Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér dřevěných stavebních konstrukcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s normami a technickými tabulkami pro stavebně montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a volit mechanizační prostředky Ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít a připravit pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží dřevěných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup pro montáž či demontáž obkladů, podhledů, dveří, oken, podlah, schodišť, bednění a pomocného lešení Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy a zdůvodnit jejich výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž dřevěných konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit a vytyčit polohu montované konstrukce za použití vhodného nářadí a měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Namontovat svislé obklady ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva za použití vhodného technologického postupu (min. 3 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat podhledy ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva za použití vhodného technologického postupu (min. 2 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
d Namontovat jedny dřevěné interiérové dveře včetně zárubně za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat jedno dřevěné okno za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Položit hrubou dřevěnou podlahu z pochůzných fošen za použití vhodného technologického postupu (min. 4 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
g Smontovat dřevěnou terasu za použití vhodného technologického postupu (výměra 2,5 m x 3,0 m, tzn. min. 7,5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
h Smontovat dřevěné schody za použití vhodného technologického postupu (min. 5 schodů o šířce 1,0 m) Praktické předvedení a ústní ověření
i Smontovat dřevěné pomocné lešení za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
j Provést kontrolu a seřízení konstrukčních celků (např. při montáži dveří a oken) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace a povrchová úprava konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejpoužívanější druhy, důvody použití a vlastnosti impregnací a ochranných nátěrů Písemné ověření
b Popsat způsob aplikace a aplikovat impregnační látky a nátěrové hmoty na vybrané stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání prostředků pro manipulaci s dřevěnými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži dřevěných stavebních konstrukcí Ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž včetně zásad BOZP Ústní ověření
c Zvolit vhodné manipulační zařízení podle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáž dřevěných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit použité nářadí a pracovní pomůcky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-drevenych-stavebni-efda#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o školení pro práci ve výškách.

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

EMV stavební firma