Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v oblasti produkce kulturních projektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit specifika produkce v oblasti kultury Ústní ověření
b Definovat základní postupy produkce kulturního projektu Ústní ověření
c Popsat strukturu současné kulturní scény v České republice včetně základní typologie kulturních institucí, operátorů (pořadatelů kulturních projektů) a médií v oblasti kultury Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v právních předpisech v oblasti produkce kulturních projektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti autorského práva (definice autorského díla, licenční smlouvy, práva na užití děl a způsoby užití, komunikace s kolektivními správci práv) Ústní ověření
b Orientovat se v pracovněprávní problematice (uzavírání smluv, vznik a zánik pracovního poměru, pracovní doba, ochrana osobních údajů) a v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v oblasti kulturních projektů Ústní ověření
c Orientovat se v občanském zákoníku (účastníci občanskoprávních vztahů - fyzické a právnické osoby, závazková část zákoníku) Ústní ověření
d Orientovat se v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob Ústní ověření
e Orientovat se v možnostech pojištění odpovědnosti v rámci produkční činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a organizace kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strategické cíle a klíčové body projektu a plán způsobu jejich dosažení Praktické předvedení
b Připravit časový harmonogram plnění projektu dle zadání Praktické předvedení
c Navrhnout předpoklady pro organizační a technické zajištění projektu včetně technického vybavení a spotřebního materiálu potřebného ke splnění kreativních a technických požadavků projektu Praktické předvedení
d Připravit analýzu rizik projektu. Identifikovat rizika, pravděpodobnost vzniku, způsob monitorování a kontroly. Navrhnout způsob jejich eliminace a řešení v případě, že nastanou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Finanční řízení kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit návrh rozpočtu projektu dle zadání, a to včetně plánu cash-flow a návrhu kontrolních mechanismů plnění rozpočtu Praktické předvedení
b Přimout a zkontrolovat fakturu od dodavatele, vystavit fakturu a pokladní doklad Praktické předvedení
c Navrhnout pravidla vnitřního oběhu účetních dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Personální zajištění kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout složení týmu produkce projektu, včetně rozdělení kompetencí, odpovědnosti a úkolů jeho členů Praktické předvedení
b Navrhnout pro příslušné profese a členy týmu smluvní podmínky (vybrat příslušný typ vhodné smlouvy) Praktické předvedení
c Navrhnout způsob efektivní komunikace mezi jednotlivými členy týmu a kontroly plnění zadaných úkolů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Marketing kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit návrh marketingové strategie projektu včetně definice klíčových cílových skupin, vhodných propagačních nástrojů, rozpočtu a harmonogramu Praktické předvedení
b Vysvětlit a předvést práci na internetu (zformulovat e-mail se žádostí pro média, využití sociálních sítí v marketingu, sestavení modelové databáze osob) Praktické předvedení
c Vytvořit jednoduchý návrh textu pro marketing projektu formou propagačního letáku či tiskové zprávy, včetně grafické úpravy a práce s podklady dodanými v digitální podobě (obrázek, logo) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Fundraising kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní podobu fundraisingové strategie projektu včetně seznamu základních využitelných zdrojů a nástrojů fundraisingu finačních i materiálních zdrojů z veřejné a korporátní sféry i od individuálních dárců (vícezdrojové financování) Praktické předvedení
b Připravit zpracování modelové žádosti o grant a vyúčtování dle zadání Praktické předvedení
c Připravit eletronickou prezentaci projektu určenou potenciálním partnerům a sponzorům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě doklad o znalosti anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; dále profesní životopis, který slouží autorizované osobě pouze pro přehled profesní praxe a není určen k hodnocení uchazeče.

 

Autorizovaná osoba zadá zkoušejícímu modelový kulturní projekt pro ověření kritérií dle tohoto standardu, a to v termínu nejméně 15 pracovních dnů před termínem zkoušky.

 

Kulturním projektem pro účely této zkoušky se rozumí pořádání jednorázové kulturní akce, festivalu nebo produkce kulturního zařízení.

 

Uchazeč odevzdá nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky zpracovaný projekt podle kompetencí:

Celkové vedení a organizace kulturního projektu

Finanční vedení kulturního projektu, kritérium a)

Personální vedení týmu produkce kulturního projektu

Příprava základního marketingu kulturního projektu, kritérium a) a c)

Fundraising kulturního projektu

 

Zpracovaný projekt bude doručen na adresu autorizované osoby 1x v tištěné podobě a zároveň elektronicky.

Při zkoušce probíhá prezentace zpracovaného projektu formou obhajoby.

 

Autorizovaná osoba vypracuje otázky pro ústní ověření formou vylosovaných otázek pro kompetenci Orientace v právních předpisech v oblasti produkce kulturních projektů, a to pro kritérium b) minimálně 20 otázek a pro kritéria c) a d) minimálně po 10 otázkách.

Uchazeč si ke každému kritériu vylosuje 3 otázky.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pokyn k ověřování a hodnocenÍ kompetence Marketing kulturního projektu, kritérium c):

Uchazeč vytvoří jednoduchý návrh pomocí běžně dostupných prostředků na počítači (Mac nebo PC s Microsoftem).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na ekonomickou oblast nebo na obecný management a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti produkování kulturních projektů, včetně zkušenosti v řídící pozici, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Vysokoškolské magisterské vzdělání se zaměřením na ekonomickou oblast nebo produkci v oblasti kultury a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti produkování kulturních projektů, včetně zkušenosti v řídící pozici, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici následující vybavení:

•zkušební místnost

•počítač s textovým a tabulkovým procesorem, připojení k internetu

•kalkulačka, tužka, papír

  • dokumenty (faktury, účetní doklady)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut umění – Divadelní ústav

Divadlo pod lampou, o. p. s.

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze (AMU), Katedra produkce

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU), Katedra produkce

Národní divadlo