Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení
b Vyhledat stanovené údaje z katalogů, dílenských příruček, strojírenských tabulek, konstrukčních výkresů Praktické předvedení
c Získat potřebné technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení
d Předvést zadaný úkol na technické dokumentaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat k zadanému úkolu technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout ke zvolenému postupu potřebné prostředky k opravě štěpkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní diagnostika poruch štěpkovacích strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určeného štěpkovacího stroje nebo zařízení Praktické předvedení
b Identifikovat závady určeného štěpkovacího stroje nebo zařízení Praktické předvedení
c Navrhnout postup opravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika poruch štěpkovacích strojů s využitím počítačové diagnostiky a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určeného štěpkovacího stroje a zařízení pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení
b Identifikovat závady, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž včetně seřizování štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže štěpkovacích strojů Ústní ověření
b Provést určené běžné demontážní a montážní práce při opravách štěpkovacích strojů Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro provádění demontážních a montážních prací štěpkovacích strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit opotřebení a funkční způsobilost určené součásti (sekací ústrojí, ventilátor aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti a nezbytnou dobu k preventivní opravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na štěpkovacích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění údržbářských a opravárenských prací na štěpkovacích strojích Ústní ověření
b Provést údržbu určeného štěpkovacího stroje nebo zařízení (jeho části – sekací zařízení, výmetné ústrojí, voštinové síto aj.) s kapacitou štěpkování kmenů do průměru 23 cm Praktické předvedení
c Určit příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravárenské práce štěpkovacích strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základních renovačních metod při obnově součástí štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti štěpkovacího stroje Ústní ověření
b Předvést zvolenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti (navařování, tváření apod.) Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace (např. řezání, vrtání, ohýbání, soustružení, frézování, broušení apod.) Praktické předvedení
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro obrábění a zpracování kovových, technických materiálů, popř. plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola funkčnosti, údržba a oprava elektrických, hydraulických a pneumatických součástí štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a provést systém údržby elektrických, hydraulických a pneumatických součástí štěpkovacích strojů (jeho částí – hydraulická ruka, elektronická řídicí jednotka aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit příčinu konkrétní poruchy Praktické předvedení
c Navrhnout postup odstranění konkrétní poruchy Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při údržbě a opravě elektrických, hydraulických a pneumatických součástí štěpkovacích strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení a předvedení funkčnosti opraveného štěpkovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet funkčnost opraveného štěpkovacího stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení odborné komunikace s výrobcem a autorizovaným servisem lesnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést písemnou a ústní profesní komunikaci s výrobcem nebo autorizovaným servisem Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít odbornou terminologii Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě certifikáty stanovené v kartě typové pozice v Národní soustavě povolání jako nutné, tj.:

Svařování kovů (svářečský průkaz) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

Řízení traktorů – řidičský průkaz sk. T

Řízení nákladních automobilů – řidičský průkaz sk. C

Jeřábnický průkaz třídy N

Bez předložení výše uvedených platných certifikátů není uchazeč ke zkoušce připuštěn.

U kompetence "Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství" v kritériu a) vypracuje uchazeč písemně technologický postup a následně jej ústně obhájí.

U kompetencí "Základní diagnostika poruch štěpkovacích strojů a zařízení" a "Diagnostika poruch štěpkovacích strojů s využitím počítačové diagnostiky a stanovení způsobu opravy" pracuje uchazeč se štěpkovacím strojem s kapacitou štěpkování kmenů stromů do průměru 23 cm taženého na tříbodovém závěsu univerzálního kolového traktoru.

U kompetence "Demontáž a montáž včetně seřizování štěpkovacích strojů" provede uchazeč demontáž a montáž štěpkovacího nože nebo hydraulické hadice u hydraulické ruky štěpkovače.

Ověřování kritérií musí být spojeno do navazujících činností, které povedou k ucelenému opravárenskému úkonu. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zvládaných operací. Je nutné posuzovat dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesy České republiky, s. p.

Triumfa Energo, s. r. o.

SOŠ Nové Město na Moravě