Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pracovník v myslivosti
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a správně vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky pro
práci s ručním nářadím a motorovou pilou
Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést postupy práce s ručním nářadím (sekera, ruční pila) dle
zásad BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem a traktorem včetně různého přípojného zařízení Ústní ověření
d Předvést správné nesení a bezpečný postoj při práci a pohybu na pracovišti s motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení
e Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami a mazivy z pohledu BOZP a ochrany přírody Ústní ověření
g Popsat zásady první pomoci při úrazech, při požití jedovatých látek a úrazech elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a přípojného zařízení traktoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést denní údržbu zadaného pracovního nářadí: motorová pila, křovinořez a přípojné zařízení traktoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zapojení přípojných zařízení k traktoru (valník, pluh, brány, žací zařízení) Praktické předvedení
c Předvést obsluhu motorové pily, křovinořezu a traktoru při práci s přípojným zařízením (valník, pluh, brány, žací zařízení) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v chovu nejčastějších druhů pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nároky na chov běžných druhů a plemen pernaté zvěře (bažanti, koroptev, křepelka, krocan, kachny) Písemné ověření
b Rozeznat podle obrázku tyto druhy pernaté zvěře: bažant obecný, bažant královský, koroptev polní, křepelka polní, krocan divoký, orebice rudá Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prevence chorob v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat příznaky běžných chorob v chovech pernaté zvěře podle 3 obrázků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit preventivní opatření a způsoby léčení běžných chorob pernaté zvěře Písemné a ústní ověření
c Zkontrolovat teplotu, vlhkost a čistotu v odchovně Praktické předvedení
d Vysvětlit význam úklidu, dezinfekce, dezinsekce, deratizace v provozech odchoven pernaté zvěře Písemné ověření
e Předvést úklid, asanaci, dezinfekci, dezinsekci krmných zařízení, napáječek a skladovacích prostor krmiv Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poznávání a skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci a deratizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy jadrných krmiv:pšenici, kukuřici, oves, ječmen a hrách Praktické předvedení
b Poznat znehodnocené krmivo podle demonstračních fotografií Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k dezinfekci, dezinsekci a deratizaci skladů krmiv Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba mysliveckých zařízení v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat jednotlivé druhy mysliveckých zařízení používaných v chovech pernaté zvěře Písemné ověření
b Vysvětlit funkčnost následujících mysliveckých zařízení: zásyp, záštita, čelo leče Ústní ověření
c Vysvětlit postup stavby a oprav mysliveckých zařízení v chovech pernaté zvěře, předvést práci s ručním nářadím při opravě mysliveckého zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést v terénu způsoby úpravy porostů pro lov v chovech pernaté zvěře a vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohled nad líhnutím pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podmínky kladení vajec Ústní ověření
b Předvést sběr vajec a manipulaci s nimi Praktické předvedení
c Charakterizovat délku a průběh líhnutí u bažanta obecného Písemné ověření
d Navrhnout opatření pro provoz líhní v situacích odlišných od podmínek běžného provozu (odstranění poruchy, uvedení zařízení do provozu, krátkodobé přerušení provozu apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování ulovené zvěře, úprava výřadu a její skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsoby ošetřování ulovené zvěře na jednom kusu zvěře Praktické předvedení
b Předvést a popsat způsoby přepravy a skladování na dvou kusech zvěře Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zacházení s ulovenou zvěří dle hygienických norem a mysliveckých zvyků a tradic Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v legislativě související s chovem pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů pro chov pernaté zvěře Ústní ověření
b Zdůvodnit význam zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, pro chov pernaté zvěře Ústní ověření
c Popsat správné postupy při nakládání s odpady z chovu pernaté zvěře Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat evidenci počtu kusů zvěře, vajec, množství odklizených exkrementů a vedlejších živočišných produktů, odpadních vod, odpadů Ústní ověření
b Provést zápis do evidence počtu nosnic, týkající se chovu pernaté zvěře Praktické předvedení
c Popsat vedení evidence skladových krmiv a dalšího materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění provozních činností v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ukázku naskladnění a vyskladnění pernaté zvěře Praktické předvedení
b Předvést krmení a napájení pernaté zvěře, zkontrolovat krmítka a napáječky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést odklizení exkrementů a vedlejších živočišných produktů Praktické předvedení
d Popsat význam krmení, napájení, ventilace, vytápění, zajištění osvitu v provozech chovu pernaté zvěře Písemné ověření
e Popsat a předvést denní činnosti v odchovně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení kvalifikačního osvědčení pro práci s motorovou pilou a řidičský průkaz s řidičským oprávněním skupiny T.

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické, která se skládá z ústní a písemné části. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v provozu chovu pernaté zvěře, ve kterém je možné průkazným způsobem ověřit obsahy kompetencí. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě zvládání předváděných operací a případně i k časovému hledisku. Uchazeč musí respektovat požadavky pohody zvířat. Důležité je dbát na dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek práce, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště

 

Autorizovaná osoba bude mít k dispozici celkem 18 fotografií pernaté zvěře, 9 fotografií běžných chorob v chovech pernaté zvěře a 9 fotografií znehodnoceného krmiva. Každému uchazeči u zkoušky předloží k určení 6 fotografií pernaté zvěře, 3 fotografie běžných chorob v chovech pernaté zvěře a 3 demonstrační fotografie znehodnoceného krmiva.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Střední lesnická škola Hranice

Ing. Arnošt Buček, Obora Radějov