Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Výstavář
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.2.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve speciálních právních normách ve vztahu k přípravě výstav a expozic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákoně č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisech (vyjmenovat typy veřejných zakázek dle limitu a charakterizovat je) Písemné ověření
b Orientovat se v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (uvést základní náležitosti smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o nájmu, výpůjční smlouvy a příkazní smlouvy) Písemné ověření
c Orientovat se v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisech a metodikách (objasnit základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy, vyjmenovat základní pravidla bezpečnosti práce) Písemné ověření
d Orientovat se v zákoně 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, včetně metodického pokynu Ministerstva kultury Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovení finančního rozpočtu a kontrola čerpání finančních prostředků pro výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit modelový rozpočet na výstavu za stanovenou konkrétní finanční částku Praktické předvedení
b Zpracovat modelovou objednávku zboží nebo služeb Praktické předvedení
c Popsat základní náležitosti dodavatelských faktur Písemné ověření
d Přijmout a zkontrolovat dodavatelskou fakturu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v činnostech při přípravě výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a objasnit základní metody a pravidla aranžování sbírkových předmětů dle jejich vlastností (např. archiválie, historické knihy, archeologický materiál, přírodniny, hudební nástroje, numizmatický materiál) Ústní ověření
b Předvést základní způsoby aranžování sbírkových předmětů (např. historické knihy, vázy, sochy, textilie, šaty, boty, vějíře) Praktické předvedení
c Popsat způsoby a prostředky monitorování a měření prostředí ve výstavních sálech a výstavních vitrínách; předvést měření vlhkosti prostoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a objasnit základní faktory ohrožující sbírky, včetně preventivních opatření pro jejich minimalizaci Ústní ověření
e Popsat základní typy výstavního mobiliáře Písemné ověření
f Předvést manipulaci s větším a menším sbírkovým předmětem a popsat základní pravidla pro manipulaci se sbírkovými předměty při přípravě výstavy a jejich transportu Praktické předvedení a ústní ověření
g Zpracovat časový harmonogram výstavy (posloupnost v čase přípravy a realizace výstavy) a realizační plán výstavy Praktické předvedení
h Vyplnit standardizovaný evropský protokol o bezpečnosti objektů (facilities report) Praktické předvedení
i Popsat práci s obsahem výpůjční smlouvy a dle smluvních požadavků vysvětlit konkrétní způsob zacházení s předměty, aby byly splněny smluvní výpůjční podmínky Ústní ověření
j Popsat druhy a nápň práce řemeslných oborů aplikovaných při výstavní činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění realizačních činností výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit přípravu podkladů pro zadání veřejné zakázky na dodávku zboží nebo služby a objasnit postup zadání Písemné a ústní ověření
b Vytvořit modelovou obsahovou strukturu lokačního seznamu exponátů v expozici nebo na výstavě v prostředí tabulkového procesoru (např. MS Excell), zdůvodnit tuto strukturu a popsat, jakým způsobem budou do ní zadávána data Praktické předvedení
c Předvést práci se stavebním deníkem, objasnit jeho náležitosti a význam Praktické předvedení
d Objasnit postup kolaudace výstavy nebo expozice Písemné a ústní ověření
e Stanovit technické parametry výstavy na základě předloženého technického výkresu výstavy Praktické předvedení
f Vyplnit standardizovaný evropský protokol o stavu předmětu (condition report) jak za přebírajícího, tak předávajícího Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajištění bezpečnosti výstavy nebo expozice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pravidla BOZP a požární ochrany při tvorbě výstavy z hlediska pohybu návštěvníků (označení únikových cest a východů, minimální vzdálenosti mezi výstavním mobiliářem a výstavními prvky, maximální počty návštěvníků k rozměru výstavního sálu, použití materiálů z hlediska hořlavosti) Písemné a ústní ověření
b Popsat základní pravidla pro zajištění bezpečnosti jednotlivých exponátů (volně instalovaný předmět mimo vitrínu, předmět v běžné vitríně, unikátní předmět vysoké pojistné hodnoty) Písemné a ústní ověření
c Uvést základní hygienická opatření, zásady a předpisy bezpečnosti práce při stavbě výstavy (použití chemikálií, práce s elektrickým nářadím, svařování) Písemné a ústní ověření
d Popsat postup při zjištění poškození či ztráty sbírkového předmětu z výstavy, včetně pravidel pro hlášení pojistné události Písemné a ústní ověření
e Popsat základní typy preventivní konzervace sbírkových předmětů z hlediska režimů provozu výstavy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetence Orientace ve speciálních právních normách ve vztahu k přípravě výstav a expozic uchazeč prokáže orientaci v základních právních předpisech týkajích se této kvalifikace.

Autorizovaná osoba pro tuto část zkoušky zajistí vytištěné příslušné právní předpisy v aktuálním znění.

 

Při ověřování kompetencí Stanovení finančního rozpočtu a kontrola čerpání finančních prostředků pro výstavy a Orientace v činnostech při přípravě výstavy uchazeč prokáže znalost financování a přípravy výstav, základní znalost o manipulaci se sbírkovými předměty, monitorování prostředí a znalost výstavního mobiliáře.

Autorizovaná osoba pro tuto část zajistí vzor dodavatelské faktury a vzorový projekt výstavy.

 

Při ověřování kompetence Provádění realizačních činností výstavy uchazeč prokáže zejména praktické znalosti z oblasti realizace výstav, základní znalost přípravy podkladů pro zadání veřejné zakázky, znalost práce s tabulkovým procesorem, praktické čtení stavebního deníku.

Autorizovaná osoba pro tuto část zkoušky vybere a zajistí příslušnou vzorovou dokumentaci k provedení zkoušky (scénář a projekt výstavy, technický výkres, stavební deník).

 

Při ověřování kompetence Zajištění bezpečnosti výstavy nebo expozice uchazeč prokáže základní znalosti bezpečnosti konání výstavy a pohybu návštěvníků.

Autorizovaná osoba pro tuto část zkoušky vybere a zajistí vzorový plán výstavy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní muzeum

Muzeum hlavního města Prahy

Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity

Moravské zemské muzeum