Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v tištěné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, popsat značení materiálů a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Nastavování a spouštění vrtacích a lisovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků vrtacích a lisovacích strojů Praktické předvedení
b Zvolit a zdůvodnit volbu vrtáků podle zadání výroby a osadit je do vrtacích vřeten stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit vrtací a lisovací stroj, zejména polohu dorazů pro hloubku vrtání a pro pozici otvorů na vrtaném dílci a polohu upínacích prvků v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
d Spustit vrtací a lisovací stroj pro opracování dílce Praktické předvedení
e Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci Praktické předvedení a ústní ověření
f V případě potřeby upravit nastavení stroje Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a ověřit přítomnost i správnou funkci bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků vícevřetenové vrtačky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit volbu vrtáků podle zadání výroby a osadit je do vrtacích vřeten stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit vícevřetenovou vrtačku, zejména polohu dorazů pro hloubku vrtání a pro pozici otvorů na vrtaném dílci, polohu upínacích prvků v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
d Spustit vícevřetenovou vrtačku Praktické předvedení
e Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci Praktické předvedení
f V případě potřeby upravit nastavení stroje Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní nastavování a spouštění CNC vrtacích a kolíkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků CNC vrtacího a kolíkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit volbu vrtáků podle zadání výroby a osadit je do vrtacích vřeten stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit základní funkce CNC vrtacího a kolíkovacího stroje mimo nastavení softwarového, zejména polohu dorazů, polohu upínacích prvků a tloušťku materiálu v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat stav lepidla a podle potřeby ho doplnit v zásobníku Praktické předvedení
e Zkontrolovat stav spojovacích kolíků a případně je doplnit v zásobníku Praktické předvedení
f Spustit CNC vrtací a kolíkovací stroj Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému CNC vrtacích a kolíkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce CNC vrtacího a kolíkovacího stroje a požadované parametry podle charakteru výroby a zpracovávaných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit dostupnost nainstalovaných programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky CNC vrtacího a kolíkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci Praktické předvedení
d V případě potřeby upravit nastavení stroje Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vrtání na vrtacích a lisovacích strojích v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu vrtacího stroje a vhodně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování Praktické předvedení
b Opracovat nábytkový dílec podle zadání včetně zhotovení spoje Praktické předvedení
c Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu vícevřetenové vrtačky a vhodně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování Praktické předvedení
b Opracovat nábytkový dílec podle zadání včetně zhotovení spoje Praktické předvedení
c Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrtání na CNC vrtacích a kolíkovacích strojích v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru vrtacího a kolíkovacího stroje program na opracování příslušného nábytkového dílce odpovídající dodané výrobní dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu vrtacího stroje a vhodně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování Praktické předvedení
c Opracovat nábytkový dílec podle zadání včetně zhotovení spoje Praktické předvedení
d Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Doplnit lepidlo a kolíky do zásobníků stroje Praktické předvedení
b Provést kontrolu vrtacích strojů, zejména odsávacích hadic, upínacích prvků, bezpečnostních prvků, nepoškozenosti ovládacích prvků a vnitřní čistoty stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení a ústní ověření
c O zjištěných závadách učinit záznam Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid pracoviště po ukončení práce Praktické předvedení
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco-6cd6#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení povede navazujícími činnostmi k opracování 15 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů o různých tloušťkách (polotvrdá dřevovláknitá deska - MDF, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska, laminovaná dřevotřísková deska), a to s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování

standardně dovolených tolerancí. Dílce nemusí tvořit celý výrobek, musí ale obsahovat nějaký typ spojení (např. bok a laminovaná deska, bok a záda, bok a půda, bok a dno).

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce 15 nábytkových dílců, na 10 budou provedeny požadované spoje a 5 dílců bude zkušebních.

 

  • Uchazeč provede spojení 2 nábytkových dílců nerozebíratelným spojem na kolíky ve 2 tloušťkách materiálů
  • Uchazeč provede spojení 2 nábytkových dílců rozebíratelným rohovým spojem na dodané spojovací kování a v kombinaci s dřevěnými kolíky minimálně ve 2 tlouštkách materiálů
  • Uchazeč provede spojení 2 nábytkových dílců dodanými závěsy u laminované desky imitující dveře s bokem

 

AOS při zkoušce určí v konkrétním zadání úkolu i použití stroje tak, aby při spojování dílců byl použit každý stroj minimálně u jednoho spoje.

 

Kontrola přesnosti provedení prací bude autorizovanou osobou provedena měřením a vizuálním posouzením na zkompletovaných spojích.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

EMBRE, s. r. o.

Jitona a. s.