozice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pravidla BOZP a požární ochrany při tvorbě výstavy z hlediska pohybu návštěvníků (označení únikových cest a východů, minimální vzdálenosti mezi výstavním mobiliářem a výstavními prvky, maximální počty návštěvníků k rozměru výstavního sálu, použití materiálů z hlediska hořlavosti) Písemné a ústní ověření
b Popsat základní pravidla pro zajištění bezpečnosti jednotlivých exponátů (volně instalovaný předmět mimo vitrínu, předmět v běžné vitríně, unikátní předmět vysoké pojistné hodnoty) Písemné a ústní ověření
c Uvést základní hygienická opatření, zásady a předpisy bezpečnosti práce při stavbě výstavy (použití chemikálií, práce s elektrickým nářadím, svařování) Písemné a ústní ověření
d Popsat postup při zjištění poškození či ztráty sbírkového předmětu z výstavy, včetně pravidel pro hlášení pojistné události Písemné a ústní ověření
e Popsat základní typy preventivní konzervace sbírkových předmětů z hlediska režimů provozu výstavy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetence Orientace ve speciálních právních normách ve vztahu k přípravě výstav a expozic uchazeč prokáže orientaci v základních právních předpisech týkajích se této kvalifikace.

Autorizovaná osoba pro tuto část zkoušky zajistí vytištěné příslušné právní předpisy v aktuálním znění.

 

Při ověřování kompetencí Stanovení finančního rozpočtu a kontrola čerpání finančních prostředků pro výstavy a Orientace v činnostech při přípravě výstavy uchazeč prokáže znalost financování a přípravy výstav, základní znalost o manipulaci se sbírkovými předměty, monitorování prostředí a znalost výstavního mobiliáře.

Autorizovaná osoba pro tuto část zajistí vzor dodavatelské faktury a vzorový projekt výstavy.

 

Při ověřování kompetence Provádění realizačních činností výstavy uchazeč prokáže zejména praktické znalosti z oblasti realizace výstav, základní znalost přípravy podkladů pro zadání veřejné zakázky, znalost práce s tabulkovým procesorem, praktické čtení stavebního deníku.

Autorizovaná osoba pro tuto část zkoušky vybere a zajistí příslušnou vzorovou dokumentaci k provedení zkoušky (scénář a projekt výstavy, technický výkres, stavební deník).

 

Při ověřování kompetence Zajištění bezpečnosti výstavy nebo expozice uchazeč prokáže základní znalosti bezpečnosti konání výstavy a pohybu návštěvníků.

Autorizovaná osoba pro tuto část zkoušky vybere a zajistí vzorový plán výstavy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicí pozici v oblasti managementu stavby a provozu výstav a expozic, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti managementu, stavitelství, ekonomie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti obecného managementu sbírkové instituce, managementu stavby a provozu výstav a expozic, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na management, muzeologii, ekonomii, architekturu, stavitelství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti obecného managementu sbírkové instituce, managementu stavby a provozu výstav a expozic, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti muzeologie, řízení kulturní instituce, obecného managementu, architektury, stavitelství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 4. Profesní kvalifikace 82-039-N výstavář + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti obecného managementu sbírkové instituce, managementu stavby a provozu výstav a expozic, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

 • počítačové pracoviště se základním softwarem (1 počítač nebo notebook s připojením na internet, tabulkový procesor a databáze např. v rámci prostředí MS Office)
 • vytištěné příslušné právní předpisy v aktuálním znění ke kompetenci Orientace ve speciálních právních normách ve vztahu k přípravě výstav a expozic
 • architektonický plán výstavy, scénář a projekt výstavy o minimálním rozsahu 50 m2, technický výkres, stavební deník, dodavatelská faktura
 • historické knihy, vázy, sochy, textilie, šaty, boty, vějíře
 • měřicí přístroje a indikátory pro monitoring klimatu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška nemůže být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní muzeum

Muzeum hlavního města Prahy

Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity

Moravské zemské muzeum