Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pracovník v myslivosti
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a správně vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky pro
práci s ručním nářadím a motorovou pilou
Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést postupy práce s ručním nářadím (sekera, ruční pila) dle
zásad BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem a traktorem včetně různého přípojného zařízení Ústní ověření
d Předvést správné nesení a bezpečný postoj při práci a pohybu na pracovišti s motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení
e Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami a mazivy z pohledu BOZP a ochrany přírody Ústní ověření
g Popsat zásady první pomoci při úrazech, při požití jedovatých látek a úrazech elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a přípojného zařízení traktoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést denní údržbu zadaného pracovního nářadí: motorová pila, křovinořez a přípojné zařízení traktoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zapojení přípojných zařízení k traktoru (valník, pluh, brány, žací zařízení) Praktické předvedení
c Předvést obsluhu motorové pily, křovinořezu a traktoru při práci s přípojným zařízením (valník, pluh, brány, žací zařízení) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v chovu nejčastějších druhů pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nároky na chov běžných druhů a plemen pernaté zvěře (bažanti, koroptev, křepelka, krocan, kachny) Písemné ověření
b Rozeznat podle obrázku tyto druhy pernaté zvěře: bažant obecný, bažant královský, koroptev polní, křepelka polní, krocan divoký, orebice rudá Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prevence chorob v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat příznaky běžných chorob v chovech pernaté zvěře podle 3 obrázků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit preventivní opatření a způsoby léčení běžných chorob pernaté zvěře Písemné a ústní ověření
c Zkontrolovat teplotu, vlhkost a čistotu v odchovně Praktické předvedení
d Vysvětlit význam úklidu, dezinfekce, dezinsekce, deratizace v provozech odchoven pernaté zvěře Písemné ověření
e Předvést úklid, asanaci, dezinfekci, dezinsekci krmných zařízení, napáječek a skladovacích prostor krmiv Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poznávání a skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci a deratizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy jadrných krmiv:pšenici, kukuřici, oves, ječmen a hrách Praktické předvedení
b Poznat znehodnocené krmivo podle demonstračních fotografií Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k dezinfekci, dezinsekci a deratizaci skladů krmiv Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba mysliveckých zařízení v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat jednotlivé druhy mysliveckých zařízení používaných v chovech pernaté zvěře Písemné ověření
b Vysvětlit funkčnost následujících mysliveckých zařízení: zásyp, záštita, čelo leče Ústní ověření
c Vysvětlit postup stavby a oprav mysliveckých zařízení v chovech pernaté zvěře, předvést práci s ručním nářadím při opravě mysliveckého zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést v terénu způsoby úpravy porostů pro lov v chovech pernaté zvěře a vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohled nad líhnutím pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podmínky kladení vajec Ústní ověření
b Předvést sběr vajec a manipulaci s nimi Praktické předvedení
c Charakterizovat délku a průběh líhnutí u bažanta obecného Písemné ověření
d Navrhnout opatření pro provoz líhní v situacích odlišných od podmínek běžného provozu (odstranění poruchy, uvedení zařízení do provozu, krátkodobé přerušení provozu apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování ulovené zvěře, úprava výřadu a její skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsoby ošetřování ulovené zvěře na jednom kusu zvěře Praktické předvedení
b Předvést a popsat způsoby přepravy a skladování na dvou kusech zvěře Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zacházení s ulovenou zvěří dle hygienických norem a mysliveckých zvyků a tradic Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v legislativě související s chovem pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů pro chov pernaté zvěře Ústní ověření
b Zdůvodnit význam zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, pro chov pernaté zvěře Ústní ověření
c Popsat správné postupy při nakládání s odpady z chovu pernaté zvěře Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat evidenci počtu kusů zvěře, vajec, množství odklizených exkrementů a vedlejších živočišných produktů, odpadních vod, odpadů Ústní ověření
b Provést zápis do evidence počtu nosnic, týkající se chovu pernaté zvěře Praktické předvedení
c Popsat vedení evidence skladových krmiv a dalšího materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění provozních činností v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ukázku naskladnění a vyskladnění pernaté zvěře Praktické předvedení
b Předvést krmení a napájení pernaté zvěře, zkontrolovat krmítka a napáječky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést odklizení exkrementů a vedlejších živočišných produktů Praktické předvedení
d Popsat význam krmení, napájení, ventilace, vytápění, zajištění osvitu v provozech chovu pernaté zvěře Písemné ověření
e Popsat a předvést denní činnosti v odchovně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení kvalifikačního osvědčení pro práci s motorovou pilou a řidičský průkaz s řidičským oprávněním skupiny T.

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické, která se skládá z ústní a písemné části. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v provozu chovu pernaté zvěře, ve kterém je možné průkazným způsobem ověřit obsahy kompetencí. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě zvládání předváděných operací a případně i k časovému hledisku. Uchazeč musí respektovat požadavky pohody zvířat. Důležité je dbát na dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek práce, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště

 

Autorizovaná osoba bude mít k dispozici celkem 18 fotografií pernaté zvěře, 9 fotografií běžných chorob v chovech pernaté zvěře a 9 fotografií znehodnoceného krmiva. Každému uchazeči u zkoušky předloží k určení 6 fotografií pernaté zvěře, 3 fotografie běžných chorob v chovech pernaté zvěře a 3 demonstrační fotografie znehodnoceného krmiva.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Profesní kvalifikace 41-122-H Pracovník chovu pernaté zvěře a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v chovu pernaté zvěře, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci. Zároveň musí mít autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, řidičský průkaz skupiny T a osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech zaměřených na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v chovu pernaté zvěře nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v lesnickém oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci. Zároveň musí mít autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, řidičský průkaz skupiny T a osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v chovu pernaté zvěře nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v lesnickém oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci. Zároveň musí mít autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, řidičský průkaz skupiny T a osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v chovu pernaté zvěře nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v lesnickém oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci. Zároveň musí mít autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, řidičský průkaz skupiny T a osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem. skupiny T a osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Motorová pila a křovinořez
 • Traktor včetně přípojného nářadí, valník, pluh, brány, žací zařízení, ruční nářadí
 • Zařízení umožňující denní údržbu motorové pily, křovinořezu a traktoru včetně přípojného zařízení
 • Provoz chovu pernaté zvěře - líheň, hala, voliéry; myslivecká zařízení
 • Skladovací prostory pro přechovávání ulovené pernaté zvěře
 • Ulovená pernatá zvěř pro předvedení jejího ošetřování, přepravování, skladování a umístění na výřadu
 • Vzorky kukuřice, pšenice, ječmene, ovsa a hrachu
 • 3 demonstrační fotografie znehodnoceného krmiva, 6 fotografií pernaté zvěře a 3 fotografie s příznaky běžných chorob pernaté zvěře pro každého z uchazečů
 • Zkušební místnost umožňující ústní a písemné ověření při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů
 • Podklady pro vedení provozní evidence
 • Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů
 • 3 demonstrační fotografie znehodnoceného krmiva, 6 fotografií pernaté zvěře a 3 fotografie s příznaky běžných chorob pro každého z uchazečů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Střední lesnická škola Hranice

Ing. Arnošt Buček, Obora Radějov