Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické a výkresové dokumentace pro návrh způsobu odrušení elektrotechnického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat a popsat použité odrušovací prostředky, jejich prvky a obvodové zapojení na předloženém elektrotechnickém výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a popsat způsob odrušení z předložené technické dokumentace elektrotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat odpovídající součástky pro vykonání zadaného způsobu odrušení určeného elektrotechnického zařízení z předloženého katalogu; navrhnout možnou realizaci a nakreslit příslušné schéma zapojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Prokázání znalosti předpisů a norem k elektromagnetické kompatibilitě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, co stanovují normy EMI (Electromagnetic interference = Elektromagnetická interference) a EMS (Electromagnetic susceptibility = Elektromagnetická susceptibilita) a objasnit rozdíly Ústní ověření
b Pojednat o obsahu a významu hlavní směrnice EU pro EMC (Electromagnetic Compatibility = elektromagnetická kompatibilita) Ústní ověření
c Objasnit a popsat rozdělení norem EMC na základní, kmenové a předmětové; určit jejich účel a pojednat o rozdílech mezi civilními a vojenskými normami Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit a popsat rozdíl mezi závaznými a doporučenými normami Ústní ověření
e Vysvětlit základní odlišnosti certifikace EMC pro automobilové a běžné elektrické produkty podle směrnic Evropské unie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné měřicí přístroje pro změření autorizovanou osobou určených základních elektrických veličin a parametrů. Popsat a demonstrovat způsoby jejich měření Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit nosnou a modulační frekvenci, fázový posun a harmonické kmitočty, jejich úroveň a stabilitu na zadaném vysílacím zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit provedené měření, zvážit možnosti poškození obvodů měřeného zařízení měřením Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit hodnoty a určit parametry elektrických veličin a vyhodnotit měření použitím PC Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Prokázání znalosti pojmů z oblasti elektromagnetické kompatibility

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat EMC biologických systémů, pojednat o nařízení vlády č. 291/2015 Sb. a definovat SAR (Specific Absorption Rate = Specifická míra absorpce) a jeho přípustné hodnoty Písemné ověření
b Nakreslit a popsat základní řetězec EMC a uvést, co zahrnují jeho jednotlivé oblasti Praktické předvedení a ústní ověření
c Definovat úroveň vyzařování a mez odolnosti a popsat způsoby šíření rušivých elektromagnetických signálů Písemné ověření
d Klasifikovat rušivé signály a jejich zdroje Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření rušivých signálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel a použití umělé zátěže vedení (LISN). Nakreslit blokové schéma umělé sítě LISN, uvést odlišnost měření při jednofázovém a třífázovém napájení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat přístroj pro měření s napěťovou sondou z předložených měřicích přístrojů. Uvést, co lze měřit napěťovou sondou a jaké napojení měřiče rušení umožňuje; nakreslit schéma zapojení napěťové sondy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel a užití měření anténou; Uvést přehled měřicích antén, včetně určení, pro jaké kmitočty se používají a jakou složku elektromagnetického pole měří Ústní ověření
d Provést interpretaci výsledků s hodnocením zkoušky z předložených záznamů z měření rušení a popsat jednotlivé veličiny a vysvětlit naměřené průběhy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v oblasti elektromagnetického stínění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel a možnosti elektromagnetického stínění a základní charakteristiky stínění Písemné ověření
b Vysvětlit účinnost stínění v blízké zóně elektromagnetického pole Písemné ověření
c Vysvětlit vliv otvorů a technologických netěsností na celkovou účinnost stínění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Omezování rušení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojednat o možnostech omezování rušení z pohledu jednotlivých oblastí základního řetězce EMC Písemné ověření
b Uvést rozdělení a popis odrušovacích prostředků Písemné ověření
c Popsat účel odrušovací tlumivky, nakreslit její zapojení do vedení a kmitočtový průběh jejího vložného útlumu a uvést požadavky, které musí dobrá odrušovací tlumivka splňovat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat odrušovací filtry, jejich rozdělení, účel a způsob použití; definovat účel a použití speciálních odrušovacích filtrů, uvést jejich označování Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Testování elektromagnetické odolnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, na čem závisí interní elektromagnetická odolnost systému přístrojového typu a uvést základní systémová pravidla pro posouzení celkové elektromagnetické odolnosti systému Písemné ověření
b Uvést obecná kritéria elektromagnetické odolnosti, rozdělení a obsah základních funkčních kritérií Písemné ověření
c Popsat obecnou metodiku zkoušek elektromagnetické odolnosti; demonstrovat jednotlivé kroky před zahájením vlastní zkoušky a dílčí kroky provedení vlastního testu odolnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat jednotlivé typy zkoušek odolnosti podle ČSN EN 61000-4-6 ED.4 a pojednat, jaké rušivé jevy z reálného prostředí jednotlivé zkoušky představují Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit účinky elektrického proudu na živý organizmus a charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Ústní ověření
b Popsat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Popsat strukturu právních předpisů, které stanoví požadavky na ochranu zdraví a majetku Ústní ověření
d Navrhnout interní předpis pro bezpečné testování a měření EMC u elektrotechnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-63e2).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad a pravidel BOZP a PO.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ABB, s. r. o.

OEZ, s. r. o.

Průmyslová střední škola Letohrad