Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér dřevěných stavebních konstrukcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s normami a technickými tabulkami pro stavebně montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a volit mechanizační prostředky Ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít a připravit pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží dřevěných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup pro montáž či demontáž obkladů, podhledů, dveří, oken, podlah, schodišť, bednění a pomocného lešení Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy a zdůvodnit jejich výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž dřevěných konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit a vytyčit polohu montované konstrukce za použití vhodného nářadí a měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Namontovat svislé obklady ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva za použití vhodného technologického postupu (min. 3 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat podhledy ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva za použití vhodného technologického postupu (min. 2 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
d Namontovat jedny dřevěné interiérové dveře včetně zárubně za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat jedno dřevěné okno za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Položit hrubou dřevěnou podlahu z pochůzných fošen za použití vhodného technologického postupu (min. 4 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
g Smontovat dřevěnou terasu za použití vhodného technologického postupu (výměra 2,5 m x 3,0 m, tzn. min. 7,5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
h Smontovat dřevěné schody za použití vhodného technologického postupu (min. 5 schodů o šířce 1,0 m) Praktické předvedení a ústní ověření
i Smontovat dřevěné pomocné lešení za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
j Provést kontrolu a seřízení konstrukčních celků (např. při montáži dveří a oken) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace a povrchová úprava konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejpoužívanější druhy, důvody použití a vlastnosti impregnací a ochranných nátěrů Písemné ověření
b Popsat způsob aplikace a aplikovat impregnační látky a nátěrové hmoty na vybrané stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání prostředků pro manipulaci s dřevěnými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži dřevěných stavebních konstrukcí Ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž včetně zásad BOZP Ústní ověření
c Zvolit vhodné manipulační zařízení podle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáž dřevěných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit použité nářadí a pracovní pomůcky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-drevenych-stavebni-efda#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o školení pro práci ve výškách.

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání ze skupiny stavebnictví + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavební výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je stanoven autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Výcvikové pracoviště nebo staveniště umožňující průběh zkoušek, vybavené potřebnými stroji a zařízeními pro montážní práce (tloušťkovací frézka, srovnávací frézka, zkracovací pila, el. ruční hoblík, ruční okružní pila, el. vrtačka, akuvrtačka, řetězová pila, el. dlabačka) vč. přísunu potřebné energie, prodlužovacími kabely a nezbytným sociálním zázemím.

 • místnost pro realizací písemné části zkoušky.
 • zvedací zařízení (kladkostroje, zvedáky)
 • fixační prvky pro uchycování montovaných dílců
 • materiál, polotovary, spojovací součásti a další materiály související s hodnocenými činnostmi, materály pro impregnaci a nátěry, minimálně 5 m2 obkladových palubek (smrk nebo borovice), smrkové fošny 40x 200 mm pro pluchu min.15 m2, terasová prkna min 10 m2, interiérové dveře (dřevěné) vč. kování a doplňků, dřevěná okna (EURO okna) běžných interiérových rozměrů, prkna a trámky pro stavbu lešení
 • nářadí, měřidla a pracovní pomůcky pro montážní práce, nivelační přístroje, vybavení pro výškové práce
 • technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi (výkresy, normy, servisní příručky apod.)
 • rýsovací pomůcky

 

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro průběh zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 20 až 30 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 120 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

EMV stavební firma