Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký mechanik pro letadlové agregáty
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technické dokumentaci pro provádění pravidelných prohlídek, kontrol, údržby a oprav letadlových agregátů podle provozních předpisů Praktické předvedení s využitím dokumentace
b Zvolit postup práce, pracovní prostředky, pomůcky, a způsob ověření závady včetně určení dílů pro výměnu vadných letadlových agregátů Písemné ověření
c Podle předepsaného postupu prací a kontroly provést zpětnou montáž letově způsobilých agregátů do letounu, včetně kontroly funkčnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování poruch letadlových systémů před předáním letadel k letu, zjišťování příčin závad a určování způsobu jejich odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Komplexně diagnostikovat s použitím přístrojů technický stav a případné závady letadlových systémů, agregátů a jejich částí Praktické předvedení
b Zvolit postup práce, pracovní prostředky, pomůcky a materiál pro montáž a opravu letadlového agregátu dle technické dokumentace Písemné ověření
c Stanovit způsob (postup) kontroly letadlového agregátu po provedené opravě, údržbě či prohlídce podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat podle provozního předpisu funkční zkoušku letadlového agregátu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Demontáž, opravy, seřízení a montáž letadlových agregátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat nefunkční letadlový agregát Praktické předvedení
b Provést opravu nefunkčního letadlového agregátu Praktické předvedení
c Provést potřebná seřízení letadlového agregátu a jeho částí Praktické předvedení
d Namontovat opravený letadlový agregát Praktické předvedení
e Provést podle provozního předpisu funkční zkoušku opraveného letadlového agregátu Praktické předvedení
f Předat nefunkční letadlový agregát k opravě specializovanému pracovišti Ústní ověření
g Zkontrolovat po opravě na specializovaném pracovišti hodnoty opraveného letadlového agregátu Praktické předvedení
h Provést záznam montážních prací a vyplnění seřizovacích protokolů Praktické předvedení s využitím dokumentace
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění pravidelných servisních činností v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci úkony pro provádění pravidelných servisních prohlídek a kontrol letadlových agregátů podle provozních předpisů Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Provést podle provozních předpisů úkony pravidelné servisní prohlídky (kontroly) letadlových agregátů, jejich částí a příslušenství Praktické předvedení
c Předat letadlové agregáty speciálnímu pracovišti k odstranění nalezených závad či k seřízení Ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat před realizací zamýšlené operace (kontrola, seřízení, oprava) předchozí dokumentační záznamy a posoudit jejich případný dopad na provedení zamýšlené operace Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Zaznamenat do technické/provozní dokumentace údaje o průběhu a výsledcích provedené prohlídky, kontroly, opravy podle platných provozních předpisů a pokynů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=111&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát, aby zkouška probíhala dle tohoto hodnoticího standardu a zadání úkolů ověřujících jednotlivé způsobilosti se co možno nejvíce blížilo potřebám praxe.

Letecký mechanik pro letadlové agregáty zajišťuje opravy všech druhů letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení. Odstraňuje závady letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.

Mezi typické opravy letadlových agregátů patří:

  • Demontáž, opravy a montáž letadlových agregátů.
  • Odstraňování závad a poškození letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.
  • Provádění diagnostiky letadlových agregátů.
  • Provádění složitých výměn agregátů jednotlivých systémů.
  • Zajišťování technického provozu a oprav všech druhů letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jihostroj, a. s.

Aircraft Industries, a. s.

Střední škola letecká, Kunovice