Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v principech činnosti elektrických strojů a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní princip činnosti zadaného elektrického stroje či přístroje Ústní ověření
b Popsat základní funkční celky zadaného elektrického stroje či přístroje Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v metrologii v oblasti elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z metrologie Ústní ověření
b Prokázat přehled v základních elektrických a neelektrických veličinách a jejich jednotkách Ústní ověření
c Aplikovat základní zákony elektrotechniky na předložené elektrotechnické zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit měřicí přístroje s ohledem na požadovanou chybu měření Praktické předvedení
e Vysvětlit význam kalibrace měřicích přístrojů, návaznost etalonů Ústní ověření
Je třeba splnit čtyři kritéria.
4

Používání technické dokumentace a elektrotechnických norem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené technické dokumentaci daného zařízení (v českém jazyce) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapojit měřené zařízení dle technické dokumentace a vysvětlit funkci jednotlivých prvků Praktické předvedení
c Nastudovat a vysvětlit postup zkoušky dle příslušné elektrotechnické normy (v českém jazyce), stanovit požadavky na potřebné vybavení pro provedení měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Demonstrovat základní znalost řízení dokumentů a záznamů (typový protokol, informační protokol, protokol z kontrolních zkoušek, protokol o shodě) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění zkoušek elektrických strojů a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní zkoušky prováděné na daném elektrickém stroji či přístroji Ústní ověření
b Stanovit a zajistit požadované podmínky pro provedení zkoušky Praktické předvedení
c Zvolit vhodné měřicí přístroje a zařízení včetně zdůvodnění volby Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zkoušku v souladu s technickými normami Praktické předvedení
e Vyhodnotit měření Praktické předvedení
f Zpracovat protokol o zkoušce v souladu s požadavky norem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit potřebné ochranné pomůcky pro provedení dané zkoušky a popsat bezpečnost a ochranu zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit principy ochrany před úrazem elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností téro profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-zkusebny-e#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči jednoduchý elektrický stroj či přístroj (spínací přístroj, nebo elektrický domácí spotřebič, nebo elektrické ruční nářadí).

Autorizovaná osoba stanoví dvě zkoušky zadaného elektrického stroje či přístroje na základě technické normy. V průběhu zkoušek zadaného elektrického stroje či přístroje musí uchazeč měřit minimálně napětí a proud, některou mechanickou veličinu (síla, tlak, moment) a další neelektrickou veličinu.

Uchazeč se v první části zkoušky seznámí s daným zařízením a jeho konstrukcí. Autorizovaná osoba mu předá potřebnou technickou dokumentaci a technické normy potřebné pro provedení zkoušky zadaného elektrického stroje či přístroje k prostudování. V průběhu této části zkoušky může uchazeč zařízení demontovat, aby se blíže seznámil s jednotlivými funkčními celky. Dále si uchazeč prostuduje technickou dokumentaci a potřebné normy, zejména požadavky na zkoušky zařízení. Na první část zkoušky může být vyčleněno až šest hodin.

Ve druhé části zkoušky provede výběr vhodných měřidel a zkoušky a měření zadaného elektrického stroje či přístroje stanovené autorizovanou osobou, vyhodnotí měření a zpracuje protokol. Po celou dobu má uchazeč k dispozici technickou dokumentaci i potřebné normy.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace

ČVUT FEL

FEKT VUT v Brně

Elektrotechnický zkušební ústav

Český institut pro akreditaci, o. p. s.