Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulace se semeny, plody a šiškami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy semen, plodů a šišek lesnicky významných dřevin Praktické předvedení
b Popsat zásady uskladnění a manipulace se semeny, plody, rostlinnými řízky a šiškami s důrazem na zabránění biologickému a mechanickému poškození Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění síje v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby provádění síjí semen Ústní ověření
b Popsat a předvést základní předosevní přípravu vybraných druhů semen Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést celoplošnou nebo řádkovou síji Praktické předvedení
d Popsat význam a předvést provedení zásypky a stínění síjí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyzvedávání, třídění a manipulace se sadebním materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy sazenic a semenáčků lesních dřevin Praktické předvedení
b Vyjmenovat zásady pro správnou manipulaci se semenáčky a sazenicemi lesních dřevin s ohledem na ochranu jejich kvality a životaschopnosti Ústní ověření
c Provést vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin Praktické předvedení
d Předvést třídění semenáčků a třídění a svazkování sazenic lesních dřevin podle zadaných kritérií Praktické předvedení
e Předvést zakládání sazenic a semenáčků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní důvody provádění školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin Ústní ověření
b Předvést ruční, případně mechanizované školkování sazenic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výroba obalované sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy obalované sadby Ústní ověření
b Předvést výrobu obalovaného sadebního materiálu do definovaného druhu obalu a následnou manipulaci a ukládání Praktické předvedení
c Předvést přípravu a manipulaci s obalovanou sadbou před expedicí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetřování sadebního materiálu a jeho expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby hnojení Ústní ověření
b Předvést ruční aplikaci průmyslových hnojiv Praktické předvedení
c Namíchat směs podle návodu výrobce a provést chemické ošetření sadebního materiálu máčením a postřikovačem před expedicí Praktické předvedení
d Předvést naložení sadebního materiálu na dopravní prostředek a jeho zabezpečení s ohledem na zachování jeho kvality a životaschopnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Realizace ostatních prací v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést přípravu půdy před sadbou a síjí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat přípravu prostor k uskladnění sadebního materiálu Ústní ověření
c Popsat hlavní zásady zazimování jednotlivých částí lesní školky Ústní ověření
d Uvést zásady BOZP při práci a manipulaci s ručním nářadím a zacházení s chemickými prostředky Ústní ověření
e Předvést čištění, běžnou údržbu, drobné opravy a správné uložení používaného ručního nářadí Praktické předvedení
f Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lesni-delnik)

Uchazeč je povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) podle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

U kompetence "Manipulace se semeny, plody a šiškami“ v kritériu a) jsou předmětem poznávání semen, plodů a šišek následující dřeviny:

jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, modřín

listnaté: dub, buk, javor, jasan

 

U kompetence "Provádění síje v lesních školkách v kritériu b) se rozumí základní předosevní přípravou stratifikace a moření. V kritériu c) uchazeč předvede síji na minimálně 2 běžných metrech záhonu.

 

U kompetence " Vyzvedávání, třídění a manipulace se sadebním materiálem" v kritériu a) jsou předmětem poznávání sazenic následující dřeviny:

jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, třešeň, lípa, olše, topol

V kritériu c) uchazeč předvede vyzvedávání semenáčků minimálně na ploše 0,25 m2, vyzvedávání sazenic minimálně na 2 běžných metrech záhonu.

V kritériu d) uchazeč předvede třídění minimálně 50 ks semenáčků a třídění a svazkování 50 ks sazenic.

V kritériu e) uchazeč předvede zakládání minimálně 100 ks semenáčků a 100 ks sazenic.

 

U kompetence "Školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin", v kritériu b) uchazeč předvede minimálně 10 ks sazenic při ručním školkování a 50 ks při mechanizovaném školkování.

 

U kompetence "Výroba obalované sadby", v kritériu b) uchazeč předvede výrobu obalovaného sadebního materiálu v rozsahu minimálně 20 ks.

 

U kompetence "Ošetřování sadebního materiálu a jeho expedice", v kritériu c) uchazeč ošetří máčením minimálně 10 ks a postřikovačem minimálně 2 běžné metry záhonu sazenic. V kritériu d) uchazeč předvede naložení minimálně 500 ks prostokořenné sadby, v případě krytokořenné sadby minimálně 100 ks.

 

U kompetence "Realizace ostatních prací v lesních školkách", v kritériu a) uchazeč předvede přípravu půdy minimálně na 10 běžných metrech záhonu. V kritériu b) se rozumí prostory k uskladnění sadebního materiálu - sněžná jáma, krecht, sklep a klimatizační sklad. V kritériu e) se jedná o toto nářadí: vyzvedávací vidle, rýč, lopata, motyka, kolečko, ruční postřikovač.

 

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v lesní školce a na pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti při údržbě a drobných opravách lesnického nářadí. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovatalespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání zaměřených na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesního školkařství.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání zaměřených na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesního školkařství.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti lesního školkařství.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesního školkařství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku vyučující lesní školkařství.
 5. Profesní kvalifikace 41-085-E Lesní dělník ve školkařství nebo profesní kvalifikace vyšší kvalifikační úrovně v oblasti školkařství (mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách, lesní technik školkař atd.) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesního školkařství.

 

U všech uvedených variant je požadována odborná způsobilost 3. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • lesní školka a pracoviště s dílnou, umožňující svým rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro danou činnost
 • lékárnička
 • ochranné pomůcky pro práci s konkrétními chemickými prostředky - rukavice, rouška, respirátor, ochranné brýle či štít, gumová zástěra
 • ruční nářadí a pomůcky používané v školkařství (vyzvedávací vidle, rýč, lopata, kypřič, motyka, kolečko, ruční postřikovač)
 • hnojivo a aplikátor na hnojivo
 • nádoby a odměrky na přípravu postřikové jíchy
 • 20 obalů pro výrobu obalované sadby
 • sbírka semen, plodů a šišek lesnicky významných dřevin
 • jednotlivé druhy semenáčků a sazenic lesnicky významných dřevin - minimálně 100 ks semenáčků, 100 ks sazenic
 • spotřební materiál (včetně návodů na použití)
 • dopravní prostředek na přepravu sadebního materiálu
 • pracovní výkazy, psací potřeby

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace, Frýdlant, pracoviště Hejnice

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.